.:Vigrid Forsiden:.

Zion’s vises protokoller

Protokoll nr. 16 Hjernevasking

>1. For å tilintetgjøre alle former for kollektivisme utenom vår egen leir, kommer vi først til å rydde opp i kollektivismens verste reder, universitetene. Vi vil omforme og rekonstruere dem etter våre egne planer.

Universitetenes rektorer og professorer vil bli spesielt preparert for sine embeter gjennom nøyaktige, hemmelige arbeidsreglementer, som de ikke tør fravike en tomme uten frykt for straff. Man vil komme til å utvise den største varsomhet ved deres utnevnelse og stille dem i et tett avhengighetsforhold til regjeringen.

>2. Fra vår undervisningsplan vil alle forelesninger over statsrett så vel som ethvert annet politisk emne bli utelukket. Kun ganske få av de innvidte vil bli utvalgt til, på grunn av sin fremragende dyktighet, å bli opplært i disse vitenskaper.

Universitetene tillates ikke å uteksaminere grønnskollinger, som har fått nye konstitusjonelle reformer på hjernen. De får i det hele tatt ikke uteksaminere noen som befatter seg med politiske problemer, som jo ikke engang deres fedre hadde noen som helst forståelse av.

>3. Et overfladisk kjennskap til politikken skaper hos mange utopiske forestillinger og gjør dem til mindreverdige medlemmer av samfunnet. Dette kan dere selv overbevise dere om ved å betrakte Goyims alminnelige utdannelsesmetoder. Det var nødvendig for oss å innføre i deres system alle de prinsipper som på en brilliant måte har fått deres samfunns til å vakle.

Når vi har overtatt styret, vil vi fjerne alle slike fag fra undervisningen. Dette fordi de kan forvirre ungdommens hoder. Vi vil gjøre de unge til lydige barn som elsker sin regent, og i ham ser en garanti for fred og fordragelighet.

Vi skal forandre historien

>4. I stedet for studier av klassikere og oldtidens historie, som inneholder flere dårlige enn gode eksempler, innfører vi et studium som omfatter fremtidens problemer. Avsnitt av historien som vi finner uheldige som undervisningsstoff, vil vi utslette av menneskenes erindring, idet vi kun lar gjenstå partier som er skikket til å fremheve Goyim regjeringenes feilgrep.

Undervisning i alt vedkommende det praktiske liv, samfunnsinnretninger og forholdet mellom de enkelte individer, samt forelesninger som advarer mot slette eksempler på egenkjærlighet, som sprer det ondes smitte blant menneskene, og andre lignende emner av oppdragende art, vil vi gi en bred plass i vår undervisningsplan.

Undervisningen vil bli utarbeidet under hensynet til elevenes ulike anlegg og begavelse. Noen generalisering av undervisningen vil det ikke bli tale om. Vår plan vil inneholde spesielle bestemmelser for hver stand og klasse, hvilket vi tillegger særlig betydning.

>5. Hver enkelt stand eller klasse bør oppdras og undervises hver for seg, i forhold til sitt virkefelt og sin posisjon. Enkelte geni har alltid visst og vil alltid vite å trenge igjennom til høyere kretser. Likevel kan man ikke under påberopelse av disse unntakstilfeller kreve døren åpnet på vidt gap for alle middelmådighetene som kommer til å oppta plassen for andre, som ved sin fødsel og oppfostring har førsteretten til den.

Dere kjenner jo selv til, hvilke følger det fikk for Goyim, at de ga etter for dette meningsløse krav om like rettigheter for alle klasser.

>6. For at monarken skal kunne vinne sine undersåtters dype kjærlighet og aktelse, bør folket i hans regjeringstid stadig, såvel gjennom skolene som på de offentlige forsamlingsplasser, innprentes betydningen av hans høye kall og hans velsignelsesrike virke.

>7. Vi kommer til å avskaffe all privat utdannelse. I feriene vil elevene med sine pårørende få anledning til å benytte våre læreanstalter til sammenkomster som en slags klubb. Ved disse møter vil lærerne holde frie foredrag over emner som omhandler bl.a. individenes forhold til hverandre, om lover, og de misforståelser som vanligvis oppstår ved en feilaktig oppfatning av menneskenes sosiale stilling, og endelig vil de tale om nye filosofiske tanker som ennå ikke er åpenbart for verden.

Disse teorier vil vi gjøre til trosgrunnsetninger som skal forberede overgangen til vår tro (jødedommen). Når jeg har avsluttet gjennomgåelsen av vår virksomhets program for den nærværende og den kommende tid, vil jeg meddele dere grunntrekkende i disse nye filosofiske teorier.

>8. Vi vet av mange århundrers erfaring at menneskene lever og ledes av ideer, og at de får disse ideer gjennom oppdragelsen, uansett alder, men selvsagt ved anvendelse av forskjellige midler. Vi skal ved vår oppdragelsesmetode vite å ta hånd om og anvende til vår fordel den siste gnist av denne "tankens uavhengighet", som vi allerede for lenge siden har innstilt på mål og ideer som tjener vår sak.

Systemet med innskrenkning av tankevirksomheten er allerede satt ut i livet ved den såkalte anskuelsesundervisning. Anskuelsesundervisningens mål er å sette Goyim ute av stand til å tenke selvstendig. De vil ved den bli som lydige, umælende dyr. Bare ved anskueliggjørelse vil de formå å fatte våre ideer. En av våre beste agenter i Frankrike har allerede utarbeidet et nytt fantastisk system for anskuelsesundervisning.