.:Vigrid Forsiden:.

Zion’s vises protokoller

Protokoll nr. 24 En herskers kvaliteter

>1. Jeg vil nå fortelle dere på hvilken måte kong Davids dynasti skal befestes og slå rot i alle jordens land.

>2. Vår fremgangsmåte for å sikre dynastiet vil i det store og hele falle sammen med de prinsipper våre vise menn har brukt for å legge ledelsen av verdens anliggender i våre hender, nemlig gjennom oppdragelsen å bestemme retningen av menneskenes tankegang.

>3. Det vil bli forbeholdt etterkommere av Davids ætt å oppfostre kongene og deres etterfølgere. Disse vil bli innsatt ikke ifølge noen arverett, men utelukkende i kraft av sine personlige fortrinn. De vil bli innvidd i våre hemmelige politiske mysterier og regjeringsplaner med plikt til aldri å røpe disse for noen. Slike forholdsregler er nødvendige, fordi det må være klart for alle at kun de som er blitt innvidd i statskunstens mysterier kan regjere.

>4. Kun de få utvalgte vil bli meddelt instruksjoner om hvordan våre planer skal iverksettes i praksis. Ved utnyttelse av mange århundrers erfaring gjennom iakttakelser av det politiske og økonomiske liv og studium av de sosiale vitenskaper, har vi ervervet oss en dyp kunnskap om de lover som selve naturen har fastsatt til regulering av de menneskelige forhold. I alt dette vil de utvalgte bli undervist.

>5. Monarkenes direkte arvtagere vil bli forbigått dersom de i løpet av sin utdannelsestid viser seg å være av en lettsindig eller svak karakter, eller om de skulle røpe andre egenskaper som gjør dem uskikket som regenter eller som bærere av den kongelige verdighet.

>6. Kun personer som er i stand til å regjere med en fast, ja gjerne hard hånd, vil av våre eldste bli betrodd regjeringsmakt.

>7. Om monarken, på grunn av sykdom, svekkes i sin viljekraft eller på annen måte blir udugelig som regent, må han etter loven overlate regjeringstøylene i nye, og mer handlekraftige personer.

>8. Kongens planer, så vel de aktuelle, og i enda større grad, slike som tar sikte på fremtiden, skal være ukjente, selv av hans nærmeste rådgivere.

Jødenes konge

>9. Bare monarken og de tre som innviet ham, vet hva framtiden vil bringe.

>10. I herskerens person, som med en urokkelig viljekraft vil beherske både seg selv og hele menneskeheten, vil alle komme til å se selve skjebnen med dens uransakelige veier. Ingen vil ane herskerens hensikt med de forordninger han utsteder. Derfor våger heller ikke å legge noen hindringer i veien for han.

>11. Det sier seg selv at herskeren besitte en åndskraft som formår å beherske de veldige regjeringsplaner. Han vil derfor ikke bli satt på tronen uten å ha gjennomført en streng prøve av våre lærde menn.

>12. Kongen må tale offentlig til sitt folk, slik at hans undersåtter skal lære å elske og ære ham. En slik forholdsregel vil bringe to makter i kontakt med hverandre, nemlig befolkningen og dens hersker, noe vi hittil, ved bruk av terror, har holdt atskilt fra hverandre i alle land.

>13. Denne terroren har vi stadig vært nødt til å holde ved like, for at disse kreftene hver for seg, lettere skulle komme inn under vår innflytelse.

>14. Jødenes konge må ikke la seg beherske av sine lidenskaper, spesielt ikke av sanselighet. Man må ikke tillate dyriske instinkter å få herredømme over sin fornuft og karakter. Sanselighet ødelegger, sikrere enn alt annet, et menneskes åndsevner og leder dets tanker og følelser på avveier i retning av menneskenaturens vrengebilde - dyriskhet.

>15. Han, som holder folkenes ve og vel i sin hånd, verdensherskeren av Davids sæd må ofre alle personlige lidenskaper til beste for sitt folk.

>16. Vår hersker må være tvers igjennom ulastelig.