.:Vigrid Forsiden:.

Zion’s vises protokoller

Protokoll nr 4: Materialisme erstatter religion

>1. Hver enkelt republikk gjennomgår forskjellige stadier. Det første stadium kan sammenlignes med den blindes raven omkring de første dagene etter at han har mistet synet.

Det andre er demagogenes regime, som fører med seg anarki, som uunngåelig fører til despoti. Ikke et lovlig og ansvarlig despoti, men et skjult og usynlig, som allikevel er merkbart som enhver annen hemmelig organisasjon som handler bak sine agenters rygg. Derfor er det så mye mer samvittighetsløst og djervt.

Denne hemmelige makt vil ikke betenke seg på om nødvendig å skifte ut sine uttjente agenter med nye, hvilket bare er til fordel for organisasjonen, som derved spares for utlegg til belønning for lang og tro tjeneste.

>2. Hvem eller hva kan omstyrte en usynlig makt? Det er nettopp hva vårt regime er. Det ytre frimureri hele verden over tjener utelukkende som en maskering av vår makt og dens mål. Men den bruk vi akter å gjøre av denne makten, vår slagplan, ja endog stedet for vårt hovedkvarter, forblir alltid ukjent for verden.

>3. Friheten kunne imidlertid godt virke harmløs og eksistere i statsstyret og i landenes økonomi uten å bli skjebnesvanger for folkets velferd hvis den ble basert på religion og gudsfrykt, på et menneskehetens brorskap, fritt for ideen ”likhet” som står i direkte motstrid med skapelseslovene som forutsetter underkastelse.

Ledet av en sådan tro ville folket bli styrt under sine kirkelige myndigheters lederskap. Ydmykt og underdanig la seg lede av sin sjelehyrde og underkaste seg Herrens vilje på jorden. Dette er grunnen til at vi må drive ut selve ideen om Gud av Goyim's sinn og erstatte den med aritmetiske beregninger og materielle krav.

>4. For å bortlede Goyim's oppmerksomhet fra vår politikk er det nødvendig å holde dem beskjeftiget med handel og industri. Derved vil alle nasjoner strebe etter å oppnå fordeler og i sitt felles strev merker de ikke sin felles fiende.

Men for at friheten totalt skal oppløse og tilintetgjøre Goyim-samfunnene blir vi nødt til å legge handelen over på spekulasjonens basis. Resultatet av dette blir at jordens rikdommer, utvunnet gjennom produksjonen, ikke vil komme Goyim til gode, men gjennom spekulasjonen komme til å havne i våre pengekister.

>5. Den spennende daglige kamp i det økonomiske liv vil skape, og har allerede skapt, et selvisk, demoralisert og hjerteløst samfunn. Dette samfunn vil bli fullkomment likegyldig overfor, og endog føle avsky for, religion og høyere politikk. Tørst etter gull vil bli dets eneste rettesnor.

Ja, dette samfunn vil trakte slik etter dette gull, at det vil dannes en kult som tilber dette gullet så høyt at de ofrer alt for de materielle nytelsers skyld. Da vil de lavere klasser forene seg med oss mot våre konkurrenter, de privilegerte klasser blant Goyim, ikke av edle motiver, ja ikke engang for å oppnå rikdom, men utelukkende av hat til overklassen.