.:Vigrid Forsiden:.

Politisk forfølgelse og terror som grunnlag for revolusjonære militæraksjoner
Vigrids bruk av Borreparken som praktisk eksempel (Casestudie)
Sendt pr mail til Vestfold Fylkeskommune og Horten Kommune 23. april 2013

Vigrid-seremoni i Borreparken 6. april 2013

Vi i Vigrid har brukt Borreparken til våre nordiske religiøse seremonier noen ganger i løpet av de siste årene. Vi har aldri forstyrret noen eller etterlatt oss søppel av noe slag. Det har heller aldri forekommet at noen har klaget på den beskjedne bruken vår av parken av den årsak at det ikke har vært noen årsak til å klage.

At det finnes personer i dette landet som ønsker å praktisere nordisk religion på førkristne hellige steder som et ledd i å revitalisere og videreføre våre egne forfedre og -mødres kulturelle arv og religiøse forestillinger faller tydeligvis maktpolitikerne i landet tungt for brystet. Så tungt at de iverksetter en ren forfølgelse og terrorisering av Vigrid med formål å fordrive oss fra å hedre våre forfedre og vår egen nordiske kultur og religion på et av vårt lands best kjente og bevarte kultplasser.

Det var jo nettopp denne type forfølgelse og terror av Vigrid som førte til at Anders B. Breivik valgte å kommunisere sitt politiske syn ved hjelp av militære voldsaksjoner siden den norske politiske makteliten og deres voldsapparat (politiet) og deres propagandaapparat (skole og massemedia) hadde gjort det klinkende klart at Vigrids fullt ut lovlige og sivile virksomhet ikke ville bli tålt. Dette på tross av at Norges Grunnlov nettopp er skrevet for å sikre oss de nødvendige frihetene som grunnlag for demokrati og fredelig, ikkevoldelig politisk og religiøs utøvelse og meningsbrytning. Gjennom sin forfølgelse av Vigrid generelt og undertegnede (Tvedt) spesielt skapte derfor den norske makteliten de nødvendige forutsetningene for Breivik sine aksjoner den 22. juli 2011.

Dette årsaksforholdet kom klinkende klart og eksplisitt til offentlig kunnskap under rettsfarsen mot Breivik i 2011/2012. Ingen kan derfor etter at denne saken var avsluttet si seg ukjent med denne direkte årsaks- og virknings-sammenhengen. Allikevel ikke bare fortsetter makteliten og deres støtteapparat i det samme sporet, men de faktisk trapper opp forfølgelsen og nektingen av våre grunnlovsfestede rettigheter til fri religionsutøvelse. Og det at på til i et førkristent hellig kultsted som den samme makteliten har gitt eiendomsretten til en ren motstander og motsats til nordisk religion; Kirkens opplysningsfond (ifølge en av de opplinkete Gjengangerartiklene).

Det hele er så dobbeltmoralsk og hyklerisk at det hadde vært til å le av var det ikke for at det forsterker den norske offentlighetens kunnskap om at vår grunnlov er opphevet og at sivil og lovlig virksomhet vil bli gjort til gjenstand for maktelitens forfølgelse og terror. Resultatet av dette vil selvsagt være at andre som gjerne vil engasjere seg i samfunnsutviklingen vil velge samme alternative kommunikasjonsform som Anders B Breivik: Militære voldsaksoner.

Når disse forholdene og sammenhengene er så åpne og alminnelig kjente kan det derfor ikke være noen som helst tvil om at dette er nettopp hva kommunepolitikerne i Horten og fylkespolitikerne i Vestfold ønsker. Vi i Vigrid ønsker det ikke og ber dem derfor besinne seg og stoppe forfølgelsen av Vigrid med sikte på å hindre oss i vår frie religionsutøvelse på et av våre helligste kultsteder; Borreparken.

