.:Hovedsiden:.

Norge kapitulerer i Trondheim - Trondheimsavtalen

Bildet over er av Ridderkorsinnehaver General der Infanteri Erich Buschenhagen til høyre i samtale med Hans-Ulrich Rudel. Rudel var den høest dekorerte flyger under den andre verdenskrig. Buschenhagen var den som signerte Norges totale kapitulasjonsavtale fra tysk side den 10. juni 1940 i Trondheim.

På bildet over ser vi oberstløytnant Ragnvald Roscher Nielsen som signerte den totale norske kapitulasjonsavtalen på vegne av de norske styresmakter og den norske overkommando ved general Otto Ruge.

Øverstkommanderende for de seierrike tyske styrkene som besatte Norge rett foran nesen på de aggressive britene som hadde erklært Europakrigen den 3. september 1939 var general Nikolaus von Falkenhorst. Han fikk i oppdrag av Hitler og den tyske generalstaben å planlegge invasjonen av Norge kun 2 måneder før den fant sted. Navnet på operasjonen var "Weserübung" og ble en stor suksess på tross av smertefulle tap.

Tyskerne oppfattet den norske militære motstanderen som feig ved at de for det meste angrep fra bakhold og misbrukte hvite flagg til å lokke fram tyske offiserer som de deretter skjøt og stakk av fra. Kun den norske 6. divisjon som de møtte under ledelse av general Fleischer ved Narvik nådde opp til tysk anerkjennelse for fair og dyktig kampinnsats. Det forklarer forordet i den norske kapitulasjonserklæringen og de generøse vilkårene Norge fikk.

Bildet til høyre er av general Ruge mens vi på bildet over til venstre har generalen til høyre i det han får instrukser fra Norges ukronte keiser, jøden Carl Joachim Hambro. Ruge sin innsats under kampene i Norge er et sorgens kapittel som ikke levner hverken han eller det norske militæret store æren. Den eneste som får bestått av de militære toppsjefene i Norge må være general Fleischer med sin 6. divisjon ved Narvik. Fleischer ble frosset ut av forræderpolitikerne på flukt og valgte å begå fridød i Canada.

Da kongen og regjeringen var rømt til England var Ruge igjen som sjefen for overkommandoen og kongens øverste representant i Norge. Da de jødeallierte erobringsstyrkene trakk seg ut av landet vårt i begynnelsen av juni 1940 sendte Ruge ut to forhandlere for å kapitulere overfor tyskerne. Oberstløytnant Wrede Holm kapitulerte på vegne av de stående styrkene i Nord-Norge og var i kamp ved Narvik. Denne kapitulasjonsavtalen kalles for Narvikavtalen og ble inngått på Spionkop på Bjørnefjell.

Oberstløytnant Roscher Nilsen ble sendt til Trondheim for å kapitulere på vegne av den norske kongen og den militære overkommando samtlige norske styrker uten unntak overhodet for å avslutte kamphandlingene og Norges deltagelse i den andre verdenskrig. Denne avtalen ble undertegnet av partene klokken 17.00 den 10. juni 1940. Dermed var krigen slutt for Norges vedkommende og internasjonal lov for okkuperte nasjoner inntrådde.

Vi gjengir Trondheimsavtalen i sin helhet på tysk siden det var dette språket som hadde forrang hvis tvil:

Zwischen dem deutschen Oberkommando in Norwegen, vertreten durch Herrn Oberst im Generalstabe, Buschenhagen und dem norwegischen Oberkommando, vertreten durch Herrn Oberstløytnant im Generalstabe, R. Roscher Nielsen ist heute nachstehende Abkommen geschlossen worden:

In Anbetracht der tapferen Haltung der norwegischen 6. Division werden ihr für die Niederlegung der Waffen nach stehende ehrenvolle Bedingungen gewährt:

§1.
Die gesamte norwegische Streitkräfte legen die Waffen nieder, und werden sie während der Dauer des gegenwärtigen Krieges nicht wieder gegen das deutsche Reich oder dessen Verbündeten ergreifen.

§2.
Das norwegische Oberkommando übergibt sogleich die in seinem Gewahrsam befindlichen deutsche Kriegsgefangenen sowie eine Liste über etwa abtransportierte Verwundete und Gefangene. Das deutsche Oberkommando übernimmt die Aufsicht über die deutsche und die alliierten Truppen entstammenden Verwundeten. Die ärztliche Betreuung übernehmen die zuständigen norwegischen Stellen.

