.:Vigrid Forsiden:.

Vigrid - Frihetsrevolusjonen - Metapolitikk og Politikk - De 5 Grunnpillarer

All virksomhet som utføres eller bedrives i et samfunn kan betraktes som politisk uansett hva saken gjelder. Våre samfunn er tvers igjennom politiserte så det er ikke lenger noe som helst som faller utenfor. Om du skal ta en røyk på en kafé eller ikke er lovregulert av politikere. Er du på vei hjem og må slå lens bak et tre i en park i en nødsituasjon er det regulert gjennom lov. Til venstre har vi Stortinget pyntet med jødestjerner og ligger som nabo til Frimurerlosjen.

Tilsvarende om du vil fiske i en innsjø eller fange en krabbe eller..... elller..... eller i det uendelige. Du bestemmer ikke selv noenting lenger fordi alt har gått gjennom en politisk kvern og blitt regulert. Og det som ikke er strengt lovregulert er regulert gjennom Janteloven som de politisk korrekte bruker for å holde alle i sjakk som har lyst til å tenke eller handle litt på egen hånd.

De som har den politiske makten har med andre ord bestemt hva som er rett eller ikke og de som vil det anderledes er undertvunget og har avmakt. Skulle man ha lyst til å forandre samfunnet i den retning man selv ønsker gjelder derfor kun et eneste forhold og ingen andre: Man må skaffe seg Makt med stor M som i Makt. Intet annet duger.

De som er i avmakt kan sutre og klage så mye de vil og påberope seg paragrafer i grunnloven eller de såkalte "menneskerettighetene" uten at det hjelper. De som har makten tar hensyn til dem som de selv ønsker mens de andre får et spark av Maktens jernbeslåtte støvel i hodet eller blir kvalt av Maktens silkehanskebekledde hender rundt halsen. Slik er det bare og derfor må all virksomhet som drives både innefor det partipolitiske området og utenfor som kalles det metapolitiske området ha Makt som sitt endelige praktiske mål.

Nå er begrepet Makt et uklart og udefinert begrep og som sådan er det ikke egnet til å fortelle oss hva vi skal gjøre eller på hvilket område vi skal sette inn ressursene våre. Det første vi må gjøre er derfor å splitte begrepet Makt opp i underliggende områder som vi kan sette ressursene våre inn på for å oppnå dominans innen hvert enkelt område. Ordet dominans er et viktig ord for uten dominans kan vi hverken skaffe oss eller utøve Makt.

Og husk: Makt er det eneste som teller. Alt annet er kun midler til å oppnå dominans og derigjennom Makt. Glem det aldri.


Grunnpillar 1: Voldens Makt

Mao Zedong eller Mao Tse Tung, som navnet hans ble skrevet som tidligere, er en av dem som har formulert Voldens Maktprinsipp på en glimrende måte. Skulle mannen noengang bli glemt for alle andre bragder eller udåder så tipper vi at han vil bli husket for disse bevingete ordene:

Makten springer ut av geværløpet.

På bildet til høyre har vi formann Mao mens vi på bildet til venstre har en reklameposter fra datidens Kina som illustrerer ordtaket. Det hører med til historien at Mao også er tillagt følgende tilføyelse: "Derfor er det viktig at kommunistpartiet eier alle våpen slik at de aldri kan vendes mot oss".

I alle vestlige land har myndighetene lært seg hva Mao's budskap var og at det har tidløst og allestedsværende gyldighet. Denne erkjennelsen ligger bak avvæpningen av alle borgere i alle hvite land hvor zionistene har makten over den hvite eller raseblandete befolkningen.


Grunnpillar 2: Finansiell Makt

Den jødiske Rothschildfamilien står for mange som selve begrepet på jødenes pengemakt. Basert i Frankfurt bygget de et verdensomspennende finanssystem som kanskje er verdens mektigste enkeltstående enhet eller gruppe. En av Rothschilderne er tillagt disse sannhetens ord om forholdet mellom pengenes og politikkens makt:

Gi meg retten til å trykke penger og jeg bryr meg ikke om hvem som har den politiske makt.

På bildet til høyre har vi en karikatur av Rothschild som verdenskeiseren som eier jorden. Meget treffende. Karikaturen er laget i 1898 og sammenfaller med zionistenes verdenskongress i Basel samme år. Det er på denne kongressen at Zions Vises Protokoller skal ha vært fremført. På et vis kan man omskrive Mao til:

Makten springer ut av seddelpressen.