Tvertimot forlanger vi at eiendomsretten til Borreparken overføres fra Kirkens opplysningsfond til en nyopprettet stiftelse hvor Vigrid vil få dominerende innflytelse på bruken av parken.

Her er linker til en del avisartikler i Gjengangeren for den som vil fordype seg i problemstillingen:

7. august 2012: Gjengangeren treffer Vigrid i Borreparken - intervju med Tvedt

Vi treffer en propagandist fra Gjengangeren som intevjuer meg (Tvedt) og lager artikkelen over.

7. august 2012: Ordføreren i Horten, Jacobsen, demonstrerer antinordisk hat og fremmedfrykt

Vi siterer Jacobsen fra artikkelen: "Jeg tar avstand fra absolutt alt Tvedt sier og står for.....". Vel, det jeg står for er enkelt sagt: "Jeg vil bevare det norske folk som et nordisk folk basert på nordisk kultur, religion og moral." Hvert enkelt element i dette er altså ordføreren absolutt motstander av. Jeg vil i tillegg dra frem noen andre ting jeg står for: "Stoppe utryddelsen av og folkemordet på oss etniske nordmenn og gjengvoldtektene av norske kvinner foretatt av rasefremmede menn." Utav dette fremgår det vel at ordføreren i Horten vil at vi skal utryddes som folk og at gjengvoldtekter av norske kvinner foretatt av rasefremmede menn er i sin skjønneste orden. Og slik kan vi fortsette en god stund. Min konklusjon er at ordfører Jacobsen i Horten er en antihvit og hatefull deltager i en politisk maktelite som har utryddelse av vår nordiske ætt og vår nordiske kultur og religion som mål. Greit å vite, men det skiller han dessverre ikke ut fra andre norske politikere for dette er målet til dem alle sammen. Uten unntak som er verdt å nevne.

21. august 2012: Horten formannskap "Erklærer krig mot Vigrid"

Undertittel på artikkelen lyder: "Vigrid skal ikke få bruke Borreparken. Et enstemmig formannskap lover å bekjempe nynazistene." Godt å få det svart på hvitt fra de "ansvarlige" politikernes side. Grunnlovens paragraf om fri religionsutøvelse og det bærende prinsipp om likhet for loven bryr hatefulle politikere i Horten seg ikke det ringeste om. Her står antinordisk hat i forsetet. At Vigrid kalles "nynazistisk" tar vi som en stor kompliment for det er et honnørord for alle som kjemper for å hindre folkemordet på oss av nordisk ætt og vil sikre vårt nordiske folks eksistens. Ordet "nazist" i dag kan best oversettes med "Nordisk patriot". Det i motsetning til antihvite selvhatere som begår folkemord på sitt eget folk og utryddelse av sin egen ætt. Bak en slik mentalitet må det ligge et enormt selvhat og foreldrehat som til slutt omfavner hele ættelinjen av både forfedre og etterkommere av nordisk blod.

20. desember 2012: Gjengangeren: "Vigrid fortsetter de nynazistiske innvielsene"

Den antihvite og selvhatende norske makteliten som fører en bevisst utryddelsespolitikk mot det etniske norske folk har full støtte i sitt eget propagandaapparat som kalles massemedia. Konkurransen mellom hatefulle politikere og like hatefulle propagandister ender uavgjort. Like mye hat og forvrenging fra dem begge. Undrtittelen i Gjengangeren lyder: "Vigrid-leder Tore Tvedt mener han er i sin fulle rett til å bruke Borreparken til norrøne, nynazistiske innvielser." Ser man det. Selv omtaler jeg våre religiøse seremonier som "Nordiske, religiøse seremonier." Igjen ser vi hvordan ordene brukes som krigsredskaper for å fjerne fokus fra vårt nordiske mål. Ved bruk av slike demoniseringsord gjøres samtlige som leser dem klar over at sivil nordisk virksomhet er umulig å drive i det åpne offentlige rom. Igjen står kun et alternativ: Militæraksjoner á la Breivik. Hatefull, antinordisk propagandamedia bærer et felles og likeverdig ansvar med den norske maktelite som eier dem for at en voldelig militær kommunikasjonsform blir brukt som middel til å forandre samfunnet vårt.

