.:Vigrid Forsiden:.

Partnerskapskampanje
Storting, Skoler, Fylker, Kommuner og Media jan - april 2016

7. mai 2016

----- Original Message -----
Sent: Tidsrommet 30. april 2016 til 5. mai 2016
From: "Tore W. Tvedt"
To: Massemedia kun:

Vi nærmer oss en ny storkrig i Europa og sivilisasjonskrig over hele kontinentet basert på den politikken makteliten har ført siden mai 1945. Denne katastrofale utviklingen har kun vært mulig fordi den såkalte "frie" media overhodet ikke lenger er fri, men et servilt propagandaapparat for Makteliten i Det Anglozionistiske Imperiet og dets NAZI-allianse som Norge er en del av. Med Vigrid som dialogpartner kan dere finne veien tilbake fra å bedrive servil og ensrettet nazipropaganda til fri journalistikk igjen.

Vi gir dere her litt bakgrunnsinformasjon og inviterer samtlige norske medier til dialog og partnerskap for å stoppe storkrigen og sivilisasjonskrigene som er programmert av maktpolitkerne. Husk at denne krigen allerede er i full sving i Novorossia hvor jødiske finansoligarker backet av NAZI-alliansen har satt inn sine morderiske nasjonazi-bataljoner i fordrivelse av og folkemord på den russiske befolkningen. Norge støtter folkemordregimet og deres nasjonazi-mordere med hundrevis av millioner kroner.

----- Original Message -----
Sent: Tidsrommet 20. januar 2016 til 28. april 2016
From: "Tore W. Tvedt"
To: Felles for alle:

Subject: Partnerskap for Kvalitetsheving.

Til samtlige representanter i fylke- og kommunestyrer og ansatte i skoler i Norge. Med få unntak.

Vi er nå godt inne i 2016 som er preget av opptrekk til en ny verdensomspennende storkrig siden stadig flere land motsetter seg Det Anglozionistiske Imperiet og dets NAZI-allianse (NAto-ZIonistiske) sin agenda om totalt verdensherredømme. En av strategiene for den Anglozionistiske makteliten siden mai 1945 må tydeligvis være å dekomponere europeisk sivilisasjon gjennom masseinvasjon av sivilisasjonsfremmede folkemasser. Resultatet vil bli balkaniseringskriger slik det alltid har blitt tidligere ved denne type strutsepolitikk. Ansvaret påligger de norske folkevalgte politikerne og deres indoktrinerings- og propagandaapparat. Et ferskt og godt slikt eksempel er islamistenes terrorhandlinger i Brussel rett før påsken.

Norske kommuner er under ekstremt sterkt press fra en demokrati- og folkefiendtlig maktelite i Oslo som tjener den internasjonale maktelitens interesser. Og kun det. Dessverre. Her et par ferske eksempler på hvordan norske kommuner overkjøres:

Notodden ble senhøstes i fjor underkuet av den folkefiendtlige makteliten, som har sentralisert seg i Oslo, og i likhet med sin nabokommune, Kongsberg, tvunget til å akseptere et enormt antall sivilisasjonsfremmede invadører på henholdsvis Bolkesjø og Raumyr. Dette vitner om en feighet uten sidestykke fra Notodden og Kongsbergs folkevalgte styrer. På toppen av og samtidig med denne feigheten går så kommunestyret og -administrasjon i Kongsberg inn for å bevilge store summer til indoktrineringsturer til Auschwitz. Disse turene har som formål og effekt å kondisjonere etnisk norsk ungdom til å delta aktivt i dekomponeringen av egen sivilisasjon og kultur og utslettelse av eget folks eksistens. Som grunnlag brukes krigspropagandaløgnene og latrineryktene som utgjør HoloCa$h-industrien som for Norge har sentrum i Auschwitz.  Sammenfallet mellom Raumyr-vedtaket og hjernevaskingsbevilgningen er ikke tilfeldig. Vi i Vigrid råder alle norske kommuner og læreanstalter  fra å gå i samme feighetsfellen.

Som en motvekt til denne negative utviklingen, som på sikt vil true selve fundamentet for vårt desentrale demokratiske styringssystem, har vi i Vigrid utviklet en faktabasert kunnskapsbase på flere svært viktige områder for forståelse av dagens situasjon basert på sann historie og objektiv vurdering. Det har bevislig gjort oss til Norges fremste informasjonskilde for dem som vil utvikle selvstendig tenkeevne som gir mulighet til en dypere forståelse av den globale samfunnsutviklingen vi er inne i. Noe som er en selvfølge for dem som vil styre kommuner, universiteter og skoler, men dessverre i dag er fullstendig fraværende i dagens Norge.

Vår elektroniske, internettbaserte kunnskapsbase "vigrid.net" er åpen for alle. I venstre marg finner dere de emneområdene vi dekker. Her er en kort beskrivelse av noen av dem:

Anglo-Zionistenes Sivilisasjonskrig: Området dekker dagens globale utvikling som spesielt er preget av Det Anglozionistiske Imperiets og dets NAZI-allianses totale asymmetriske krig om verdensherredømme og Den Frie Verdens motstand mot Anglozionistenes erobringfremstøt. Spesielt aktuelt er Anglozionistenes sivilisasjonskrig mot Den Russiske Verden hvor nasjonalister og nazister utfører folkemord og terror under finansiering og ledelse av jødiske finansoligarker i Novorossia. Også masseinvasjonen av sivilisasjonsfremmede i Europa kan sees på som en av Anglozionistenes krigsstrategier for svekkelse av vårt kontinent. Dette er like aktuelt for alle som lever i Norge siden balkaniseringskrigene vil ramme hele landet når de først skyter skikkelig fart. På dette geopolitiske området er Vigrid den fremste tenketank i Norge.

