.:Vigrid Forsiden:.

Zion’s vises protokoller

Protokoll nr 11: Den totalitære staten

>1. Statsrådenes rolle vil bli å stadfeste herskerens makt, og i sin egenskap av offisiell lovgivende myndighet blir det så og si en kommisjon som har til oppgave å redigere regentens forordninger. Bildet til venstre er fra den zionistiske verdenskongressen i 1898.

>2. Vi går nå over til programmet for den nye konstitusjonen som vi er i ferd med å utarbeide for verden. Vi skal lage lover, definere forfatningsrett og administrere dem ved hjelp av: 1) Det lovgivende kammers påbud, foreslått av presidenten, 2) ved alminnelige dekreter, befalinger fra statsråd og senat og ved kabinettsavgjørelser og 3) når det beleilige øyeblikk kommer, ved et statskupp.

>3. Etter således i store trekk å ha stilt opp vår aksjonsplan, skal vi se litt på visse enkeltheter og kombinasjoner som vil være viktige for oss ved gjennomførelsen av denne omkalfatringen av statsmaskineriets hjul. Jeg sikter her til pressefrihet, foreningsrett, religionsfrihet, valgrett og mye annet.

De forannevnte ting er alle begreper som bør forsvinne fra menneskenes nødvendige vokabular. De bør i alle fall omformes i overensstemmelse med tidens krav dagen etter den nye konstitusjonen kunngjøres. Først i dette øyeblikk blir det mulig for oss å kunngjøre for allmenheten alle våre reformer, og hvorfor? Å innføre disse forandringer i utide ville være farlig, fordi hvis de ble innført med brutal strenghet i form av påbud og restriksjoner, kunne de lett fremkalle fortvilelse og frykt for flere forandringer i samme retning. Bildet til høyre er av formann i World Jewish Congress, rabbi Israel Singer.

På den annen side, skulle våre påbud ved å fremsettes for tidlig nødvendiggjøre ettergivenhet fra vår side, ville dette kunne oppfattes som innrømmelse av vår urett. Dette vil igjen undergrave troen på den nye makts ufeilbarlighet. Og var det vår plikt å gi etter, ville ingen takke oss for det. Begge deler ville skade den nye konstitusjons prestisje.

Like fra det øyeblikk den proklameres, og mens folket ennå lider under følgene av den plutselige omveltningen, og befinner seg i en tilstand av frykt og ubesluttsomhet, er det nødvendig, at det inntrykket av at vi er mektige, usårbare og besitter en så veldig kraft at vi aldri behøver å ta deres interesser i betraktning.

Vi ønsker at befolkningen skal være på det rene med at vi fullstendig ignorerer dens meninger og krav, men vil til enhver tid, og på ethvert sted, være parat til å slå kraftig ned på enhver antydning til opposisjon. Vi ønsker at folket skal forstå at vi egenmektig tar hva vi har behov for, og under ingen omstendighet akter å dele makten med dem. Så vil de av frykt lukke øynene for alt og tålmodig avvente hva som videre skal skje.

>4. Goyim-folkene er en saueflokk, mens vi er ulvene. Og vet dere ikke hva saueflokken gjør når ulvene trenger inn i flokken? De lukker øynene.

>5. Det samme vil også folkemassen gjøre når vi lover dem å gi dem tilbake alle rettighetene vi har tatt fra dem. Dette vil skje når vi har tvunget våre fiender og alle partier til underkastelse.

>6. Det er ikke nødvendig å fortelle dere hvor lenge de vil komme til å vente på denne gjeninnsettelse av sine rettigheter!

>7. Hvordan tror dere at vi har konstruert og innpodet Goyim vår politikk uten at de har hatt anledning til å undersøke den på forhånd? Vi lurte den inn på Goyim uten at de forsto planens indre mening. Hva fikk oss til å velge en slik fremgangsmåte annet enn det enkle faktum at vi, som et splittet folk, ikke var i stand til å nå vårt mål ad direkte veier, men kun ad omveier?

Dette var egentlig årsaken og opprinnelsen til vår frimurerorganisasjon, som dette Goyim kveg ikke er i stand til å forstå, og viss formål de ikke engang har mistanke om. Vi lokker dem inn i våre tallrike losjer, som vi utgir for å være "rene" frimurerlosjer, for å kaste blår i øynene på Goyim's frimurerbrødre.

>8. Det har behaget Yahwe å splitte sitt utvalgte folk. I denne tilsynelatende svakhet har det vist seg å ligge en styrke som nå har ført oss fram til verdensherskerdømmets terskel.

>9. Det gjenstår nå bare et ubetydelig arbeide på den grunnvoll som er lagt innen vårt store mål er nådd.