.:Vigrid Forsiden:.

Zion’s vises protokoller

Protokoll nr. 21 Lån og kreditter

>1. Til det jeg snakket om på vårt forrige møte vil jeg nå tilføye en detaljert redegjørelse for de innenlandske lån. På de utenlandske er det overflødig å ofre flere ord. De har gjort oss til eiere av Goyims nasjonalformuer. I vårt rike vil begrepet utlendinger forsvinne. Altså blir det ikke lengre snakk om utenlandske lån.

>2. Vi har benyttet oss av administrasjonens moralske slapphet og regentenes etterlatenhet til å få de utlånte summer dobbelt, tredobbelt, ja firedobbelt igjen. Hvem skulle kunne oppnå det samme av oss? Jeg vil derfor nå bare gjennomgå detaljene for innenlandske lån.

>3. Når staten kunngjør opptagelse av et slikt lån, åpner de tegning på sine veksler, det vil si på prosentbærende papirer. For å gjøre dem tilgjengelige for alle bestemmes deres pris fra hundre til tusen, hvorved der skjer et prisavslag for de som først tegner seg. Dagen etter forhøyes prisen på kunstig måte for å gi inntrykk av at alle kaster seg over disse papirene, og etter noen dagers forløp blir det meddelt at lånet er overtegnet. Her ligger effekten! Dette beviser hvor stor tillit publikum har til statens veksler!

>4. Men så snart komedien er slutt, kommer det nakne faktum til syne. Et nytt passivum, til og med et meget tungtveiende passivum. For amortisering av renter er man nødt til å oppta nye lån, som ikke dekker gjelden. Den gjør bare gjeldsbyrden enda større. Når kreditten er uttømt, må man innføre nye skatter, ikke for å dekke lånet, men rentene. Disse skatter er igjen et passivum, til dekning av passiva.

>5. Senere kommerr tiden for konverteringer, men de reduserer bare rentebetalingen uten å redusere gjelden. Dessuten kan de ikke foretas uten långivernes samtykke. Ved konverteringen foreslår vi at de somm ikke er villige til å konvertere sine obligasjoner må tilbakebetale sine lån. Om man nå tenker seg at alle skulle nekte konvertering og kreve sine penger utbetalt skulle regjeringene sitte bra fast på sin egen krok, og måtte konstatere sin insolvens!

Til all lykke har Goyim regjeringenes undersåtter, ukyndige som de er i finansspørsmål, stadig foretrukket å tape på kursen og få mindre renter fremfor å risikere en omplassering av sine penger. Dermed har de oftere gjort det mulig for regjeringene å minske sine passiva med flere millioner.

>6. Bundne som Goyims regjeringer er av utenlandske lån vil de ikke lenger våge å innlate seg på slike eventyr. De vet meget godt at vi vil komme til å kreve hver krone tilbake.

>7. En erklært statsbankerott vil være et talende bevis på det manglende interessefellesskap mellom folk og regjering.

>8. Særskilt henleder jeg deres oppmerksomhet på denne kjensgjerning: For nærværende blir samtlige innenlandske lån konsolidert ved såkalte midlertidige, det vil si kortsiktige lån. Disse består av penger, som er innsatt i sparebanker eller reservekasser, og som regjeringen kan disponere over i kortere eller lengre tid. De anvendes til rentebetaling på utenlandske lån, og som sikkerhet plasseres tilsvarende verdier i statspapirer.

>9. Ved slike transaksjoner søker Goyim å dekke over skavanker ved statens finanser.

>10. Når vi har satt vår hersker på verdenstronen vil alle disse kunstige finansoperasjoner forsvinne, fordi de er uforenlige med våre interesser. Vi vil stenge de åpne fondsbørsene, idet vi ikke akter å medvirke til en svekkelse av vår prestisje ved å publisere stigning og fall i våre eiendomsmarkeder. Disse skal ved lov settes i permanent pari kurs uten mulighet for noen som helst kursendring. Oppgang følges uvegerlig av nedgang, og det var denne metoden vi benyttet oss av ved vår diskreditering av Goyims offentlige verdipapirer.

>11. Fondsbørsene vil bli byttet ut med mektige rikskredittinnretninger, viss oppgave det blir å taksere industrielle foretak etter bestemte, av regjeringen, oppsatte regler. Disse institusjoner vil, om nødvendig, på en dag kunne kaste ut industrielle verdipapirer verdt hundretalls millioner på markedet, eller kjøpe opp et lignende kvantum. På den måten vil alle industrielle foretak bli avhengig av oss. Som dere vil forstå, kommer vi på denne måten til å skape oss en enestående maktstilling.