.:Vigrid Forsiden:.

Zion’s vises protokoller

Protokoll nr 6: Overtakelsesteknikk

>1. Ganske snart organiserer vi veldige monopoler. Vi samler sammen kolossale rikdommer, hvor også de største formuer innen Goyim blir så avhengige at de vil drukne i malstrømmen sammen med deres regjeringers kreditt allerede dagen etter at den politiske katastrofe har funnet sted.

>2. Mine herrer statsøkonomer, som er til stede her i dag, tenk en gang over rekkevidden av denne planen!

>3. Med alle midler vi har for hånden må vi styrke vår super-regjerings betydning og popularitet idet vi fremstiller den som en beskytter og belønner alle dem som frivillig underkaster seg vår makt.

>4. Goyim's aristokrati som politisk maktfaktor betraktet eksisterer ikke mer. Derfor behøver vi heller ikke lenger å ta hensyn til dem. Dog kan disse som eiere av jord være til skade for oss ved sin uavhengige livsstil. Derfor må vi sette alt inn på å berøve aristokratiet dets jordeiendommer. Det mest formålstjenlige middel hertil er å pålegge jordeieren høye skatter som uvilkårlig vil trykke han ned og få han til å underkaste seg oss.

>5. Herav følger igjen at Goyim's aristokrati, som har blitt til ved århundrers arv, ikke kan leve av sine knappe inntekter og vil derfor gå sin ruin i møte.

>6. Samtidig må vi mest mulig understøtte handel og forretningsvirksomhet, særlig spekulasjonen, hvis rolle er å danne en motvekt mot industrien. Dersom industrien arbeider uten spekulasjon, vil den øke de private formuer og befri landbruket for trykkende lånegjeld til landbruksbankene.

Industrien bør derfor trekke til seg jordens kapital og arbeidskraft og gjennom spekulasjonen overføre all verdens kapital til oss. På den måten vil de engang selveiende og uavhengige Goyim synke ned til proletarens nivå. De vil komme til å bøye seg for oss bare for å ha retten til å leve.

>7. I den hensikt å ødelegge Goyim's industri vil vi drive spekulasjonen i været ved hjelp av Goyim's sterkt stimulerte behov for luksus. La oss forhøye lønningene. Det vil allikevel ikke gagne det arbeidende folk i det vi samtidig vil forhøye prisene på livsfornødenheter. Som påskudd til dette vil vi bruke landbrukets vanskelige kår.

Vi vil med særlig omhu tørke ut produksjonskildene ved å så anarkiets frøkorn blant arbeiderne og forlede dem til drikk, samtidig som vi ved alle midler søker å drive Goyim's intelligente krefter bort fra jordens overflate.

>8. For at ikke sannheten om våre politiske formål for tidlig skal gå opp for Goyim, skjuler vi den under skinn av humant å ville hjelpe de arbeidende klasser og bidra til løsning av de store samfunnsøkonomiske problemer som våre finansielle teorier støtter ved en meget virksom propaganda.