.:Vigrid Forsiden:.

Ung mann definerer nasjonalsosialismen

Jeg identifiserer meg ikke med noen politisk ideologi, men skulle jeg bli nødt til å formulere et politisk ståsted, så blir det en mellomting mellom Tysklands historiske nasjonalsosialisme og det amerikanske systemet slik det var formulert av USAs stiftere i 1776. I dag kan man si at det amerikanske systemet slik det opprinnelig var formulert og var tenkt å være, har gått til grunne og i høy grad i glemmeboken, men ihvertfall så forstår fremdeles en god del amerikanere grunnleggernes visjon om et land basert på retten til frihet for individet og et styresett der politikerne ikke er overhoder, men folkets tjenere. For meg er det klart at det amerikanske systemet, slik det var før det ble korrumpert av sine fiender, var et nokså sunt og bra system og vi vet også hvor mye godt som har kommet ut av Amerika siden USA ble grunnlagt.

Bill of Rights i lesbart format

Men nå, la oss gå til nasjonalsosialismen eller nazismen som er den populære betegnelsen. Problemet med nasjonalsosialismen, det vil si vårt forhold til den, er at vi vet for lite om den. Vi vet ikke hva nasjonalsosialisme betyr. Samtidig ligger det i navnet: nasjonalsosialisme - sosialisme med nasjonen, eller en kombinasjon av sosialisme og nasjonalisme. Nasjonalisme, da står folket sentralt. Folket som utgjør nasjonen, og nasjonen med sitt særpreg og kulturarv, og folkets velferd. Jeg skal si mer om nasjonalsosialismen etter at du har lest partiprogrammet til NSDAP (Det Nasjonalsosialistiske Tyske Arbeiderparti) som ble vedtatt i 1920. Du forstår sikkert engelsk, så jeg limte bare inn en engelsk oversettelse:

Partiprogrammet til NSDAP i lesbart format på tysk

1. We demand the union of all Germans in a Greater Germany.
2. We demand the end of the Treaty of Versailles.
3. We demand colonies for settling our surplus population.
4. Only those of German blood can be citizens. No Jew, therefore, can be a member of the nation.
5. Any non-citizen may live in Germany only as a guest.
6. Only citizens can vote.
7. The first duty of the State is to promote the well-being of its citizens. If it is not possible to nourish all the people, then non-citizens are to be excluded.
8. All non-Germans who came into Germany after August 2, 1914, shall be deported at once.
9. All citizens of the State shall enjoy equal rights and duties.
10. The first duty of a citizen is to work for the common good.
11. We demand the end of all income unearned by work or effort.
12. We demand that all war profits be taken over by the State.
13. We demand that the State take over all large businesses, such as trusts.
14. We demand profit sharing in large concerns.
15. We demand old age pensions.
16. We demand a healthy middle class.
17. We demand land reform.
18. We demand a ruthless struggle against profiteers, who must be punished with death.
19. We demand that the Roman law be replaced by German law.
20. We demand that our whole system of education be revised.
21. The State must provide for improvement of public health by protecting mothers and children, ending child labor, and supporting health education for the young.
22. We demand the formation of a national army.
23. We demand an end to the lying press.
24. We demand religious freedom, in so far as any religion does not work against the state.
25. To carry out these demands we call for the creation of a strong central authority in the Reich.

The leaders of the party promise that they will fight to the death for this program.

Jeg er ikke stø i tysk og er klar over at det fins variasjoner i oversettelsen av punktene i programmet, men det som står der er riktig nok, og tydelig nok, til at vi kan forstå det vesentlige. Hva jeg gjør nå er at jeg kommenterer punktene nedenfor, med numrene til programpunktene. Du får rulle teksten litt opp-og-ned for å følge med:

1. Dette var et spesielt tysk anliggende som var av stor viktighet for de tyske nasjonalsosialistene der og da: De ville ta tilbake landområder som var stjålet fra Tyskland og tyskerne i første verdenskrig. Men man kan si dette er en kvalitet hos nasjonalsosialister: Man insisterer på at landet og nasjonen skal tilhøre folket som hører til der, og at disse ikke kan beslaglegges av fremmede makter, det være seg disse maktene er andre nasjoner og folk, eller banker, bedrifter og spekulanter. Oppfattelsen om at et folk er hevet over tilfeldig trukne landegrenser og om at ett folk skal være forent i ett rike er tydelig.

2. Traktaten var blodig urettferdig. Igjen et anliggende der og da. Men man kan si dette punktet viser at nasjonalsosialister ikke er villige til å følge lover og "avtaler" bare fordi at man har blitt pålagt dette av den sterkeste makten.

