.:Hovedsiden:.

Nazist? Rasist? - Uansett
Takk for hedersnavnet!

Mange av oss har opplevd å bli kalt for nazist i løpet av de siste årene. De fleste har vel reagert med å svare noe slik som: "Å nei da, jeg er bare nasjonalist, jeg; og det er jo noe helt annet." Vet du hva jeg svarer? "Det får nå være som det vil hva jeg er, men du skal uansett ha takk for komplimenten." Ja, for det er faktisk en kompliment. Eller er du av en annen oppfatning? La oss se på det sammen.

Nasjonalsosialismen (Nazismen) er en politisk bevegelse fra mellomkrigstiden i Tyskland, men med røtter som går atskillig lenger tilbake. For ikke å fortape oss helt, går vi inn i historien i september 1919 da en 30 år gammel tysk frontsoldat med flere utmerkelser for tapperhet i kamp deltar i et møte i det nystartede Nasjonal Sosialistiske Tyske Arbeider Parti. Som dere ser er partinavnet nærmest identisk med det norske AP som egentlig heter: Det Norske Arbeider Parti og som regner seg selv som Sosialistisk. Men dessverre ikke nasjonalt. Noe som i dag betyr døden for det norske folk. Dere vil også se at likheten i praktisk sosialpolitikk er slående lik på de fleste områder. Bortsett fra der hvor AP i dag driver en forrædersk politikk som fører til diskriminering og etnisk utryddelse av sitt eget folk. Total etnisk utryddelse.

Tilbake til 1919 og den tyske soldaten som var ingen ringere enn Adolf Hitler. Han var ennå ikke helt frisk etter å ha blitt alvorlig såret under et britisk sennepsgassangrep året før. De vestallierte som på det tidspunktet hadde solgt seg til zionistene for å få Jew$A med i krigen mot tyskerne var faktisk de første til å bruke giftgass. Uflaks for dem snudde vinden og drepte atskillige britiske soldater i samme slengen. For finanshaiene i London og New York var vel det et fett.

Hitler sluttet seg til de 6 mennene som var på møtet og utgjorde medlemsmassen i NSDAP. Hitler ble således medlem nr. 7 i partiet, men hans enorme arbeidskapasitet og suksess som taler gjorde ham etter kort tid til partiformann. Det første han gjorde var å omorganisere NSDAP etter et av Nazismens hovedprinsipper. Nemlig ansvarsprinsippet. Det betydde kort og godt at den som har myndighet over et område også skal ha det personlige ansvaret for resultatet.

Dette politiske ansvarsprinsippet ligger blant annet til grunn for reorganiseringen av Oslo kommune i 1980-årene med en ansvarlig byråd som leder en byregjering bestående av rådmenn med områdeansvar og som er valgt ut av byrådslederen selv. Altså en variant av ansvars- og førerprinsippet. Et helt annet forhold er at "våre" "demokratiske" politikere klarer å pervertere det også. Jeg har satt våre demokratiske i anførselstegn fordi mine er de i alle fall ikke og demokrati synes å bety total underkastelse for den zionistiske verdensmakten (ZOG) og deres nye verdensorden basert på Talmud og utryddelse av den hvite rase.

NSDAP kjempet seg etter hvert fram til å bli en drivende kraft for den moralske gjenreisningen i Tyskland etter at marxistenes morderbander og deres til dels jødiske ledere og oppviglere hadde gjort sitt beste for å ødelegge landet. I februar 1920 vedtok man på et kjempemøte å sette opp et skriftlig partiprogram med forklaringer som skulle fungere som partiets grunnlov. Øverste ansvarlig for arbeidet var Gottfried Feder. Han fikk også myndighet til å avgjøre tvistespørsmål og gjøre utdypende rede for de enkelte punkter og eventuelle uklarheter i programmet.

Denne partigrunnloven er delt opp i 25 punkter hvorav noen er av tidløs og almen interesse mens andre er tids- og stedstypisk og derfor ikke så interessante å drøfte i dag. Adolf Hitler selv framhevet to punkter som viktigere enn alle andre og fikk de trykket med fete typer i programmet. La oss derfor se på dem først:

§ 11 Opphevelsen av åger-renten og gjelds-slaveri.

Denne paragrafen må sees på bakgrunn av jødisk ågervirksomhet ned gjennom tidene og utnyttelsen av det tyske folks totale krise fra 1918 til Hitler kom til makten i 1933.

