.:Vigrid Forsiden:.

Zion’s vises protokoller

Protokoll nr. 17 Misbruk av autoritet

>1. Den juridiske profesjon gjør sine utøvere kalde, grusomme, ubøyelige og prinsippløse. Den leder dem til å anta et livssyn som ikke er menneskelig, men juridisk tillatelig eller legalt uangripelig. Advokatene har blitt vant med å se ting ut fra denne synsvinkelen. Hvilken fordel forsvaret kan bringe dem selv, uten hensyn til sosial rettferdighet.

En advokat nekter seg aldri noe argument, uansett hvilken art det er, bare det er tjenlig til forsvar. For å oppnå sin klients frikjennelse betjener de seg av små spissfindigheter. Ved dette demoraliserer de rettsvesenet og bryter ned respekten for lov og dom.

Vi akter derfor å begrense aksjonsfriheten for denne profesjon og gjøre den til et slags praktiserende byråkrati. Sakførerne vil like lite som dommerne få anledning til å konferere med sakens aktor. De blir gitt saken alene gjennom domstolen. De må sette seg inn i dem utelukkende ved hjelp av forhørsprotokoller og dokumenter, og på dette grunnlag forsvare sine klienter etter disses eksaminasjon i retten, idet de baserer sitt forsvar på tilrettelagte fakta.

Deres honorar bør fastsettes uavhengig av sakens utfall. Deres oppgave blir ganske enkelt å foredra sakens akter for rettens formann, i motsetning til anklagerens, som fører saken på de offentlige myndigheters vegne. Dette vil gjøre prosessen kortere, og man oppnår et hederligere og mer upartisk forsvar bygget på overbevisning, uten tanke på et fristende honorar. Dette vil også sette en stopper for all bestikkelse eller korrupsjon som nå kan finne sted i enkelte lands rettssaler.

Vi skal ødelegge presteskapet

>2. Vi har i lang tid gjort oss umake med å mistenkeliggjøre Goyims presteskap, i folkets øyne, og det har lykkes oss å skade dem i deres virke, noe som ellers i høy grad ville kunne hindre vår fremgang. Goyim prestenes makt og anseelse blant nasjonene synker nå dag for dag.

For øyeblikket hersker det over alt religionsfrihet, og det er derfor bare et tidsspørsmål når den kristne religion synker helt i grus. Det vil falle oss enda lettere å få bukt med de andre religioner, men det er for tidlig å berøre dette nå. Klerikalismen og dens dyrkere vil vi levne et så snevert virkefelt, og dens innflytelse på folket vil bli så sterkt beskåret at den kun blir en skygge av hva den engang var.

>3. Når vår tid er inne til en fullstendig omstyrtelse av pavemakten, skal en ukjent hånd lede folkene til angrep på pavens trone. I det øyeblikk de kaster seg over den, vil vi opptre som Vatikanets beskyttere for å hindre unødig stor blodsutgytelse.

Denne listige anbrakte støtteaksjon vil åpne veien til pavedømmets aller helligste, og ingen makt på jorden skal kunne drive oss ut igjen før vi har undergravet hele helligdommen.

>4. Jødenes konge vil bli en virkelig verdenspave, en patriark for den internasjonale kirke.

>5. Mens vi i overgangstiden oppdrar ungdommen i nye troslærer og senere i vår egen, vil vi unngå åpenlyst å angripe de nåværende kirker og alene bekjempe dem ad kritikkens vei for å fremkalle splittelse og forfall.

>6. Generelt kan vi si at vår nåværende presse vil tilsøle Goyims regjeringer, religioner og institusjoner med en sann sprøyt av uhøvisk og uvederheftig kritikk for å fornedre dem så grundig, som bare vår geniale nasjon er i stand til å gjøre det.

>7. Vår regjeringsmakt blir en analogi til den i guden Vishnus personifiserte allmakt: I hver av våre hundre hender holder vi en fjær til regulering av det store sosiale maskineri. Vi klarer å følge med i alt uten assistanse av det offentlige politi. Det av oss utarbeidede arbeidsreglement for Goyims politi, dets rettigheter og plikter, vil i praksis hindre regjeringene fra å se noe som helst.

Ifølge vårt program kommer en tredjedel av undersåttene til pliktmessig å holde øye med de andre i henhold til prinsippet om frivillig statstjeneste. Det vil da ikke bli betraktet som noe uhederlig å være angiver, men tvert imot som noe rosverdig. På den annen side vil falske angivelser bli strengt straffet, for at ikke spionplikten skal utarte til misbruk.

>8. Våre agenter vil bli hentet fra alle samfunnsklasser, de høyeste som de laveste, blant levemenn av den ledende klasse, blant forleggere, typografer, bokselgere, butikkbetjening, arbeidere, kusker, tjenestefolk og så videre.

Dette "politi", som ikke har noen fullmakt til selvstendig opptreden og derfor er temmelig maktesløst, kommer bare til å opptre som vitner og angivere. Spørsmål om arrestasjoner og granskning av vitneprov vil bli lagt under en ansvarlig gruppe av politikontrollører, og selve arrestasjonene blir utført av det faste gendarmeri og bypoliti.

Hvis noen unnlater å rapportere hva som kommer ham for øye eller øre av politisk interesse, vil vedkommende bli satt under tiltale for å ha skjult et forbrytersk forhold, om det kan bevises at han er skyldig i dette.

>9. Akkurat som våre egne folk nå er pliktige til å angi til kagalen, (jødenes organisasjon), våre frafalne og personer som på en eller annen måte har virket til skade for kagalen, så vil også våre undersåtter i det kommende verdensriket strengt bli bedt om å oppfylle sin statstjenesteplikt som angivere.

Maktmisbruk, bestikkelse og korrupsjon vil bli utryddet gjennom en slik organisasjon. Den vil virke rensende etter den forråtnelsesprosess vi har latt Goyims seder og lover gjennomgå ved listige råd og lokkende teorier om menneskerettigheter.

Hvordan skulle vi vel ha kunnet oppnå stadig å øke forvirringen i Goyims administrasjon, om ikke ved disse midler? Til de viktigste av disse midler hører bruken av agenter, som ved sitt eget slette eksempel kan fremkalle og utvikle hos andre dårlige tilbøyeligheter som egensindighet, selvtekt og fremfor alt bestikkelighet.