.:Vigrid Forsiden:.

Vigrid - Frihetsrevolusjonen - Metapolitikk og Politikk - Religion

I den fjerde artikkelen vår om metapolitikk og politikk så vi på hva som var det mest grunnleggende elementet i vår generelle målformulering. Det vi da kom frem til vil være selve vår bevegelses fundament som ikke kan forhandles bort eller gås på akkord med. Det er selve toppmålet vårt som alle andre mål er underordnet og når det er nådd vil alle andre mål være innen rekkevidde.

Så hva var vår mest grunnleggende forutsetning? Vi tok utgangspunkt i den generelle målformuleringen vår:

Vigrid er et etnisk/religiøst fellesskap som vil utvikle et
Nordisk samfunn basert på Nordisk religion
og Nordiske verdi- og kulturnormer.

Vår konklusjon ble at rase var det mest grunnleggende elementet for å sikre vårt folks eksistens som et nordisk folk med alt det innebærer. Mange vil sikkert synes at dette er så selvinnlysende at det er bortkastet tid å filosofere over det, men slik er det ikke. Tvertimot. I det daglige liv er vi som regel opptatt av kortsiktige personorienterte spørsmål, problemer og oppgaver og det kan være vanskelig å se at løsningen på dem er inn- og underordnet langsiktige og fundamentale forutsetninger.

Den mest grunnleggende og langsiktige forutsetningen for at vi i et hektisk dagligliv skal kunne realisere oss selv er faktisk at vårt samfunn er bebodd av folk av nordisk ætt. Med det som grunnlag vil alt ordne seg i et mønster vi kan føle oss hjemme i og leve harmonisk med våre omgivelser.

Men hva da med religionens plass i det evige perspektivet? Er ikke vår skjebne uløselig knyttet til vår verdensanskuelse og våre forestillinger om meningen med livet og hva som skjer etter at denne jordiske tilværelsen er over? Og vår plass i det evige universelle kretsløpet?

Joda, det er riktig og det er mentale forestillinger som er utviklet som en del av vår utvikling som rase og en sideordnet og samtidig følge av de egenskaper vi etterhvert fikk som rase. Med andre ord er rase en beskrivelse av vår fysiske utvikling som art mens religion og verdensanskuelse er den fysiske utviklingens mentale side. Rase og religion er dermed de to egenskapene som forenes i harmoni og gir grunnlag for nordisk liv og væremåte.

Denne erkjennelsen er av største betydning for vår satsing fordi et politisk parti som er basert på kampen om de 14 ord, altså å sikre vårt folks eksistens i fremtiden er religion og verdensanskuelse den viktigste åndelige delen. Mens rase blir det absolutte fysiske begrep blir religion det absolutte mentale og åndelige begrep slik at harmonien mellom fysikk og ånd opprettholdes i balanse og harmoni. Kravet om at vi som et nordisk folk skal ha en nordisk religion har dermed samme prioritet som at vi skal sikre vårt folks fysiske eksistens, men hva slags nordisk religion står vi friere til å velge uten at det rokker fundamentet for et felles politisk parti.

Et politisk parti med kampen for de 14 ord som grunnlag vil derfor måtte tilpasse seg flere ulike, men sidestilte nordiske religiøse oppfatninger. Følgene av det blir at de forskjellige nordiske religiøse retningene søker å fremme egne mål på den metapolitiske arena og ikke direkte innenfor rammen av partiet. Den religiøse kampen blir derfor hovedsakelig en metapolitisk kamp mens partiets jobb er å fremme rammebetingelsene for at nordisk religion vil kunne hevde seg og etterhvert overta for påtvungete og falske overtroer.