.:Vigrid Forsiden:.

Zion’s vises protokoller

Protokoll nr 3: Metoder for erobring

>1. Jeg kan forsikre dere om at i dag står vi bare noen få skritt fra vårt mål. Der gjenstår nå bare en kort strekning og den symbolske slanges ring, vårt folks merke, vil være komplett. Når denne sirkelen er sluttet, vil alle stater i Europa være omsluttet av den som i en skrustikke.

>2. Maktesløse fyrster. Den nåværende konstitusjonelle balanse vil snart være forstyrret, fordi vi stadig bringer vektskålene ut av stilling for å ødelegge dens effektivitet. Goyim har ment at likevekten var tilstrekkelig stabil og ventet at den skulle fortsette å fungere nøyaktig. Men vektstangen, det vi si statsoverhodene, hindres i sin funksjon av sine egne statsfunksjonærer som ikke er til noen hjelp, forledet som de er av sin egen ubegrensede intrigemakt. Selv innenfor slottenes murer gjør intriger og terror seg gjeldende.

Da regenten ikke har noe middel til å skaffe seg innpass i sitt folks hjerter, kan han ikke forsvare seg overfor de maktelskende intriganter. Dermed har vi sørget for at den utøvende makt er blitt atskilt fra den blinde makt hos folket og begge har mistet sin betydning. Hver for seg er de så hjelpeløse som en blind mann uten stokk.

>3. For nå å bringe de maktelskende til å misbruke sin makt søkte vi å sette de forskjellige krefter opp mot hverandre ved å oppmuntre deres liberale tendenser til uavhengighet. Vi begunstiget enhver foretaksomhet i denne retning, la kraftige våpen i hendene på partiene og gjorde selve makten til deres ærgjerrige mål. Vi har gjort rikene om til arenaer for uroligheter og opprør. Bare litt til nå, så vil kaos og bankerott vise seg over hele linjen.

>4. Utrettelige pratmakere har forvandlet så vel parlamentariske som administrative forhandlingsmøter til oratoriske konkurransestevner. Ansvarsløse journalister og pamflettskribenter angriper usjenert og uavlatelig de administrative myndigheter. Misbruk av makten vil føre til fall for alle institusjoner. Alt vil styrte sammen under de rasende massers stormangrep.

>5. Økonomisk slaveri. Et folk blir langt lettere underkuet ved tungt arbeide i fattigdom enn ved slaveri eller livegenskap. Fra det siste kan det befri seg på ett eller annet vis og forsone seg med det, men fra nøden kan det ikke frigjøre seg. Vi har passet på i konstitusjonene å få innført rettigheter, som er helt fiktive når det gjelder folket, fordi de i realiteten ikke har noen virkelige rettigheter.

Alle disse ”folkets rettigheter” kan kun eksistere som idefostre, aldri i praksis. Hva hjelper det en arbeider av proletariatet, bøyd under sitt harde arbeid og nedtrykt i sinn over sitt tunge lodd, at en pratmaker får rett til å skvaldre fritt og en journalist rett til å skrive en masse mulig vrøvl ved siden av alvorligere ting? Hva hjelper det ham, når han ikke høster annet utbytte av det enn de smuler vi kaster til ham fra vårt bord til takk for de stemmer, som han gir våre kandidater?

Republikanske rettigheter for fattigmannen er en bitter ironi fordi hans avhengighet av det daglige strev hindrer ham i å gjøre bruk av disse rettigheter. Tvert imot berøver de ham den garanti som ligger i en stadig og sikker arbeidsfortjeneste og gjør ham avhengig av arbeidsgiverens lockouter og kameratenes streiker.

>6. Vi støtter kommunismen. Folket har under vår ledelse tilintetgjort aristokratiet, som i egen interesse har vært dets naturlige forsvarer og forsørger, idet aristokratiets egen trivsel og eksistens var avhengig av folkets velstand. Nå er befolkningen, etter å ha tilintetgjort aristokratiets rettigheter, falt i hendene på snedige profittjegere og oppkomlinger, som skånselsløst har slavebundet arbeiderne.

>7. Vi opptrer som arbeiderens befrier fra dette åk, når vi innbyr ham til å tre inn i vår armes rekker blant sosialister, anarkister og kommunister, som vi alltid er rede til å gi vår støtte, under påskudd av å hjelpe dem i brorskapets navn og av alminnelig, menneskelig solidaritetsfølelse, hvilket er et av vårt sosiale frimureris faste prinsipper. Aristokratiet som hadde rett til å profitere på arbeiderklassens arbeide, hadde naturlig interesse av at arbeiderne var mette, friske og sterke.

Vi er interessert i det motsatte, i Goyim's utslettelse. Vår styrke ligger i å holde den arbeidende mann nede i kronisk nød og kraftløshet, fordi vi derigjennom tvinger ham inn under vår vilje, så han berøves all kraft og energi til å motsette seg den. Sulten vil gi kapitalen langt større makt over arbeideren enn den herskerens lovlige makt kunne gi aristokratiet.

>8. Vi regjerer folkemassene ved å benytte oss av følelser som hat og misunnelse, næret av nød og undertrykkelse. Og ved hjelp av disse metodene feier vi dem til side, som vil hindre oss på vår vei.

>9. Når tiden er inne for vår verdenshersker å la seg krone, vil vi ved de samme midler, ved bruk av massene, feie vekk alt som kan være oss til hindring på vår vei.

