.:Vigrid Forsiden:.

Vigrid - Frihetsrevolusjonen - Metapolitikk og Politikk - Rase er Grunnleggende

I den fjerde artikkelen vår om metapolitikk og politikk skal vi se på hva som er det mest grunnleggende elementet i vår generelle målformulering. Det vi da kommer frem til vil samtidig være selve vår bevegelses fundament som ikke kan forhandles bort eller gås på akkord med. Det er selve toppmålet vårt som alle andre mål er underordnet og når det er nådd vil alle andre mål være innen rekkevidde.

Så hva vil vår mest grunnleggende forutsetning være? Vi tar utgangspunkt i den generelle målformuleringen vår:

Vigrid er et etnisk/religiøst fellesskap som vil utvikle et
Nordisk samfunn basert på Nordisk religion
og Nordiske verdi- og kulturnormer.

Greit nok: Vi har definert grunnlaget for vårt samfunn som "Etnisk/Religiøst". I tillegg skal det være basert på nordiske verdi- og kulturnormer. Vi kan gruppere disse begrepene på en annen måte slik at de danner to grupper. Den ene gruppen består av de to ordene "Etnisk" og "Nordisk" og beskriver et genetisk fellesskap eller rase.

Den andre gruppen består av de tre ordene "Religiøst", "Verdi" og "Kultur". Disse tre ordene beskriver egenskaper vi mener er spesielle for oss som er av "nordisk ætt" eller sagt på en annen måte "etnisk nordiske".

Vår religion er en såkalt blodsreligion som har utviklet seg sammen med oss gjennom mange tusener av år under våre miljø- og klimabetingelser. Det har gitt oss en felles måte å tenke og handle på og gitt oss en spesifikk etnisk moral og kulturoppfatning.

Denne fellesfølelsen er så sterk og automatisk at Norge er Jantelovens hjemland. Den går ut på at "Du skal ikke være anderledes enn oss andre eller tro du er noe bedre enn alle oss andre". Hvorvidt dette i dag er positivt eller ikke får hver enkelt vurdere, men det viser hvor sterkt knyttet våre oppfatninger er til vår felles genetiske utvikling.

Denne tette følelsen av fellesskap har gjort at de nordiske landene har utviklet en folkehjemsmodell med stor grad av lønnsutjevning, aksept av høyt skattenivå til å dekke fellesgoder, lav kriminalstatistikk, offentlig skolesystem som skal skape størst mulig likhet og som er unikt i verden.

Fremdeles er det slik at nordiske politikere ser på denne folkehjemsmodellen som en viktig eksportvare de ønsker alle andre folk skal benytte seg av. At det ikke har blitt slik skyldes at den er basert på våre nordiske gener eller med andre ord: Våre etniske egenskaper. Eller om du vil: Våre raseegenskaper.

Og her er vi vi ved selve det grunnlaget alle våre ønsker, mål og oppfatninger om fremtid og samfunn hviler på: Den Nordiske Rase. Alle andre begreper som religion, verdier, kultur og moral hviler på de egenskapene vi har som nordisk rase. Å tro at det går an å nå noen av de andre målene vi har formulert uten at den nordiske rase bevares er derfor selvimotsigende og umulig.

Det betyr på den andre siden heller ikke at alle målene våre nås bare vi bevarer vår egen rase, men uten det kan de ikke nås. Det mest grunnleggende målet for vår virksomhet er derfor å sikre vår nordiske rases eksistens i fremtiden. Vi bruker ofte begrepet hvit rase fremfor nordisk og kan derfor formulere vårt grunnleggende mål med en liten omskriving av David Lane's 14 ord:

Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre nordiske barn!

Ordet "rase" og alle sammensetninger av det er idag demonisert av fiendene av vårt folk som vil utslette oss gjennom raseblanding. Det er derfor viktig at vi definerer hva ordet "rase" betyr for oss når vi bruker det. Meningen er enkel nok og betyr at vi anerkjenner at det finnes forskjellige raser og at det er så stor forskjell på dem at de hver for seg er verneverdige med krav om egen eksistens som raser. Sentralt er altså ordet "forskjell" og mere legger vi ikke i det. At rasene kan grupperes på andre måter utifra andre motiver er klart nok, men for oss er det "forskjell" som teller.

Utifra den tolkingen betyr ordet "rasist" en person som erkjenner at det eksisterer forskjellige raser og at det er så stor forskjell mellom dem at de hver for seg bør sikres fremtidig eksistens. Ordet "rasistisk" har samme verdinøytrale utgangspunkt. Når du blir konfrontert med at vi er rasister skal du derfor bare trekke på skuldrene og takke for komplimangen.

For en ting er sikkert: Vigrid er utifra ovenstående resonnement og definisjon basert på rase som det grunnleggende element. Og det er det mest positive og naturlige grunnlag av alle mulige samfunnsplattformer skal man bygge et harmonisk samfunn. Og det er akkurat hva vårt mål er slik vi har formulert det:

Vigrid er et etnisk/religiøst fellesskap som vil utvikle et
Nordisk samfunn basert på Nordisk religion
og Nordiske verdi- og kulturnormer.