.:Vigrid Forsiden:.

Zion’s vises protokoller

Protokoll nr 5: Despotisme og Framgang

>1. Hvilket styresett kan man gi samfunn hvor bestikkelser og korrupsjon har trengt igjennom overalt, hvor man kun kan oppnå rikdom ved snedige kupp og bedragerske knep, hvor der bestandig hersker uenighet, hvor moralen må opprettholdes ved hjelp av straffer og strenge lover og ikke frivillige antatte prinsipper og hvor patriotiske og religiøse følelser er oppslukt av kosmopolitiske doktriner? Hvilken annen styreform kan man gi disse samfunn enn den despotiske?

Den skal jeg nå beskrive for dere. Vi vil organisere en sterk sentralisert regjering, for gjennom den å samle alle krefter i vår hånd. Ved hjelp av nye lover vil vi mekanisk regulere våre undersåtters politiske liv. Slike lover vil gradvis oppheve de innrømmelser og rettigheter som er tilstått dem av Goyim. Vårt herredømme vil således utvikle seg til et så mektig despoti at det vil være i stand til, når som helst og hvor som helst, å slå ned misfornøyde eller gjenstridige elementer av Goyim.

>2. Man vil innvende at en slik despotisme som jeg omtaler ikke vil stemme overens med nåtidens krav og utvikling, men jeg skal bevise det motsatte for dere.

>3. I de tider da folket så opp til sine herskere som om de representerte Guds vilje fant det seg, uten knurr, i sine monarkers ledelse. Men fra den dag vi ga folket ideen om egne rettigheter begynte det å betrakte de regjerende fyrster som alminnelige dødelige. I massens øyne falt den hellige salvelses glorie fra monarkenes hoder og da vi også tok deres Gud fra dem ble den opphøyede makt kastet ut på gaten til folkehopen og snappet opp av oss.

>4. Dessuten tillegger vi oss den evne å kunne beherske mengden, så vel som de enkelte individer, ved hjelp av smarte oppkonstruerte teorier og en overbevisende fraseologi, ved sosiale leveregler og alle slags andre påfunn som Goyim ikke er istand til å fatte. Grunnen til det er at våre ideer har sitt utspring i en spesiell side ved vår administrative evne, oppøvelse i analyse, observasjon og hårfine kombinasjoner, hvor vi søker vår like, samt i tilretteleggelse av planer for politiske handlinger og sammenslutninger.

Det eneste oss bekjente samfunn, som ville kunne konkurrere med oss i dette måtte være jesuittordenen. Men det har lyktes oss å mistenkeliggjøre denne i den stupide mobbens øyne fordi dens organisasjon er synlig for alle, mens vi selv holder oss i bakgrunnen og bevarer vår organisasjon som en hemmelighet. Hvilken forskjell vil det forøvrig gjøre for verden hvem som skal bli dens herre; den katolske kirkens overhode, eller en despot av Zions blod?

Men for oss, ”det utvalgte folk”, er saken langt fra likegyldig.

>5. For en stund kunne muligens Goyim være istand til å holde oss tilbake. Forøvrig behøver vi ikke å frykte noen fare, idet vi er sikret ved det dypt rotfestede hat mellom nasjonene som det er umulig å utslette. Vi har stilt opp imot hverandre alle Goyim's interesser både av individuell og nasjonal karakter.

Vi har i tyve århundrer søkt å frembringe rasehat og religionshat i deres hjerter. Og takket være alt dette vil ikke en eneste stat få støtte av sine naboer dersom den måtte be om det, da alle som en av dem vil mene at en fiendtlig handling mot oss vil være til skade for denne selv. Vi er for mektige, og verden må regne med oss. Statene kan ikke avslutte selv den minste overenskomst uten at vi er hemmelig medvirkende.

(Forfatterens kommentar til det ovenstående skrevet under den 1. verdenskrig: Dette er ikke lenger en hemmelighet, men en klar sak. Hvem står ganske åpent i spissen for de europeiske ledelser? Jødene! I Østerrike Ehrenthal! I Tyskland Bothmann-Hollweg! I Italia Luzzato og Romas borgermester Nathan - alle jøder. Til og med i Russland er jøden Sliosberg juridisk konsulent i Innenriksministeriet.)

>6. "Per me reges regnant" - ”Kongene regjerer ved meg”. Vi leser i profetene, at Gud har utvalgt oss til å regjere verden. Han har gitt oss genialitet for at vi skulle bli satt istand til å fullføre vårt verk. Om et geni måtte være å finne i fiendens leir kunne han nok oppta kampen mot oss, men et slikt fremmed geni ville ikke være noen verdig motstander for oss. Vi er for gamle! Kampen mellom oss ville bli skånselsløs. Forøvrig, om dette geni sto frem, så ville det komme for sent.

