.:Vigrid Forsiden:.

Zion’s vises protokoller

Protokoll nr. 14 Angrep på religionen

>1. Når vi har kanalisert vår posisjon som verdens herrer, vil vi ikke tåle noen annen religion enn vår egen - en religion som bare anerkjenner den eneste Gud - til hvem vår skjebne, som Hans utvalgte folk er knyttet, og gjennom hvem denne vår skjebne også er forbundet med verdens skjebne.

Derfor må vi tilintetgjøre alle andre trosbekjennelser. Selv om en midlertidig følge av dette skulle bli en hærskare av ateister (gudløse), så affiserer ikke dette oss - tvert imot. Det vil fremme våre planer og tjene til eksempel for de generasjoner som skal høre prekener om Moses' religion.

Denne religion som ved sin fasthet og sin gjennomførte systematikk er vel egnet til å underordne seg alle folk. I disse prekener understreker vi de mystiske sannheter, som er kjernen i den mosaiske lære og hvorpå dennes oppdragende styrke beror. Ved enhver mulig anledning vil vi videre offentliggjøre artikler, hvor vi sammenligner vårt velsignelsesrike styre med fortidens.

Den tilstand av lykke og fred som da vil komme til å herske, vil, på tross av at den er bygget på århundrers opprør og forvirring, bli en bekreftelse på vår nye regjerings overlegenhet. Goyims administrative villfarelser vil bli utmalt i de mest skrikende farger.

Vi vil fremkalle en så sterk aversjon overfor det tidligere styresett, at nasjonene vil foretrekke en fredstilstand under livegenskap fremfor den før så oppskrytte frihet. Denne frihet har voldt dem skuffelser og piner og forgiftet, eller tørket ut kildene til all sunn menneskelig tilværelse, fordi disse livskilder stadig ble grumset til og tappet av en bande samvittighetsløse eventyrere.

Unyttige regjeringskriser, som vi har påført Goyim for å undergrave deres samfunn, vil på dette tidspunkt ha utmattet og demoralisert nasjonene i den grad, at de vil finne seg i alt fra oss, bare de slipper å måtte oppleve de samme uroligheter og ulykker på ny.

Vi skal forby Kristus

>2. Vi henleder spesielt oppmerksomheten på Goyim regjeringenes historiske feilgrep, hvor de har plaget menneskene gjennom århundrer i sin mangel på forståelse av hva som tjener til menneskehetens sanne vel, og ved sin eksperimentering med alle slags fantastiske sosiale prosjekter, som bare bidro til å forverre de alminnelige forhold samfunnslivet bygger på.

>3. Hele styrken i våre grunnsetninger og forholdsregler ligger i dette, at vi fremholder dem og forklarer dem som en lysende kontrast til det gamle utlevde systems anordninger.

>4. Våre lærde menn vil debattere de mange mangler vi finner i Goyims mange trosretninger, men ingen vil noensinne bedømme vår egen religion ut fra dens riktige synspunkt. For aldri kommer noen til å kjenne den til bunns uten våre egne folk, som nok skal vokte seg for å røpe dens mysterier.

>5. Innen de land som regnes for de førende, har vi distribuert en avskyelig, motbydelig smusslitteratur. I en kort periode etter vår regjerings tiltredelse akter vi fremdeles å støtte utgivelsen av denne litteraturen, for at den meget tydelig skal framheve kontrasten til våre egne opphøyede læresetninger.

Våre lærde menn, utdannet til å bli førere for Goyim, vil holde forelesninger, fremlegge planer og forøvrig gjennom referater og artikler, øve innflytelse på menneskenes interesser og tanker. De meddeler dem nettopp de kunnskaper og ideer som vi finner gagnlige for dem.