21. desember 2012: Ap-politiker Arve Høiberg: "Nazipakket skal vekk!"

Igjen ser vi hvordan hatet mot eget nordisk folk og egen nordisk kultur og religion omtales som "Nazi". I vanlig tale sier AP-politikeren: "Det nordiske patriot-pakket skal vekk!" Husk at i propagandablekkene til folkemorderne betyr ordet "Nazi" "Nordisk patriot". Høiberg er hverken bedre eller verre enn andre norske politikere og den beste kvalifikasjonen for å nå toppen i norske partier og offentlighet i dag er hat mot eget folk og en innbitt vilje til å utrydde det. Grunnlov eller Friheter betyr null for folkemorderne og deres representanter.

8. februar 2013: "Vil ikke ha Vigrid i parken"

Nok en artikkel full av hat, intoleranse og stempling. Makteliten og deres propagandister som sprer hatet deres fortsetter krigen mot Vigrid.

8. april 2013: "Vigrid med spyd og hjelm på Borrehaugene"

Vi i Vigrid praktiserer nok en gang vår egen nordiske religion med en seremoni i Borreparken. Dette er i fullt samsvar med Den Norske Grunnlovens bestemmelser om fri religionsutøvelse i Norge. Og ingen er mere moralsk, kulturelt og religiøst berettiget til å både eie og bruke vårt eget folks gamle, førkristne, nordiske helligdom enn nettopp vi i Vigrid.

8. april 2013: "Nye vedtekter mot nynazistene i parken"

Undertittel til artikkelen: "Arve Høiberg (A) vil ha slutt på at den nynazistiske organisasjonen Vigrid bruker Borrehaugene til sine innvielsesritualer." La det derfor ikke være noen som helst tvil: Denne kampanjen er direkte rettet mot Vigrid for å hindre oss i å utøve våre nordiske religiøse seremonier på et av vårt folks største førkristne hellige steder. Det er denne type hatkampanje som sammen med annen forfølgelse og offentlig terror mot Vigrid gjorde at Anders B. Breivik valgte en militær voldsaksjon fremfor sivil innsats.

Vestfoldpolitikerne anført av AP-Høiberg forsterker dette forholdet med sin hatefulle kampanje og bekrefter dermed den politiske vurderingen til Breivik samtidig som de forteller en hel verden at det er slike militære voldsaksjoner norske maktpolitikere og deres lydige propagandaapparat ønsker seg også i fremtiden.

Her er mailen til Vestfold Fylkeskommune. Tilsvarende sendt til Horten Kommune

----- Original Message -----
From: Tore W. Tvedt
Sent: 04/23/13 12:24 PM
To: firmapost@vfk.no
Subject: Religionsforfølgelse mot Vigrid

Vestfold Fylkeskommune
Fylkestinget

Jeg har gjennom media registrert at Vestfold fylkeskommune ved Fylkestinget deltar aktivt i religionsforfølgelse av Vigrid i strid med våre grunnlovsfestede rettigheter til fri religionsutøvelse i Norge.

Dette er desto mere forkastelig når vi er kjent med at det nettopp var denne type forfølgelse av Vigrid som motiverte Anders B. Breivik til å gjennomføre en militær voldsaksjon siden forfølgelsen av Vigrid hadde vist for en hel verden at politisk ukorrekt sivil og lovlig virksomhet i Norge var en umulighet.

Jeg har lagt ut en mere utførlig beskrivelse av forholdet på nett som jeg linker til her siden jeg ikke får skrevet det ut og sendt pr brevpost:

Link til artikkelen

Mede nordisk hilsen
Tore W. Tvedt
Vigrid