§ 24 Vi forlanger religionsfrihet i staten så lenge disse ikke utgjør noen trussel mot staten eller støter mot den Germanske Rases følelser eller sikkerhet.

Partiet, som sådan, står for positiv kristendom, men binder seg ikke selv til noen spesiell bekjennelse eller dogme.

Partiet bekjemper den jødiske-materialistiske ånden i og utenfor oss og er overbevist om at vår nasjon kun oppnår varig helse på bakgrunn av følgende prinsipp:

Felles interesse går foran egoisme.

Vel, dette var de to punktene Hitler selv så som så viktige at de måtte settes med fete typer. Er du sjokkert? Var dette fælt? Nei? Flott, da har vi noen hovedpunkter til:

1 §4 slåes det fast at man må være av tysk herkomst for å kunne bli tysk statsborger. Jeg siterer den siste setningen:

"Ingen jøder kan derfor bli statsborger av nasjonen."

Denne formuleringen er lik vår grunnlov §2 siste ledd i Norges Grunnlov av 1814. Vi gikk den gang faktisk lengre og i samme paragrafen utelukker vi jødene fra å oppholde seg i Norge i det hele tatt. Også jesuitter og munkeordener ble utelukket fra Norge. Siden jeg har møtt folk som mener at dette ikke er tilfellet dokumenterer jeg det herved med en kopi fra Grunnloven fra 1814.

17. mai - grunnloven av 1814:

Om Statsformen og Religionen

§ 1. Kongeriget Norge er et frit, uafhængig og udeleligt Rige.

Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig-monarkisk. §2. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at oppdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.

Verdt å merke seg her er ordet "fremdeles".

Dessverre for oss alle ble paragrafen senere endret. Etter sterkt press fra den internasjonale jødedommen og deres lakeier og nyttige idioter. Man skulle heller forbydd alt som heter frimureri og annen kamuflert talmudisme i tillegg.

Jeg har ikke tall på de ganger jeg som ung gikk i 17. mai tog og ropte hurra for Grunnloven vår fra 1814. Den har også vært hyllet i millioner av festtaler sammen med hedersmennene som laget den. Vel, hva gjør du nå? Skal du ta avstand fra Grunnlovsforsamlingen fra 1814 eller begynne å hylle nazistenes grunnlov? Det motsatte har du i alle fall ingen moralsk rett til. Island har i dag gått ennå mye lenger for å holde befolkningen raseren, men jeg har ikke hørt noen klandre dem for det.

Banditt- og folkemorder-staten Israel har forresten rase- og statsborgerlover som er atskillig strengere enn Nürnberglovene fra 1935. Akkurat der burde vi forresten kopiere jødene direkte og øyeblikkelig og med tilbakevirkende kraft. Tilbakevirkende lover går ikke, sier du kanskje? Å jo da. De zionistiske bakmennene og deres allierte leiemordere innførte det i 1945 da de skulle slakte ned den tyske befolkningen og deres ledere etter krigen. Og slaktet ble de. I millioner. Med basis i blant annet lover med tilbakevirkende kraft. Vi går videre:

§6 annet avsnitt: Vi går imot den korrupte sedvanen at partiene fyller plassene i Riksdagen (Stortinget) ut fra partipolitiske betraktninger uten hensyn til om de har karakter eller kapasitet til å fylle plassene.

Kanskje noe å tenke på hos oss også? Men da må det nåværende ZOG-demokraturet bort og erstattes med ekte Germansk demokrati for og av Folket.

§9: Alle statsborgere skal være like med hensyn på rettigheter og plikter.

§20 Min sammentrekning: "Omforming av utdannelsessystemet til å gi alle tyskere mulighet for høyere utdannelse tilpasset kravene fra det praktiske liv. Også yrkesutdannelse. Barn av fattige foreldre må utdannes på statens bekostning."

Dette gjennomførte Nazistene med en gang de fikk makten i 1933 og særlig lærlingesystemet deres er fremdeles et mønster for resten av verden. I Norge fulgte man nølende etter i 1950-årene, men slapp taket i 1980-årene. Slik at vi i dag har mengder av evnerik praktisk anlagt ungdom som går arbeidsledig.

§22 Her kreves opprettelsen av en nasjonal verneplikts-arme.

§23 Dette er en lang paragraf, men hensikten er å sikre en fri presse eid og utgitt av tyskere. Altså vekk med utenlandske eiere. Spesielt de internasjonale jødene som dominerte. (Enda mer aktuell i dag).