3. Denne kan man helt klart være uenig med i dag, men husk at dengang hadde alle de store nasjonene sine kolonier. Det er ikke lenge siden at England ga avkall på sine. Et mindre relevant partipunkt i dag.

4. For de tyske nasjonalsosialistene var dette essensielt. Men de fleste vil spørre "hvorfor?" Og de som spør hvorfor kan gjerne heller ikke forstå den norske såkalte jødeparagrafen fra 1814 der jøder, i tillegg til jesuitter og munkeordener, skulle nektes adgang til riket. Dette gjelder det ene aspektet, som hovedsaklig har å gjøre med økonomi, infiltrasjon og politikk: Jødene, i likhet med et par andre grupperinger, har en dokumentert tradisjon på å korrumpere regjeringer og økonomier og dette ville de tyske nasjonalsosialistene sette en stopper for. Jødenes destruktive innflytelse på kultur og moral var også av stor betydning.

Så har vi det andre aspektet med blod og rase, som går på at om blodet/rasen blandes ut for mye, får man splittelse, degenerasjon og rotløshet i folket og nasjonen kan ikke på sikt overleve. Jeg (Gasse-Geir) ser ikke dette nødvendigvis som en bestanddel av nasjonalsosialismen som et samfunnstyringssystem, men Hitler og hans partifeller gjorde det. Noe man også må ta hensyn til er den ekstreme og håpløse situasjonen som Tyskland og tyskerne befant seg i da NSDAP ble formet. Det var et knust land og et terrorisert og plaget folk. Uten å forstå den lidelsen som rådde der og da kan vi ikke forstå de tyske nazistenes militarisme og, for mange av oss, veldig krasse fordømmelse av blant annet jødene. De grupperingene man, med god grunn, ga skylden for elendigheten.

5. Stort poeng. Nasjonen består av de som kommer der i fra og ikke av innvandrere og lykkesøkere. Nøyaktig samme politikk og forståelse har man i så og si samtlige ikke-vestlige land i dag.

6. Samme. Selvforklarende.

7. Samme: Folket kommer foran utlendinger/gjester.

8. Et spesielt anliggende der og da. Sikkert en god grunn for det. Men hører igjen sammen med de tre punktene ovenfor.

9. Ingen kan være uenig i dette. Alle har retter og plikter, uavhengig av status og funksjon.

10. Dette er karakteristisk for nasjonalsosialismen og fascismen: Fellesskapet og nasjonen kommer foran individet. Her er det en forskjell mellom den amerikanske systemet og nasjonalsosialismen. Marxismen trekker det dog enda lengre: I det kommunistiske samfunnet finnes ingen plass til individet overhodet.

11. Her skiller nasjonalsosialismen seg totalt fra det moderne jødiske systemet som bygger på åger/økonomisk utnyttelse av de som har mindre ressurser enn man har selv. Dette ser jeg som et av de mest fundamentale aspektene ved nasjonalsosialismen. Slutt på renter og økonomisk spekulasjon. Man skal ikke få lov å simpelthen tjene penger på å allerede ha mer enn nok av de. Nettopp dette punktet mener jeg, og flere andre, i bunn og grunn var årsaken til andre verdenskrig i Europa: Hitlers nye Tyskland måtte knuses fordi det hadde vendt ryggen til det internasjonale finanssystemet og istedenfor valgt å lage sitt eget. Disse to må du lese om Hitlers økonomiske reformer: denne og denne.

12. Betyr gjerne at dengang som i dag var krigsutbytte/krigsprofitt en stor inntektskilde for privatpersoner og bedrifter av ulike slag. Jeg vet ikke helt hva som menes i dette punktet, der det sies at staten skal ta over profitten, men jeg tror det har å gjøre med at privatpersoner aldri skal tjene penger på nasjoners krigføring.

13. Igjen et punkt som er absolutt nasjonalsosialistisk: Alle store bedrifter og foretak som bringer inn betydelig kapital skal være underlagt staten (staten = folket = nasjonen), slik at pengene/gevinsten kommer fellesskapet og nasjonen til gode. Stikk motsatt av situasjonen i dag, altså, der enhver nasjon er et åpent marked for spekulanter og internasjonale mega-bedrifter og industrielle og finansielle aktiviteter utføres innenfor nasjonens grenser av personer og foretak som ikke har noen lojalitet til nasjonen, men kun til sin egen egoistiske profitt.

14. Samme.

15. Og det har vi jo i dag.

16. En sterk og sunn middelklasse. Stikk motsatt av hva som er tendensen i dagens USA der gapet mellom rik og fattig øker og middelklassen sakte, men sikkert viskes ut. Middelklassen er viktig for et sunt og dynamisk samfunn. Middelklassen har en viss dannelse samt økonomisk styrke, og er nødvendig for et balansert samfunn.