Dette er pyramiden som er trykket på den amerikanske en-dollaren. Et statssegl? Nei, dette er frimurer-losjens Illuminatis segl. Illuminati ble grunnlagt av jøden Adam Weishaupt i 1776. Se romertallet nederst på pyramiden: MDCCLXXVI - 1776!

Øyet over pyramiden er ifølge Weishaupt ”det altseende øyet”, symbolet på en hemmelig etterretnings- og terroristgruppe ved navn ”De smygende brødre”. Og Annuit Coeptis betyr ”Vårt foretagende har lyktes”.

>7. Våre lærdes vitenskap om den politiske økonomi tillegger kapitalen herskerverdigheten siden uminnelige tider. Kapitalen må for å ha fritt slag erhverve seg monopoler i handel og industri. Dette gennomføres allerede av en usynlig hånd i alle verdensdeler. En sådan frihet gir industriens menn politisk makt, og de vil bruke den til folkets fordervelse.

I våre dager er det av større viktighet å avvæpne et folk enn å føre det i krig. Det er viktigere å benytte de opphissede lidenskaper i vår saks tjeneste enn å slukke deres ild, mer fordelaktig å bemektige seg andres ideer og tolke dem på sin måte enn å undertrykke dem. Vårt styres hovedoppgave er å svekke den offentlige opinion gjennom kritikk, venne almenheten av med all logisk argumentasjon som fremkaller opposisjon, og dirigere dens oppfatning ved tomme veltalenhetsfraser.

>8. Til alle tider har nasjonene så vel som individene satt ord foran handling. Tilfreds med hva de hører bryr de seg sjelden om løftene virkelig blir oppfylt. Vi vil derfor, for syns skyld, organisere alle slags organisasjoner med medlemmer som er svært veltalende. Disse skal berømme og bevise sin store innsats i fremskrittets tjeneste.

>9. Vi vil slå an den samme tonen som de liberale partier og liberalistiske krefter. Vi vil la folketalerne kle seg i disse partiers ytre liberale drakt, og ved utrettelig snakkesalighet vil disse prioritere oppgaven med å vekke avsky hos sine tilhørere både for seg selv og det emne de behandler.

>10. For å kunne lede den offentlige meningen må man først bringe denne i grundig forvirring ved at man fra forskjellig hold framsetter all verdens motstridende tanker, inntil Goyim går seg vill i deres labyrint. Da vil de komme til det resultat at det beste er ikke å danne seg noen mening i det hele tatt i politiske saker, fordi dette ikke er noe det brede publikum behøver å forstå seg på. Politikk er noe som de styrende alene bør være innviet i. Dette er den første hemmelighet

>11. Den annen hemmelighet, som er like nødvendig for statsstyrelsens fremgang, består i å lage et sånt virvar av folkets vaner, lidenskaper og sosiale lover, at ingen lenger er istand til å finne ut av dette kaos. Menneskene vil derfor til slutt miste evnen til å forstå hverandre.

Denne taktikk vil dessuten hjelpe oss til å så kiv og splid mellom partiene, splitte alle samlende krefter, som nekter å underkaste seg og slå ned ethvert personlig tiltak som på noen måte kan hindre våre planer. Intet er farligere enn det personlige initiativ.

Står det geniale hjerner bak, kan det gjøre oss større skade enn en hel million av den gemene hop, som vi har hisset opp imot hverandre. Vi må lede oppdragelsen av Goyim's samfunn slik at folket, i hvertfall der hvor det kreves initiativ, blir stående motløse i håpløs avmakt.

Den kraftutfoldelse som handlefriheten gir, vil svekkes når den møter fremmed handlekraft. Dette vil føre til alvorlige moralske rystelser, feilgrep og skuffelser. Ved alt dette vil vi utmatte Goyim i den grad at de til slutt blir nødt til å tilby oss å overta den internasjonale makt.

Og når vi omsider har nådd så langt kan vi rolig ta til oss all herskermakt hele verden over og danne en universell super-regjering.

>12.Istedet for de nåværende regjeringer innsetter vi et fryktinngytende monster av en regjeringsmakt, som vi kaller super-regjeringens administrasjon. Dens klør vil strekke seg til alle verdens kanter, og den gigantiske organisasjon den råder over vil knuge alle folk i sitt favntak.