.:Vigrid Forsiden:.

Thule Seminar - Identitetsutvikling i praksis

Thule var i oldtiden navnet på landet som lå lengst mot nord og brukes som regel for å beskrive de nord-europeiske landområder. Navnet ble brukt for over 100 år siden, under siste halvdel av 1800-tallets nasjonale gjenoppvåkning, i de tyske områder med stor suksess. Nå er navnet tatt i bruk igjen av den fransk-tyske Pierre Krebs som navn på den identitære bevegelsen han har stiftet og driver i Tyskland.

Krebs er høyt utdannet både fra universiteter i Frankrike og Tyskland og har blant annet eksamener i skandinavisk filologi. Thule-Seminar dannet Krebs i 1980 på noe av det samme fundamentet som det franske GRECE(Groupement de Recherche et d'Études pour la Civilisation Européenne – forsknings- og studiegruppe for europeisk sivilisasjon). Grece var det vi idag kaller en tenketank for europeisk identitet og ble grunnlagt i 1968 som en reaksjon på de venstreradikales kulturrevolusjon.

Med Thule-Seminar fikk den identitære bevegelsen i Europa et kraftig puff fremover og tok også en annen retning enn den franske hadde hatt. I Tyskland står gammel nordisk religion sterkere enn i Frankrike og dette ble etterhvert kjernen i den tyske grenen slik Krebs og Thule-Seminar definerte den.

I beste metapolitiske ånd fører Krebs den kulturelle idékrigen med raffinerte midler og kaller selv Thule-Seminar en åndelig kultur- og historisk idésmie. Her prioriteres kritisk samfunnsanalyse på de metapolitiske plan hvor målet er en europeisk nyordning for alle europeiske folk med spesiell vekt på deres biokulturelle og hednisk-religiøse arv.

Med basis i indoeuropeisk kulturforskning driver Thule-Seminar og samarbeidende grupper bokforlag, holder seminarer og foredrag, gir ut magasiner og deltar aktivt på de regionale og nasjonale plan. Det sivilisatoriske, europeiske planet ivaretas blant annet gjennom at Pierre Krebs er medlem av organisasjonen Continent Europa Foundation hvor han sitter i de styrende organer sammen med andre fremtredende europeiske metapolitikere og identitære kampfeller.

Det er interessant hva Krebs sier i et intervju om den europeiske dimensjonen i den identitære bevegelsen: "Det er slik at den identitære bevisstheten overskrider og sprenger politiske statsgrenser og nasjonal chauvinisme av alle slag. Hvordan kan det ha seg? Vår etnokulturelle bevissthet er så meget mere enn den nasjonale binding og gjør at enhver som føler sin indoeuropeiske kulturarv oppfatter at sine røtter ligger mellom Atlanterhavet og Ural. Den identitære bevisstheten garanterer bevaringen av de forskjellige folkeslagenes egenart og den kulturelle selvstyrerett til alle europeiske minoriteter. Denne visjonen er idag den mest moderne av alle styringsmodeller og tilsvarer den sveitsiske forbundsmodellen. En slik samfunnsmodell vil bare kunne virke når alle parter har den samme genetiske fellesarven og samme kultur- eller sivilisatoriske bakgrunn. EU er motsatsen til denne føderale ordningen med sitt sentraliserte styresett påtvunget av amerikanernes totale hegemoni og som del i deres globale verdensorden" (Fritt oversatt og forkortet).

Krebs sin angrepsvinkel er fast forankret i den italienske politiske filosofen Antonio Gramsci's tanker om at politiske omveltninger i et vestlig samfunn bare kan nås ved å overta det kulturelle hegemoniet i landet. Middelet er dermed å føre en total krig på det kulturelle og åndelige plan for å forandre folks verdensanskuelse slik at det av seg selv krever en forandring i politikken. Dette er i korthet hva metapolitisk idékrig dreier seg om.

Krebs er i tillegg intelligent og ærlig nok til å forstå at en slik total krig også må inneholde strategier for å angripe fiendens negative kulturpåvirkning. Denne forståelsen er det vi i Vigrid også har og gjør at vi fører vår krig på alle tre fronter: Bygge egen identitet samtidig som vi angriper fiendens undertrykkingsapparat og gir et reelt identitært alternativ ved de politiske valgene.

Etterhvert som vi vokser vil disse frontene kunne skille lag slik at vi får organisasjoner som er rene kulturbyggere og andre som spesialiserer seg på å angripe folkemordernes kampmaskin i tillegg til den politiske partivirksomheten.

For deg som ser vår kulturkrig som total og som ønsker å gi ditt praktiske bidrag hva enten du vil foreta analyser, skrive eller oversette avhandlinger, holde kurs eller delta i den offentlige debatt om metapolitikk er Vigrid det naturlige valget ved sin allsidige virksomhet. Vigrid er for tiden også den ene av to grupper i landet som sprer så knallhard informasjon om våre dødsfiender som virkelig vekker befolkningen og fører til terror og dommer mot oss.

Med andre ord: er du en positiv og stolt norsk identitær patriot, så meld deg til aktiv innsats i Vigrid – ditt identitære alternativ.