.:Vigrid Forsiden:.

Det NasjonalSosialistiske Tyske Arbeiderpartiets program i 25 punkter
Vedtatt 24. februar 1920

Punkt 1: Vi krever sammenslutning av alle tyskere til et Stor-Tyskland på grunnlag av folkenes rett til selvbestemmelse.

Punkt 2: Vi krever likeberettigelse for det tyske folk blant andre nasjoner, opphevelse av fredstraktatene fra Versailles og St.Germain.

Punkt 3: Vi krever landområder og jord (kolonier) for å kunne ernære vårt folk og bosetting av vårt befolkningsoverskudd.

Punkt 4: Statsborger kan bare den være som er folkefelle. Folkefelle kan bare den være som er av tysk blod, uavhengig av trosbekjennelse. Ingen jøde kan derfor være folkefelle.

Punkt 5: Den som ikke er statsborger skal bare kunne oppholde seg som gjest i Tyskland og må stå under fremmed lovgivning.

Punkt 6: Retten til å bestemme over statens ledelse og lover kan bare tilstås statsborgeren. Derfor krever vi at offentlige embeder, likegyldig hvilken art og om det gjelder Riket, delstat eller fylke, bare skal kunne innehas av statsborgere. Vi vil bekjempe det korrumperende parlamentsvesen som bare besetter stillinger etter partisiktepunkt uten å ta hensyn til den enkeltes karakter og evner.

Punkt 7: Vi krever at staten først og fremst skal forplikte seg til å sørge for statsborgernes arbeids- og levemuligheter. Når det ikke er mulig å livnære statens samlede befolkning, skal de som tilhører fremmede nasjoner (ikke-statsborgere) utvises fra riket.

Punkt 8: All videre innvandring av ikke-tyskere skal stanses. Vi krever at alle ikke-tyskere som har innvandret til Tyskland siden 2. august 1914, straks skal tvinges til å forlate riket.

Punkt 9: Alle statsborgere må ha like rettigheter og plikter.

Punkt 10: Statsborgerens første plikt må være å arbeide med ånd eller kropp. Den enkeltes virke får ikke skade allmennhetens interesser, men må føye seg helheten og være til felles nytte.

Derfor krever vi

Punkt 11: Avskaffelse av inntekt uten arbeid og strev.

Avskaffelse av renteslaveriet.

Punkt 12: Med henblikk på det uhyrlige offer av materiell og blod hver krig krever av folket, må personlig berikelse som følge av krig betegnes som en forbrytelse mot folket. Vi krever derfor inndragning av all krigsprofitt.

Punkt 13: Vi krever at alle nåværende monopoldannelser (truster) omgjøres til statseide selskaper.

Punkt 14: Vi krever deling av overskuddet i storbedrifter.

Punkt 15: Vi krever storstilt utbygging av eldreomsorgen.

Punkt 16: Vi krever at en sunn middelstand skapes og bevares, umiddelbar kommunalisering av de store varehus og utleie av disse for rimelig pris til småbedrifter, og at disse begunstiges ved leveranser til stat, delstat, fylke og kommune.

Punkt 17: Vi krever en jordreform tilpasset våre nasjonale behov, at det lages en lov for vederlagsfri ekspropriasjon av jord til allmennyttige formål. Avskaffelse av jordleie og forhindring av enhver spekulasjon i eiendommer.

Punkt 18: Vi krever hensynsløs kamp mot dem som ved sin virksomhet skader fellesskapets interesser. Usle forbrytere mot folket, ågerkarler, utsugere og så videre, skal straffes med døden uten hensyn til religiøs tro eller rase.

Punkt 19: Vi krever at Romerretten, som kun tjener den materialistiske verdensorden, erstattes av en felles tysk folkerett.

Punkt 20: For at enhver flittig og flink tysker skal kunne oppnå høyere utdannelse og dermed rykke inn i ledende stillinger, må staten sørge for omfattende utbygging av hele vårt folkelige utdannelsessystem. I alle utdanningsinstitusjoner skal læreplanene tilpasses kravene i det praktiske liv. Allerede i skolen må man begynne å tilegne seg statstanken ved at forståelsen fremmes i samfunnskunnskap. Vi krever at særlig begavede barn av fattige foreldre gis utdannelse på statens bekostning uten hensyn til stand eller yrke.

Punkt 21: Staten skal sørge for bedring av folkehelsen gjennom vern av mor og barn, ved forbud mot ungdomsarbeid, ved å dyktiggjøre folket kroppslig gjennom lovlig fastlagt turn- og idrettsplikt og ved å støtte alle foreninger som sysler med ungdommens kroppsøving.

Punkt 22: Vi krever at leietropper avskaffes og at det dannes en folkehær.

Punkt 23: Vi krever lovbekjempelse av bevisst politisk løgn og dens utbredelse gjennom pressen. For å kunne danne en tysk presse krever vi at:
a) samtlige redaktører og medarbeidere i aviser som utgis på tysk må være folkefeller;
b) ikke-tyske aviser må ha statens uttrykkelige tillatelse for å kunne utgis, de får ikke trykkes på tysk;
c) ikke-tysk finansiell deltagelse i tyske aviser og ikke-tysk innflytelse over dem forbys ved lov; og vi krever som straff for overtredelse at avisforetaket stenges, såvel som øyeblikkelig utvisning av de delaktige ikke-tyskere fra riket.
d) Aviser som skader allmenvelet skal forbys. Vi krever en lovbasert kamp mot en kunst- og litteraturretning som øver nedbrytende innflytelse på vårt folkeliv, og stengning av tilstelninger som strider mot ovenstående fordringer.

Punkt 24: Vi krever frihet for alle religiøse bekjennelser i staten, såvidt de ikke truer dens beståen eller støter den germanske rase's sedelighets- og moralfølelse. Partiet som sådant står for en positiv kristendom uten å binde seg til en bestemt bekjennelse. Det bekjemper den jødisk-materialistiske ånd i og utenfor oss og er overbevist om at varig helbredelse av vårt folk bare kan komme innenfra på grunnlag av:

Allmennytte foran Egennytte.

Punkt 25: For å gjennomføre alt dette krever vi at det opprettes en sterk sentralmakt for Riket. Ubetinget myndighet for det sentrale politiske parlament over hele Riket og dets organisasjoner i alminnelighet. Dannelse av stands- og yrkeslaug som skal gjennomføre Rikets utstedte lovverk i de enkelte delstater.

Partiets ledere lover, om nødvendig med livet som innsats, hensynsløst å gjennomføre ovenstående punkter.

München, den 24. februar 1920

I anledning av våre motstanderes løgnaktige tolkninger av punkt 17 i NSDAPs program er det nødvendig å fastslå følgende: Da NSDAP står på privateiendommens grunn sier det seg selv at uttrykket "vederlagsfri ekspropriasjon" kun tilsikter å åpne for lovlig adgang til å ekspropriere grunn som ble ervervet på urettmessig måte eller ikke forvaltes i tråd med folkevelet. Dette retter seg altså først og fremst mot jødisk eiendomsspekulasjon.

München, den 13. april 1928. Adolf Hitler