§3.
Das norwegische Oberkommando veranlasst die Niederlegung und Auslieferung aller vorhandenen Waffen, militärischen Fahrzeuge zu Lande und zu Wasser, der vorhandenen Vorräte und Munition, Geräte, Brennstoffen, Schmierstoffen, Bereifung und Sprengstoffen in unverzehrten Zustand. Bezüglich der vorhandenen Vorräte die nicht übergeben werden können, wird ein vollständiges Verzeichnis übergeben, desgleichen über alle schiffe über 100 Tonns.

§4.
Das deutsche Oberkommando wird nach erfolgter Auslieferung der deutsche Kriegsgefangenen sowie der Waffen und weiterer Gegenstände, die Entlassung der nicht beruflich dienenden Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften in ihre Heimat bewilligen. Berufssoldaten haben die Wahl zwischen Abgabe ihres Ehrenworts in diesem Kriege nicht wieder gegen das deutsche Reich oder seine Verbündete die Waffen aufzunehmen, oder ehrenvolle Kriegsgefangenschaft. Den Offizieren verbleiben ihre persönlichen Waffen.

§5.
Das norwegische Oberkommando wird dem deutschen Oberkommando umgehend ein vollständiges Verzeichnis aller angelegten Kampfhindernissen, z.B. Land- und Seeminen, Sperren, vorbereiteten Sprengungen einschliesslich der von alliierten Truppen hergestellten, mit Lageskizzen, sowie eine Skizze der sämtlichen vorhandenen Nachrichtenmittel/Draht, Funk u.s.w./übergeben. Das norwegische Oberkommando wird dem deutschen Oberkommando alle erforderlichen in seinem Bereich befindlichen Fahrzeuge und weiteren Raummittel zur Beseitigung der im vorigen Absatz bezeichneten Kampfhindernisse zu Lande und zu Wasser zur Verfügung stellen. Das norwegische Oberkommando wird für die alsbaldige Benutzbarkeit der Flugplätze Bardufoss und Skaanland Sorge tragen.

Das norwegische Oberkommando wird sich zugleich der Benutzung der vorhandenen Nachrichtenmittel zum Verkehr mit dem Ausland enthalten und Vorkehrungen treffen, daß auch durch Zivilbehörden und Privatpersonen kein Funk-, Telefon- und Telegramverkehr mit den gegen das deutsche Reich im Kriege befindlichen Staaten stattfinden. Der Grenzverkehr mit Schweden und Finnland bleiben im wirtschaftlichen Umfang aufrechterhalten.

§6.
Das norwegische Oberkommando wird auf Anforderung dem deutschen Oberkommando Schiffsraum unter seekundiger Führung in dem erforderlichen Ausmaß für Wehrmachtstransporte Vergütung stellen.

§7.
Die bereits vom norwegischen Oberkommando eingeleitete Demobilmachung wird auf die in Finnmark stehenden norwegischen Truppen ausgedehnt, die Bestimmungen die Niederlegung und Ablieferung der Waffen, das Gerät u.s.w. treffen auf die im gleichen Ausmaß zu - Ausgenommen sind zwei Bataillone und eine Batterie an der Ost-Finnmarken und unter der Bezeichnung Grenzschutz-Polizei-Bataillon bzw. Batterie des Grenzschutzes wie bisher.

§8.
Das norwegische Oberkommando wird die zuständigen Behörden anweisen, den Forderungen der deutschen Wehrmacht zum Schutz Norwegens und zur Sicherherstellung der Schiffs- und Luftfahrt in Bezug auf Lotsen, Seezeichen und Leuchtfeuerwesen sowie auf den Wetterdienst zu entsprechen.

§9.
Dieses Abkommen tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Zur Regelung vom Einzelheiten seiner Durchführung ist der Verbindungsoffizier der deutschen Wehrmacht beim norwegischem Oberkommando bevollmächtigt. Das Abkommen ist in fünf deutschen und fünf norwegische Ausfertigungen herstellt. Für seine Auslegung ist der deutsche Text massgeblich.

Trondheim den 10. Juni 1940

Für das deutsche Oberkommando
Buschenhagen(s)
Oberst im Generalstabe

Für das norwegische Oberkommando
R. Roscher Nielsen(s)
Oberstleutnant im Generalstabe

Her følger avtalen på norsk:

Mellom den tyske overkommando i Norge - representert ved oberst i Generalstaben Buschenhagen - og den norske overkommando - representert ved oberstløytnant i Generalstaben Roscher Nielsen er i dag sluttet følgende avtale:

I betraktning av den tapre holdning som den norske 6. divisjon har vist, innrømmes den følgende ærefulle betingelser for å legge ned våpnene:

§1
Alle de norske stridskrefter legger våpnene ned og forplikter seg til ikke å gripe til våpen igjen mot Det tyske Rike eller dets allierte så lenge den nå pågående krig varer.

