.:Vigrid Forsiden:.

Zion’s vises protokoller

Protokoll nr 9: Omskolering

>1. Når dere nå skal gjøre praktisk anvendelse av våre prinsipper, legg da spesielt merke til folkekarakteren innen den nasjonen hvor dere kommer til å virke. Dere må ikke vente full fremgang i tillempingen av disse prinsipper før vedkommende nasjon er blitt omskolert gjennom våre doktriner, men ved å gå varsomt frem i denne omskaping av samfunnet vil dere oppdage at før ti år er gått vil den mest hardnakkede nasjonale karakter ha forandret seg slik at vi atter kan føye et nytt folk til rekken av dem som allerede har underkastet seg vår makt.

>2. De liberales ord, ord som i virkeligheten er vårt frimurermotto: "Frihet, Likhet, Brorskap" - skal vi, når vi kommer til makten, erstatte med noe annet, nemlig en abstrakt ide om "frihetsrett, likhetsplikt og brorskapets ideal", og så tar vi tyren ved hornene!

Faktisk har vi allerede tilintetgjort all regjeringsmakt utenom vår egen selv om det ennå i mange land eksisterer en sådan de jure. Om nå for tiden en stat protesterer mot oss skjer dette alene for syns skyld og på vår egen foranstaltning idet vi trenger slike jødefiendtlige utfall for å kunne holde våre mindre brødre fast i rekkene. Jeg skal ikke gå nærmere inn på dette nå da det alt tidligere flere ganger har vært gjenstand for våre forhandlinger.

>3. I virkeligheten ligger det ingen hindringer på vår vei. Vår super-regjering inntar en så enormt sterk stilling utenfor lovens ramme, at vi kan betegne den med et så sterkt uttrykk som diktatur. Jeg kan trygt si at når vår tid kommer skal vi bli verdens lovgivere.

Vi feller dommer og ilegger straffer, vi halshugger eller benåder etter eget forgodtbefinnende, og vi er så og si all militærmakts generalissimus. Vi hersker med en veldig makt; i våre hender holder vi restene av et engang sterkt parti, nå tvunget til underkastelse. vi har også makten til å kunne tilfredsstille en bunnløs ærgjerrighet, en brennende tørst etter skånselløs hevn og et ondskapsfullt hat.

>4. En vidtrekkende terror har sitt utspring fra oss. Vi har i vår tjeneste folk av alle oppfatninger og alle politiske retninger: Monarkister, demagoger, sosialister, kommunister og alle slags utopiske ideers forkjempere. Vi har satt dem alle i arbeid, og våre arbeidsløse undergraver den siste rest av makt, lov og orden.

Alle stater utpines under denne prosess. De maner til ro, til tålmodighet, og for å få fred er de villige til ethvert offer. Men av oss kan de ikke vente noen fred før de åpent og underdanig erkjenner vårt internasjonale overherredømme.

>5. Folkene har høylydt ropt på nødvendigheten av å løse det sosialistiske problem ved internasjonale forhandlinger. Uenighet og partistrid har lagt avgjørelsene i våre hender fordi det må brukes gull for å bli seierherre i politisk kamp, og gullet er i våre hender.

>6. Vi har hatt grunn til å frykte et forbund mellom Goyim's "seende" lederkrefter og den massive, men blinde folkekraft. Vi har imidlertid tatt alle forholdsregler overfor en sådan mulighet. Mellom disse to makter har vi reist en mur av gjensidig terror. Derved blir den blinde kraft hos folkemassene en støtte for vår sak. Vi alene skal bli deres ledere, og vi skal føre dem dit vi ønsker. Mot vårt eget mål!

>7. For at ikke den blindes hånd skal slippe vårt grep, må vi stå i stadig og nær kontakt med massene, om ikke personlig, så i hvertfall gjennom våre mest pålitelige brødre. Når vi først er blitt anerkjent som den eneste makt vil vi personlig tale til folkemassene på torgene, og lede dens politiske sympatier i den retning det passer oss best.

>8. Hvem skal kontrollere den undervisning som gis folket i skolene på landsbygden? Det er klart at hva som blir sagt av statens representanter eller av regenten selv, nødvendigvis må komme til hele nasjonens kjennskap, og at det hurtig vil bli spredt videre blant folket.

>9. For ikke for tidlig å ødelegge Goyim's institusjoner har vi behandlet dem med varsom hånd og sikret oss mekanismens drivfjær. Denne mekanisme virket før etter strenge og rettferdige prinsipper, men blir nå ledet etter liberalismens holdningsløse prinsipp, vilkårlighet. Vi har tatt oss av lovgivningen, valgordningen, pressen, og den personlige frihet, men først og fremst har det vært oss maktpåliggende å ta hånd om folkets oppdragelse og utdannelse, som er hjørnesteinen for all virkelig frihet.

>10. Vi har narret, forkvaklet og demoralisert Goyim's ungdom ved forsettelig å oppdra den etter falske prinsipper og teorier.

>11. Ved å omgå de eksisterende lover, og uten å forandre dem noe vesentlig, men ved å forvrenge dem ved motstridende fortolkninger, har vi oppnådd ganske enestående resultater. Disse resultatene har først vist seg i form av en utviskning av lovtekstens mening, og senere har vi oppnådd å gjøre lovene så uklare at selv regjeringen ikke kan finne ut av denne floke av lovparagrafer.

>12. Dette er opprinnelsen til teorien om hvordan man løser konflikter utenfor rettssalene.

>13. Dere vil kanskje innvende at Goyim kommer til å reise seg mot oss med våpen i hånd hvis man i tide får åpnet øynene for faren, men dette vil vi i Vest-Europa møte med en så kraftig terrormanøver at selv de modigste vil komme til å skjelve. Før vår plan settes ut i livet vil alle storbyer ha fått sine undergrunnsbaner, og vi skal sprenge disse i luften. Det samme skal vi gjøre med alle deres arkiver og institusjoner.