17. Jeg har ikke kunnskap angående dette punktet. Kanskje et spesielt anliggende der og da.

18. Profitører. Tilbake til punkt 12, og 13.

19. Si gjerne noe om dette i kommentarfeltet, om du har kunnskapen. Jeg tror poenget er at det tyske rettsvesenet pr. 1920 ikke var genuint tysk, men pådyttet tyskerne av en fremmed makt.

20. Om det var like ille dengang i Tyskland som det er her i dag, får man vel bare være enig. Det står dog ikke noe om nøyaktig hva det er som må reformeres i utdannelsessystemet, men jeg tror partiprogrammet gir oss noen hint.

21. En selvfølge i det moderne sosialdemokratiet, men det var det ikke de fleste steder i 1920.

22. Jeg vet ikke mye om militærsituasjonen i Tyskland i 1929 kort etter krigen, men man kan forstå at Tyskland trengte en sterk hær som kunne forsvare seg for fremtiden.

23. Dette tyder på at pressen var styrt av individer/bedrifter som representerte utenlandske, og ikke tyske interesser. Det samme kan vi i høy grad si om vår presse i dag. Nasjonalsosialistene sier altså at media, i likhet med finansvesen og industri, skal styres av folket/nasjonen og tjene folkets/nasjonens interesser.

24. Dette er selvsagt naturlig, om staten/nasjonen er interessert i å ta vare på seg selv. Men samtidig er det ikke feil å hevde at dette er totalitært og at staten ikke har noe å gjøre med ens religion. Vi kan tenke oss at den tyske nasjonalsosialistiske regjeringen hadde definisjoner på hva som var statsfiendtlig og hva som ikke var det.

25. Fører/leder/høvdingprinsippet, som går igjen igjennom historien i så mange land og samfunn: Veldig vanskelig å ha effektivitet og få nødvendige ting gjort fort, uten et system som gjør en slik effektivitet mulig. Stikkordet er handlingskraft.

Jeg forklarer hvordan jeg ser på nasjonalsosialismen i 10 punkter:

1. Nasjonen styres av folket som bor der og hører til der. Nasjonen har autonomi.

2. Det er nasjonen som styrer pengene - og ikke pengene som styrer nasjonen.

3. Nasjonen, som er folket, styrer industri og næringsliv, forvalter nasjonens ressurser og styrer alle store institusjoner.

4. Fellesskapet går foran enkeltindividet. Fellesskapet er obligatorisk og ikke en frivillig sak. Alt er basert på tanken om enhet.

5. Klasser kan eksistere, slik de gjorde i Nazi-Tyskland, men samtidig er det begrensninger på hvor mye penger man kan tjene og hvordan man kan tjene de.

6. Nasjonalsosialismen skal ta vare på folkets kultur og særegne kvaliteter.

7. Maktstrukturen er hierarkisk med en Fører på toppen.

8. Man kan ikke komme unna at ideologien er totalitær i "ren" form, men det er ikke rett å si at den er fiendtlig mot andre nasjoner/folkegrupper. Det sentrale i den nasjonalsosialistiske ideologien er å ta vare på nasjonen og folket som utgjør denne. Men jeg ser ikke utnyttelse av andre folk og nasjoner, eller aggressivitet mot disse, som en bestanddel av ideologien.

9. Enhver rase, ethvert folkeslag, og jeg tror til og med en befolkning av blandet etnisitet kan applisere nasjonalsosialisme helt eller delvis for å bygge et velfungerende samfunn. Nasjonalsosialismen er ikke forbeholdt hvite. Først og fremst ser jeg egentlig på nasjonalsosialismen som et økonomisk system.

10. Nasjonalsosialismen ligger hverken til høyre eller venstre, men bygger på et prinsipp om selvstyre: at folket skal styre sin nasjon innenfra med hengivenhet og lojalitet, istedet for at nasjonen skal stykkes opp og slukes av fremmede og destruktive krefter.

Til sist vil jeg hevde at flere nasjoner i høy grad er nasjonalsosialistiske i dag, som Kina, Vietnam, Cuba og Venezuela. Israel må også nevnes. Bildet ovenfor er fra Japan, 1938, der det japanske nazipartiet tok imot tyske nazister (Hitlerjugend) som kom på besøk.

Kom med kommentarer og diskuter med meg og med hverandre i kommentarfeltet. Artikkelen er selvsagt ikke perfekt og jeg regner meg som amatør på området, men poenget er først og fremst å få folk til å tenke og diskutere.