Bildet til venstre er en nyere karikatur av verdensjøden som sitter på pengesekken og gjennom sin kontroll med pengene eier verden. Siden har jødenes makt og innflytelse bare spredd seg og økt enda mye mere slik at vi idag med rette kan si at jødene eier verden. Det startet med pengene.


Grunnpillar 3: Troens Makt

Vi er en del av et stort univers som er i stadig bevegelse og forandring. Stjerner, soler og galakser fødes, eldes og dør mens materien og energien skifter form i rasende tempo. Vårt folk har alltid levd i nær kontakt med naturen og hentet våre sinnsbilder derifra.

Universets spiralgalakser minner om virvlende hammere og har stått modell til solkorsene. Både de med bøyde og rette armer. På mange måter kan vi si at de virvlende galaksene har gitt sinnbilde for begrepet Odin eller det som kom først og er fremst og best. Bildet til høyre er av en slik spiralgalakse.

På bildet til venstre står vårt sentrale symbol for nordisk sivilisasjon i form av et livstre plassert på Nordpolen med den store Karlsvognen plassert slik at den peker på Polarstjernen rett over livstreet. Så lenge vårt folk var nordisk troende var vi et mektig og æret folk. Da troen ble brent ut av oss fosvant både makt og ære. I dag er vi en foraktet naiv og feministisk karikatur av hva et folk skal og må være. Fordi

Makten springer ut av den totale religiøse tro!

er det vårt kall og vår oppgave å gjenopprette vår nordiske totale religiøse tro i moderne fasong.


Grunnpillar 4: Medias Makt

Media former og vedlikeholder de holdningene som makthaverne vil at befolkningen skal ha. Hver enkelt av oss utsettes for et bombardement av massemedia som tilsvarer flere timers PK-hjernevasking hver eneste dag. Ordet journalist er avlegs og en vits i dagens mediebilde, det riktige ordet er ziopropagandist.

Ja, for alt som heter massemedia er enten eid eller kontrollert direkte av jødene og deres ziovenner eller kontrollert indirekte gjennom kanalisering av reklamemidler fra de store jødeeide handelskjedene. Man kan si det slik:

Makten springer ut av jødeboksen!

Bildet til høyre viser hvordan vi samles foran jødeboksen og får vår daglige dose med jødeløgner og jødepropaganda fra det selvutnevnte Herrefolket. Bildet til venstre er fra filmen "They Live" og illustrerer glimrende hva jødene bruker sin mediemakt til.


Grunnpillar 5: Kulturpolitisk Makt

Kulturpolitikk dekker det meste som skjer i vårt samfunn og inkluderer sport, skole, sosiale tilstelninger og organisasjoner, musikkbransjen, teater, utstillinger, kunst, HoloCa$hkampanjer, ja kort sagt alt. De zionistiske makthaverne bruker sin kulturpolitiske dominans til å fremme egen agenda og knuse alle tilløp til at andre skal slippe til. Et godt eksempel er innen musikk hvor rasebevisste hvite er utelukket. Det samme er rasebevisste hvite fra sport og i alle andre sammenhenger.

Zionistene har gjort sine analyser og for dem er det fremste kulturpolitiske målet å nøytralisere en gjenoppvåkning av europeisk rasebevissthet. Middelet de har valgt er raseblanding illustrert ved de to bildene. Når vi ser resultatet i alle hvite land kan vi konkludere med at:

Makten springer ut av kulturpolitisk dominans!

Skal vi noengang igjen bli herrer i egne land og bestemme over vår egen fremtid, ja, i det hele tatt sikre at vi har en fremtid, må vi tilkjempe oss den kulturpolitiske dominans i landet.


Innenfor hvert av disse områdene må en bevegelse som har Dominans og Makt som målsetting arbeide hardt og iherdig. Bevegelser som ikke har en slik målsetting eller ikke vil arbeide målrettet, hardt og dynamisk mot disse to målene har kun to valg: Gi opp og legge seg inn under Maktens regime og bli politisk korrekte borgere som driver med uansett hvor veien går eller man underlegger seg mot å få gjennomslag for noe av det man ønsker å oppnå mot å akseptere Makthavernes allmakt.

En slik handel er grei nok hvis forskjellene er små og gruppens mål underordnet gruppens eksistens. For vår del er en slik handel ikke mulig i dag fordi makthavernes politikk fører til vår fysiske utslettelse som folk. Så lenge det er slik er vi tvunget til å gå for total dominans og derigjennom total Makt.