>10. Goyim har vent seg av med å tenke uten vår hjelp i saker av vitenskapelig natur. Derfor innser de ikke den vitale betydning av visse ting, som vi med all styrke vil fremme når vår time kommer, nemlig dette at i skolene må der undervises i den eneste sanne og fornemste av alle vitenskaper, nemlig den som omhandler organisasjonen av menneskelivet og de sosiale vilkår. Begge krever en fordeling av arbeidet og derfor en inndeling av menneskene i klasser og stender.

Det er nødvendig at alle forstår at en fullkommen likhet ikke kan eksistere fordi det finnes så mange forskjellige typer jobber. Den som handler på en måte som kompromitterer en hel stand kan ikke være ansvarlig for loven på samme måte som den som begår en forbrytelse som alene angriper hans egen ære. Den sanne sosiale vitenskap, viss hemmeligheter vi ikke gir Goyim adgang til, ville overbevise verden om at visse stillinger og yrker bør bevares innen visse, dertil egnede kretser. Dette for å unngå menneskelig nød på grunn av uoverensstemmelse mellom oppdragelse og arbeid.

Ved å tilegne seg denne vitenskap vil folkene frivillig underkaste seg makthaverne og innordne seg statens styreform. Under de nåværende vilkår for vitenskapen og den retning vi har tillatt den å følge, tror folkets masse i sin uvitenhet blindt på det trykte ord og på feilaktige illusjoner inspirert av oss. I sin uvitenhet stiller den seg fiendtlig overfor alle klasser som den mener står over den, idet den ikke forstår den enkelte samfunnsklasses betydning.

>11. Jødene vil være trygge. Dette hatet vil tilta enda mer på grunn av den økonomiske krise, som vil hindre børslivet og den industrielle produksjon. Vi vil skape en alminnelig økonomisk krise, med alle mulige midler og ved hjelp av det gull som er i vår besittelse. Samtidig vil vi kaste på gaten veldige masser av arbeidere over hele Europa. Disse masser vil da gladelig kaste seg over, og utgyte deres blod, disse som de i sin uvitenhet har vært misunnelige på helt fra barnsben av, og viss eiendom de så vil kunne plyndre.

>12. Vårt folk vil de ikke kunne skade da angrepstidspunktet vil være kjent for oss, og vi vil ta forholdsregler for å beskytte våre interesser.

>13. Vi har fått Goyim til å tro at utviklingen vil bringe dem et fornuftens herrevelde. Vår despotisme vil nettopp bli slik, for den vil være i stand til å slå ned ethvert opprør og ved rettferdig strenghet utrydde liberalismen i hver eneste institusjon.

>14. Da folket ble oppmerksom på at man gir den alskens innrømmelser i frihetens navn, trodde de at de var herrer og prøvde å overta makten. Men selvfølgelig støtte de, som enhver blind, på utallige hindringer. Da folket imidlertid ikke ville vende tilbake til sitt forrige formynderskap, la de makten i våre hender. Husk den franske revolusjon, som vi kaller den ”store”. De hemmelige forberedelser til dens organisering er velkjent for oss, for det var vårt eget verk.

>15. Helt siden den gang har vi ført nasjonene fra den ene skuffelsen til den andre, for at de til og med skal vende seg bort fra oss til fordel for hersker-despoten av Zions blod, som vi forbereder for verden.

>16. For tiden er vi som en internasjonal maktfaktor usårbar, fordi vi, dersom vi blir angrepet av en Goyim-regjering, vil bli understøttet av andre. I sin bunnløse fornedrelse støtter de kristne folkeslag vår uavhengighet. De kryper for makten, de er ubarmhjertige mot de svake, ubønnhørlige når det gjelder forseelser, og slappe hvor det dreier seg om forbrytelser. De viser ufordragelighet overfor motsetninger i en fri organisasjon, men er tålmodige til grensen av martyrium overfor den frekkeste despotisme. De tåler alle typer overgrep under sine nåværende diktatorers eller regjeringssjefers voldsherredømme og ville gjerne ha myrdet et snes konger for deres skyld.

>17. Hvordan skal man forklare en slikt fenomen? Hvorfor er massen så inkonsekvent og ulogisk i sin oppfatning av begivenheter?

>18. Grunnen er den at folket, gjennom despotenes talsmenn, bringes til å tro at om de enn misbruker sin makt og skader staten, så skjer dette i en edel hensikt: Nemlig til fremme av folkets velferd, for å befordre internasjonalt brorskap, samhørighet og likhet. De nevner naturligvis ikke at noe slikt kun kan oppnåes under vårt suverene styre.

>19. Vi ser, hvordan folket dømmer den uskyldige og frikjenner den skyldige, i den tro at det kan tillate seg hva det vil. Som en følge av denne vilkårlighet tilintetgjør folket enhver rettsorden og skaper uorden på alle hold.

>20. Ordet ”frihet” bringer samfunnsorganisasjonene i kamp mot alle makter, endog mot naturen og mot Gud. Det er derfor vi, når vi kommer til makten, må utslette ordet ”frihet” av menneskehetens leksikon, fordi ordet er et symbol på den rå kraft som forvandler folket til en flokk blodtørstige rovdyr.

>21. Vi må huske på at disse dyr faller i søvn så snart de har drukket seg mette av blod og at det da er lett å legge dem i lenker på ny. Men, får de ikke blod, sovner de ikke, men fortsetter å kjemper.