§2
Den norske overkommando utleverer straks de tyske krigsfanger som er i dens varetekt samt en liste over tyske sårede og fanger som måtte være brakt ut av landet. Den tyske overkommando overtar oppsynet over de tyske og allierte sårede. Sykebehandlingen overtaes av ansvarlige norske institusjoner.

§3
Den norske overkommando sørger for at alle våpen legges ned og overleveres sammen med alle militære transportmidler til -lands og til-sjøs, forråd av ammunisjon, materiell, brenselsstoffer, smøreolje, bilringer og sprengstoffer i ubeskadiget stand. Forråd som ikke kan overleveres skal det gies en fullstendig fortegnelse over, likeledes over alle fartøyer over hundrede tonn. Den tyske overkommando forplikter seg til å frigi de transportmidler som er nødvendig for befolkningens forsyning, og over disse skal der settes opp en fullstendig og utvetydig liste.

§4
Efter utlevering av de tyske krigsfanger, samt våpen og militærutstyr, vil den tyske overkommando tillate offiserer og underoffiserer og menige som ikke er yrkesmilitære å vende tilbake til sine hjemsteder. Yrkesmilitære har valget mellom å gi sitt æresord og ikke mere å kjempe mot Det tyske Rike eller dets allierte i denne krig, eller ærefullt krigsfangenskap. Offiserene får beholde sine personlige våpen.

§5
Den norske overkommando skal straks gi den tyske overkommando en fullstendig fortegnelse over alle utførte kamphindre f.eks. land- og sjøminer, sperringer, forberedte sprengninger, også de som er utført av allierte tropper med skisse over hvor de ligger, samt en skisse over alle sambandsmidler (ledningsnett og radio m.v.).

Den norske overkommando skal stille til rådighet for den tyske overkommando i dens område forhåndenværende fartøyer og andre redskaper som trenges til å fjerne kamphindre til-lands og til-sjøs som er nevnt i forrige avsnitt.

Den norske overkommando sørger for at flyplassene Bardufoss og Skånland snarest settes i brukbar stand.

Den norske overkommando skal videre straks avholde seg fra å bruke de forhåndenværende sambandsmidler til å kommunisere med utlandet, og sørge for at det heller ikke gjennom sivile myndigheter eller privatpersoner finner sted noen radio-, telefon- eller telegraf-korrespondanse med de stater som Det tyske Rike er i krig med.

Grenseforbindelsene med Sverige og Finland opprettholdes i det omfang de økonomiske forhold krever det.

§6
På forlangende og mot vederlag stiller den norske overkommando til rådighet for den tyske overkommando sjøtransportmidler under sjøkyndig ledelse i nødvendig omfang for militærtransporter.

§7
Den demobilisering som allerede er innledet av den norske overkommando gjøres også gjeldende for de norske tropper i Finnmark. Bestemmelsen om å legge ned og avlevere våpen og utstyr, osv. gjelder i samme utstrekning for dem. Unntatt er to bataljoner og et batteri ved grensen i Øst-Finnmark. Inntil grensevakten er endelig ordnet skal disse som hittil ha vakten under befaling av fylkesmannen i Finnmark, under navn henholdsvis Grensevaktpolitibataljon og Grensevaktpolitibatteri.

§8
Den norske overkommando gir de ansvarlige myndigheter ordre til å imøtekomme de krav som den tyske krigsmakt måtte stille mht los-, sjømerke- eller fyrvesenet samt mht værvarsling for å beskytte Norge og å sikre skips- og luftfarten.

§9
Denne avtale trer i kraft øyeblikkelig. Den tyske sambandsoffiser ved den norske overkommando har fullmakt til å ordne detaljspørsmål i forbindelse med avtalen. Avtalen er utferdiget i fem tyske og fem norske eksemplarer. I tvisttilfelle legges den tyske tekst til grunn.

Trondheim, den 10. juni 1940

For den tyske overkommando
Buschenhagen (sign)
Oberst i Generalstabe

For den norske overkommando
R. Roscher Nielsen (sign)
Oberstløytnant i Generalstaben