Kampgruppe for Sannhet: Her er dokumentert hvordan norsk massemedia er et rent propagandaorgan for Anglozionistene og NAZI-alliansens propaganda. Glimrende egnet som grunnlag for elevdebatter om medias rolle i et moderne demokrati. Vigrid er alene i Norge om å ha tatt et slikt oppgjør med media som propagandaapparat for maktelitens hjernevasking av folket.

Tredveårskrigen 1914-1945: Anglozionistenes verdenskriger for å ødelegge Europas sterke sentrum for etterfølgende militær okkupasjon og underleggelse av det europeiske kontinent til Anglozionistenes Imperium kan betraktes som en eneste sammenhengende krig. Europa er i dag militært okkupert av Anglozionistene, både direkte og indirekte, gjennom Anglozionistenes NAZI-allianse. I dag brukes Europa som oppmarsjområde i Anglozionistenes sivilisasjonskrig mot Russland med verdensdelen vår som offer i en mulig kommende atomkrig.

Emneområdet er meget omfattende og inneholder blant annet Holocaust som navn på den systematiske utryddelsen av millioner tyskere med Anglozionistenes brannbombing av sivile i tyske byer som sentralt. Navnet Holocaust betyr "Brennoffer" og er et velegnet navn på Anglozionistenes enorme krigsforbrytelse. Dekningen av forhold i Norge er unik og bør gi grunnlag for ettertanke og refleksjon sett opp imot de Anglozionistiske seierherrenes løgnaktige propagandaversjon som norske elever serveres. Det er en historisk sannhet at seierherrene skriver historien og i dette tilfellet sannere enn ellers siden løgnene deres brukes som rettferdiggjøring av egne kriger og folkemord i tiden etter 1945. Folkemordet i Palestina er kun et eksempel.

HoloCa$h: Navnet HoloCa$h er en glimrende og dekkende betegnelse på løgnen om de 6 millioner jøder som aldri ble utryddet av tyskerne under den 2. verdenskrig. På dette området er Vigrid uten sidestykke i Norge. Det er på tide å sette en stopper for den mest omfattende økonomiske svindelen i verdenshistorien. Spesielt når vi ser hvordan løgnhistoriene brukes av jøder, zionister og Anglozionister til å forsvare angrepskriger, landrøveri og folkemord. Vi dekker spesielt norske forhold og "norske" løgn- og propagandahistorier.

Løgn-og fantasihistoriene om HoloCa$h har variert over tid og det samme har løgnene om antall døde i de tyske internerings- og arbeidsleirene gjort. I en lang periode var Auschwitz sentral i den norske fantasiversjonen av HoloCa$h og dette leirkomplekset er derfor viet spesiell oppmerksomhet.

Jødedom - Talmudisme: Siden jødene, blant annet gjennom sin dominans i europeisk/amerikansk finansverden, har en enorm og overproporsjonal innflytelse på vår samfunnsutvikling har vi tatt for oss dette som eget emneområde. Vi kommer inn på kommunismen som redskap for en jødestyrt utryddelse av ikke-jødiske lederskap; vi dokumenterer Zions Vises Protokoller og bringer videre historisk informasjon fra forrige århundre, da ytringsfriheten sto sterkere i Europa enn i dag og kommer også inn på en del aktuelle områder hvor jødene har stor og meget negativ innflytelse på vår samfunnsutvikling.

Det Nordiske Narrativet: er basert på gjensidig respekt mellom alle folk  og individer, gjestfrihet og likeverd og fundamentert på selvrespekt og krav om gjensidighet. Dette positive og bærekraftige Narrativet er Vigrids ledesnor og grunnlaget for Nordisk/Europeisk sivilisasjon, menneskesyn og demokrati og kalles "Vestlige Verdier". Den Anglozionistiske makteliten har pervertert dette til det groteske og erstattet det med et politisk korrekt narrativ som tydeligvis har ødeleggelse av vår sivilisasjon og blotte eksistens som mål med sin falskhet.

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Vigrid som Utviklings-Partner:

For å oppnå de målsettingene det norske samfunn har for sin utvikling, bedre enn det gjøres i dag, tilbyr Vigrid dere et partnerskap hvor vi, som nevnt, stiller vår kunnskapsbase gratis til deres disposisjon. I tillegg anbefaler vi vår oppgave-tjeneste  for deres representanter hvor de kan sende inn aktuelle spørsmål og få svar med forankring i en bred og faktabasert konseptuell forståelse av den globale geopolitiske utvikling. Vi i Vigrid har hatt en enorm og dokumenterbar suksess med opplegget og bidrar så gjerne med å bedre samfunnsforståelsen til representantene i din virksomhet. Det vil gi dere større forståelse av både historiske sammenhenger og deres virkning på dagens samfunnsutvikling. I et stadig mer integrert globalt verdenssystem vil dette bli stadig viktigere.

Vi tilbyr også å treffe representanter for din virksomhet til partnerdiskusjoner om hvordan beslutningene deres kan forbedres med basis i faktabasert kunnskap og kritisk evne overfor Oslo-elitens sentraliserte tyranni. Husk at det er den norske befolkningens langsiktige interesser dere skal ivareta. Sivilisasjonsfremmed masseinvasjon og Sivilisasjonskrig mot Russland er ikke blant dem! Heller ikke destabilisering av og sivilisasjonskrig mot den muslimske verden. Eller Kina, for den sakens skyld.

La oss sammen bygge en bedre Verden for oss alle basert på Vigrids Nordiske Narrativ med Gjensidighet og Respekt som nøkkelord!

Med Nordisk Hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Kamp for Sannhet, Frihet, Demokrati og Fred!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)