Dette var en smakebit på nazi-programmet og savner du bestemmelsen om alderstrygd så er det § 15.

Så langt programmet. Det er flere områder som må sees på litt nærmere.

Det ene er ansvarslighetsprinsippet. Vi har allerede nevnt det innledningsvis og påvist hvordan vi også brukte det i Norge. Det samme prinsippet gir USA's president sin makt. Og den franske. Og mange flere statsoverhoder. Jo, sier du; "men jeg har jo lært at Hitler var en diktator. Han ble jo ikke valgt av folket i frie hemmelige valg." "Ja," svarer jeg da. "Det er du ikke alene om å tro; for det er hva regimet lærer deg, men det er en løgn. NSDAP (nazipartiet) fikk i 1933 45% av stemmene og sammen med partier som hadde 8% av stemmene, til sammen 53%, ble han innsatt som Rikskansler fullt lovlig den 30. januar 1933.

Kort tid etter, den 24. mars 1933, erklærte store og mektige ovemasjonale jødiske organisasjoner en verdensomfattende finans- og handels-krig mot Tyskland. De jødiske organisasjonene og deres støttespillere hadde tilnærmet full kontroll over verdenshandelen og det internasjonale bankvesenet. Finans- og handelskrigen ble utvidet til verdensomfattende hellig jødisk krig mot det tyske folk i løpet av sommeren 1933 og senere .

Hitler befant seg altså umiddelbart i krig mot de europeiske folks dødsfiender som rådde over ressurser som tyskerne bare kunne drømme om. I 1934 hadde Polen og Frankrike blitt enige om å innlede angrepskrig mot Tyskland for å dele landet mellom seg. Jødene har tradisjonelt enorm innflytelse i begge landene. Planene deres var avhengig av engelsk godkjennelse og England sa nei fordi Frankrike da ville bli for sterkt. Og som kjent er Englands politikk alltid å sammensverge seg mot den sterkeste fastlandsmakten for å kunne dominere både Europa og verden.

Senere, i 1939, ble planene tatt fram igjen og denne gangen var Tyskland blitt så mektig at England var redd for konkurranse og gikk med Polen og Frankrike i en krigsallianse totalt ensidig rettet mot Tyskland. Typisk nok ble ikke støttepakten anvendt mot Sovjetunionen da de angrep det hardt pressede Polen i ryggen og okkuperte den østlige halvdelen av landet. Som de beholdt som sin andel av krigsbyttet. Sammen med resten av øst-Europa.

I USA hadde jødene arbeidet iherdig og lagt fram den ene planen etter den andre før og under krigen om hvordan Tyskland skulle ødelegges og deles. Og befolkningen steriliseres. Ja faktisk. Best kjent er Kaufmann- og Morgenthau-planene oppkalt etter svært innflytelsesrike jøder rundt høygradsfrimurer og president Roosevelt, som for øvrig selv var av jødisk herkomst.

Resten er kjent stoff. Engelskmennene sendte et ekspedisjonskorps på 500.000 mann til Frankrike. Polen brøt deretter forhandlingene med Tyskland om transitt gjennom den polske korridor og mobiliserte. Og siden mobilisering av den totale krigsmakt er det samme som å erklære krig i praksis hadde ikke Tyskland lenger noe valg.

Kamphandlingene begynte. Og den militære delen av konflikten i Europa var i gang. Og Roosevelt og Churcill's avtale i Casablanca i januar 1943 med krav om betingelsesløs tysk overgivelse. Og med det kom Churchill/Lindemann- planen om massemord på den tyske sivilbefolkningen. (Lindemann var for øvrig jøde og var adlet til lord Cherwell). Total terror ved hjelp av teppebombing av boligområder. Som f. eks. i Dresden. Men krigen var erklært i 1933 av de internasjonale jødiske organisasjonene og hadde allerede vart i over 6 år. Så verdenskrigen startet Hitler ikke. Tvert imot. Det var hva han ønsket minst av alt.

Så hvis det er noe du kan klandre Hitler for så er det det at han ikke behersket det internasjonale politiske renkespillet i 30-årene. Spesielt må nevnes propagandafølgene etter drapet på den tyske ambassaderåd Von Rath i Paris og de derpå følgende urolighetene i Tyskland som har fått navnet krystallnatten. Morderen var en polsk jøde ved navn Herschel Grynsczpan og mordet en provokasjon ingen nasjon hadde latt gå ubesvart. Grynsczpan ble arrestert for mordet og fengslet i Frankrike hvor han satt da tyskerne okkuperte landet og kom under tysk ansvar.

