.:Vigrid Forsiden:.

Fordriv Jødene og brenn Synagogene
17. mai 1999 - Tore W. Tvedt

Overskriften gir deg kjernen i de krav den norske kirkes grunnlegger, Martin Luther, forlanger at kirken skal drives etter for å ha rett til å ta navnet "Evangelisk-Luthersk". Dette er i en forlengelse av de ord Jesus omtalte jødene med og som er gjengitt i Johannes kapittel 8 vers 44: "Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far".

Dette er sannheten om jødene gitt av den kristne frelseren selv. Siden de mennene som vedtok den norske Grunnloven regnet seg selv som evangelisk-lutherske kristne vedtok de at Norge skulle være en kristen stat basert på den evangelisk-lutherske lære. De tok både Jesus', Luther's og europeernes samlete erfaring med jødene på alvor og bestemte at jøder fortsatt ikke skulle ha adgang til Riket.

Bildet over viser Eidsvoldsforsamlingen med preisdenten, Christian Magnus Falsen, stående foran i bildet. Jødeparagrafen ble vedtatt av en forsamling som reiste seg i stående applaus.

Over ser vi grunnlovsforsamlingens president, Christian Magnus Falsen. Han gjorde det klinkende klart at fjernet man noengang jødeparagrafen ville folket vårt gå til grunne og våre etterkommere ha grunn til å hate dem som fjernet denne kloke og beskyttende paragrafen. Her kan du se de to viktigste bestemmelsene i den grunnloven vi feirer hver 17. mai:

§ 1.
Kongeriket Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig-monarkisk.

§ 2.
Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion.
De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales.
Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.

Vi har over sett hva Kristus sa om jødene og vi har sett det vedtaket Eidsvoldsforsamlingen gjorde som paragraf nr 2 i Grunnloven for å sikre det norske folks eksistens. La oss så se hva den norske kirkens grunnlegger, Martin Luther, kommanderer dem som tilhører den evangelisk-lutherske norske kirke og dens prester og menigheter å gjøre med de forhatte jødene, dette djevelens avkom:

«Hva skal vi kristne gjøre med dette fordømte og forkastede folk? Jo, ta deres bøker! Forby rabbinerne å undervise under trussel om dødsstraff! Brenn synagogene og riv husene deres og la alt ødelegges! Ærede fyrster og adelsmenn, dere som har jøder i deres land. Om dette ikke passer dere, så finn på noe bedre, bare dere og vi alle blir befridd for denne ufordragelige, djevelske last, jødene!» (Kirkens åndelige veileder, Martin Luther, 1543, i hans bok "Om jødene og deres løgner".

Ja, hva synes du? Du synes kanskje dette er harde ord, men i forhold til den skaden jødene har gjort i europeiske samfunn må dette betraktes som mildt. I forhold til jødenes framferd i det landet de okkuperte i Palestina og folkemordet på de innfødte er det også en mild uttalelse.

Martin Luther ga alle de evangelisk-lutherske denne formaningen blant flere andre. Han ga også ordre om at alle evangelisk-lutherske prester skulle advare menigheten under hovedgudstjenesten hver uke mot jødene og deres løgner og parasittiske atferd. Dette var betingelsen for å kunne kalle seg prest i den evangelisk-lutherske kirke.

Dette gjør ikke norske prester og har dermed forrådt både Jesus Kristus og Martin Luther. De to personene som har gitt religionen deres og kirken deres sitt navn har norske prester og såkalte kristne forrådt. I stedet så dyrker de djevelen: Jødene. Joda, Kristus kalte jødene djevler og Luther var som du har sett ikke mye mildere.


Vi i Vigrid er ikke kristne, så langt derifra. Vi oppfatter kristendommen som en hjernesykdom som vi kaller "den sorte åndspesten". Denne sykdommen har forvrengt evnen til dem som kaller seg kristne til å dyrke det deres egen frelser og kirkefar begge kaller djevelen. Fatt det den som kan, vi kan det ikke. Dette sykdomstrekket gjør at vi ser kristendommen i Norge som vår verste fiende i den form den har idag. Skal vi sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre hvite barn(de 14 ord) må denne sorte åndspesten totalt utryddes. Først da vil de nødvendige positive kreftene frigjøres i folket til å ta fatt på resten av utfordringene vi står overfor.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)