Oi-vey, oi-vey, da ble han vel myrdet av de fæle nazi'ene. Tror du ikke det? Men nei da, han overlevde krigen og da jødene og deres allierte gjenerobret Frankrike ble han satt på frifot og fikk en ny start i Paris med nytt navn, penger og nye papirer. Familien hans ble under krigen tatt hånd om av en jødisk organisasjon og flyttet til Palestina. (Se "Kristallnacht" av 1. Weckert).

Tysklands fiender hadde prøvd seg i 1936 også med mordet på Wilhelm Gustloff i Sveits, men den gangen gikk det ikke. Jødisk morder den gangen også. 1 1938 gikk det.

Men tilbake til naziprogrammet: Hitler ble altså valgt ved demokratiske valg i 1933. Siden demokratiske valg ikke blir avholdt under krig, heller ikke i Norge, England eller andre land, vet vi lite om nazistisk demokrati under fred. Men programmet hjelper oss og gir oss svar:

§6 1. Avsnitt: "Retten til å stemme på statens styrende og lovlige organer skal nytes av rikets statsborgere alene." Stemmeretten er altså alminnelig og forbehodt statens borgere. Det er noe annet det enn i Norge hvor hvem utlending som helst raskt kan stemme. Videre: "Vi krever at alle offentlige verv i stat, fylke og kommune skal være forbeholdt tyske statsborgere." En nazistisk stat betyr altså alminnelige hemmelige valg foretatt av statens borgere. Som ellers i alle andre demokratier.

§25 Denne paragrafen er den siste: "For å kunne realisere foregående programpunkter krever vi dannelsen av en sterk sentral statsmakt. Udiskutert autoritet til den politisk sentraliserte Riksdag (Storting) over hele Riket og dets organisasjon. Samt dannelsen av kammere for stender og fag-grupper.

Slagordet: "All makt til Stortinget" har vi i Norge også. Og da defineres det som toppen av demokratisk sinnelag. En kort oppsummering blir derfor at en Nazistisk stat har demokratiske valg på lovgivende og utførende styringsorganer (som i Norge). I tillegg kommer valg på såkalte stender-kammere. Det har vi ikke i Norge. Vi bruker en mer udemokratisk høringsmetode overfor slike faggrupper. Noe som fører til den velkjente lobbyismen. Den Tyske Nazistaten besto dessuten av delstater, som for eksempel USA og Tyskland i dag. Norge er et for lite land til det. Statsmakten skal være sterk og sentral. Som i Frankrike, USA og Russland. Og mange flere land.

Hva skiller så Nazi-demokratiet fra andre "demokratier" vi kjenner fra Vest-Europa og Nord-Amerika i dag? Først og fremst er de demokratiske rettigheter sikret landets egne statsborgere. Andre lands statsborgere kan få midlertidig opphold i en nazistisk styrt stat, men ikke statsborgerskap. Dette gjør at en Nazistat vil ha en homogen befolkning som drar lasset sammen som i en stor familie. Hitlers dilemma er altså det samme som vårt dilemma. Den vil være fredelig og harmonisk med svært lite behov for politi i forhold til det raseblandingsstatene i vår del av verden har i dag. I USA alene læres det nå opp 100.000 nye politimenn bare i år (1999) i tillegg til det som var fra før. Og verre blir det både der og her. Se på kriminaliteten i Norge for eksempel.

I går Rhodesia og Sør-Afrika, i dag USA og England, i morgen Norge.

Men hva så med jødespørsmålet og de 6 millioner? Det var da i alle fall fælt. For det første: Det har aldri funnet sted noe folkemord mot jødene slik som den offisielle holocausthistorien om 6 millioner bevisst og programmessig utryddete jøder påstår.

Verken før, under eller etter krigen. Tvert imot. Tyskland lå i forhandlinger med Frankrike og England om å overføre jøder til Palestina samt å opprette en egen jødestat på Madagaskar som da var fransk koloni og svært tynt befolket. Dette ville mange jødeorganisajoner også. Disse zionistiske organisasjonene samarbeidet i mange tilfeller med Tyskland både før og under krigen. Aldri har vel noen fått bedre emigrasjonsbetingelser enn de tyske jødene.

Sammenlign for eksempel med jødenes behandling av palestinerne i palestinernes eget hjemland: Palestina.

England og Frankrike brøt forhandlingene da de erklærte Tyskland krig i 1939. Tyskland prøvde også under krigen å få overført jøder til Madagaskar og Palestina. Jøder som reiste med båt fra Romania ble torpedert og senket av de allierte med mange jødiske døde som følge. Engelskmennene blokkerte innvandringen av jøder til Palestina fordi de trengte støtte fra araberne mot Tyskland. På tross av at de hadde signert avtaler med jødene om at de skulle gis landet. Dessuten trengte de jødene i Europa siden de var en vesentlig del av kjernen i motstandsbevegelsene i mange land. Og som gissel overfor de zionistiske finansfyrstene i USA og England.

Som krigførende part nr. 1 ble jødene etter hvert internert i arbeidsleire. Mot slutten av krigen ble Tyskland så sønderbombet at sult og sykdomsepidemier herjet arbeids- og intemeringsleirene. Leirene ble for øvrig nøye overvåket under krigen av Røde Kors og alliert etteretningsvesen som aldri noen gang ytret mistanke om massedrap av fanger. Tvert imot. Det var de vestallierte som forlangte at tyskerne skulle evakuere alle interneringsleire i Øst-Europa for å redde de internerte fra sovjeternes herjinger.

Hele historien er kokt opp av jødiske og allierte interesseorganisasjoner som krigs- og etterkrigs-propaganda for blant annet å sikre dem penger, medynk og støtte til å invadere Palestina for å opprette Israel. Hvor de straks gikk i gang med masseslakt og fordrivelse av den arabiske befolkningen som i Deir Yassim.

For alle de alliertes del også for å overskygge egne grusomheter, angrepskriger og brudd på menneskerettighetene og krigens internasjonale regelverk. Spesielt teppebombingen av Tyskland og fordrivelse og massedrap av sivile etter krigen står som verdens verste forbrytelse mot menneskeheten noensinne. Du kan godt ta med demontering og tyveri av tysk industri og patenter, bruk av tyskere som slavearbeidere og drapene på tyske soldater i allierte fangeleire.

Den jødiske kabbalaen sier visstnok at før Eret'z-Israel (stor-Israel) kan opprettes må 6 millioner jøder bli borte for deretter å komme til rette igjen. Alt dette lyktes de med. Takket være total kontroll med verdenspressen og verdensfinansene. Men selv ikke jødene hevder at propagandaen om de 6 millioner er faktisk riktig. Det tallet som i dag er akseptert for Auschwitz er tyskernes egne nøyaktige loggføring av dødsfallene i de såkalte dødebøkene og de er totalt på omkring 75.000 døde av alle nasjonaliteter.

Både jøder og andre. Tar du med for de periodene som vi mangler dokumentasjon kommer vi totalt for Auschwitzkomplekset opp i litt over 100.000. Av disse kan man regne at ca. 50% var jøder. Så til dere som har vært i Auschwitz og lest på kobberplaten i porten at her ble 4 millioner drept så er det en klar feilinformasjon. I dag er tallet på platene redusert til 1,5 millioner uten at det har redusert tallet 6 millioner overhodet. Forstå det den som kan.

1979: Paven velsigner løgnene om 4 mill. døde i Auschwitz. 1988: Zundel-rettsaken knuser Auschwitz-løgnen. 1991: Kobberplaten med de 4 mill. er fjernet. 1995: Ny plate med 1,5 millioner. Totalen fortsatt 6 millioner.

Jo, men er det da ingenting vi med rette kan klandre Hitler og nazistene for? Jo, det jeg allerede har nevnt. Først tapte han renkespillet i 1930-årene og deretter tapte Tyskland og deres mange europeiske allierte den militære konflikten. Og den hvite rase mistet nok 50 til 100 millioner døde.

Men akkurat det skyldtes ikke at tyskere, italienere, finner, spanjoler, romaniere, ungarere, slovakere, estere, letter, litauere, kaukasare, ukrainere, kroatere og andre frihetselskende folkeslag samt en million til dels frivillige i Waffen-SS slåss dårlig.

Nei, det skyldtes dessverre at de store hvite folkegruppene i USA, England og deres kolonier ble lurt til å sloss på den politiske internasjonale jødedommens side.

Og dermed ble den nordiske folkegruppe i midt-Europa knust og grunnlaget for dagens pågående folkemord på og utryddelse av vår rase lagt. Jeg og de andre aktørene som jobber sammen med meg i Vigrid gjør det vi kan for å gjenopprette skadene. Hvis du mener alvor er du velkommen til å bli med på laget.

Odin er stor!