.:Hovedsiden:.

Samvittighetsfangen Ernst Zündel

Det sitter en pasifist i tysk fengsel. Han er godt over 60 år gammel og har aldri begått en kriminell handling i hele sitt liv. Blir han funnet skyldig i tiltalen reist mot ham ser han kanskje aldri utsiden av fengselsmurene igjen. Hva har han gjort? Han har våget å stille spørsmålstegn ved den offisielle historien om HoloCa$h og det tyske NS-regimet.....i Kanada.

Kanadiske myndigheter hadde imidlertid ikke grunnlag for å sperre ham inne, så for å få ham innesperret måtte han sendes til Tyskland. Bare det at statlige myndigheter i Vesten leter med lys og lykter etter teknikaliteter som kan benyttes for å sperre politisk kontroversielle borgere inne sparker bena under troen på Vesten som et område der det hersker "politisk frihet".

Dette er historien om en mann som har blitt utsatt for en desperat, ja til dels absurd, heksejakt fra mektige jødiske interesseorganisasjoner og statlige myndigheter. Bildet til høyre viser Zündel i Auschwitz foran minnetavlene etterat tavlene med 4 millioner var fjernet på grunn av Zündelsaken i Kanada.

Mannen heter Ernst Zündel og kalles av enkelte "verdens mest kjente samvittighetsfange". Hvorfor har du ikke hørt om ham mon tro? Media og såkalte "menneskerettighetsorganisasjoner" ønsker ikke å beskytte og sette søkelyset på slike ofre. Hvorfor det er slik blir bare spekulasjoner, men at politiske ytringer om visse emner bekjempes med alle midler, til og med attentatforsøk, i det såkalt "frie vesten", er et faktum som Zündels skjebne vitner om.

Ernst Zündel flyttet fra Tyskland for over 40 år siden for å unngå innkalling til militærtjeneste. Han er nemlig pasifist. Mens han bodde i Kanada begynte han å sysle med sin egen og sitt tyske folks historie.

I 1977 grunnla Zündel et lite forlag som het Samisdat Publisher der han skrev pamfletter og bøker som fortalte en annen historie enn seierherrenes om hva som skjedde under den annen verdenskrig.

Finansieringen av pamfletten "Did Six Million Really Die?" var dråpen, eller skal vi si syndfloden, som fikk begeret til å flyte over for jødiske interesseorganisasjoner og den kanadiske staten de samme gruppene har full kontroll over.

Fra 1981 til 1982 ble Zündels rett til å sende og motta post inndratt av kanadiske myndigheter! Dette fordi han sendte ut litteratur som ikke var politisk akseptert. I 1983 ble Zündel stilt for retten (privat søksmål) for innholdet i pamfletten "Did Six Million Really Die?" I 1984 slo den kanadiske staten følge og anla straffeforfølgning mot Zündel for samme pamflett. Hjemmelen var en lov som forbød "spredning av usann informasjon".

Da man ikke kunne påvise at Zündel hadde spredd feilaktig informasjon i pamfletten ble han frikjent av kanadisk høyesterett, men ble allikevel ilagt store saksomkostningssummer. Man må jo spørre seg hva som ligger i begrepet "rettssikkerhet" når man kan bli frikjent for en tiltale og allikevel må betale omkostningene som rettssakene har ført med seg!!

Selv om man blir frikjent blir man fort økonomisk ruinert av selve saksgangen. Selvfølgelig er dette helt uhørt, men nazister skal jo bekjempes med alle midler og straffes selv når de frikjennes (og nazist er man jo automatisk i det øyeblikket man våger å stille seg skeptisk til vedtatte politiske sannheter som for eksempel HoloCa$h).

Makthaverne ga seg imidlertid ikke med dette. Noen år senere ble Zündel satt under etterforskning for "anti-semittisme" på grunn av innholdet på hjemmesiden han drev. Etter hvert ble informasjonen spredd av Zündel så uutholdelig for de som ønsket å holde den skjult at terrorister forsøkte å drepe ham ved å plassere bomber ved hjemmet hans. Det var kun tilfeldigheter som gjorde at Zündel og hans kone kom fra det med livet i behold.

De fire små bildene viser resultatet av bombeangrep mot huset til Zündel. Overst til høyre er taket blåst av. Til venstre ser vi inngangspartiet til huset og nederst til høyre og venstre rester av bøkene hans som ble brent i terrorangrepet. Ingen ble noengang straffet for angrepet.

Zundel flyttet fra Kanada til USA i år 2000. Etter angrepene mot USA 11.september 2001 så amerikanske myndigheter endelig en mulighet til å få kneblet Zundel. USA hadde nemlig vedtatt "the patriot act", en lov som tilsidesatte grunnleggende rettssikkerhetsgarantier for å bekjempe terrorisme. At loven var så generelt utformet at alle brysomme personer kunne sperres inne på ubestemt tid uten grunnlovens rettigheter var nok ikke tilfeldig.

Zündel ble pågrepet som følge av en teknikalitet vedrørende hans oppholdstillatelse i USA (Zündel hadde glemt å fornye den etter at den gikk ut på dato). Kanada nektet å ta ham tilbake på bakgrunn av at de anså pensjonisten, pasifisten og kunstneren Zündel som en "trussel mot rikets sikkerhet" som følge av hans litterære arbeid.

Zündel ble midlertidig sperret inne mens myndighetene desperat lette etter en mulighet til å få ham sperret inne for godt. Det er allment anerkjent at varetektsfengslede skal fremstilles for en domstol (snarest mulig) som avgjør nødvendigheten av varetektsfengslingen og setter en grense for hvor lenge den skal foregå.

Etter norsk straffeprosesslov §185 heter det at varetektsfengsling ikke skal vare lenger enn en måned (etter en måned kan det fremmes begjæring om forlengelse dersom påtalemyndigheten mener det er nødvendig). Varetektsfengsling i mer enn et par-tre måneder anses som en kritikkverdig praksis. Norge har for øvrig blitt kritiserte gjentatte ganger av internasjonale organisasjoner som følge av sin praksis vedrørende varetektsfengsling. Zündel satt varetektsfengslet i to år.

I norsk straffeprosesslov (§ 186 a) heter det:
"Retten skal fastsette en bestemt tidsfrist for isolasjonen. Fristen skal være så kort som mulig og må ikke overstige 2 uker." I svært alvorlige tilfeller kan tidsfristen utvides, men aldri til mer enn maksimalt 12 uker.

Zündel tilbragte samtlige to år av sin varetektsfengsling i isolasjon.

Det er et allment juridisk prinsipp at tiltalte skal ha fri adgang til bevisene mot seg slik at vedkommende kan forberede et forsvar. Denne rettigheten fikk ikke Zündel som følge av "the patriot act" som tillater hemmelig bevisførsel.

Dr. Lorraine Day grep inn til fordel for Zündel og avslørte at den behandlingen han mottok i fengsel var direkte helsefarlig. Blant annet ble han nektet skikkelig søvn i de to årene han satt sperret inne uten tiltale eller dom ved at sterkt lys sto påslått hele natten. Effekten av å gå to år sammenhengende uten en god natts søvn må være grusom. Å frarøve fanger muligheten til å sove i lengre perioder er ansett som tortur.

Dommeren valgte å fortsette innesperringen etter at Zündel og hans advokat Doug Christie, bilde under til venstre, ba om løslatelse selv om følgende innrømmelse ble fremsatt: "Herr Zündel har aldri oppfordret til voldelighet i sin politiske virksomhet. Hvordan kan det å forsvare ideer, uansett hvor upopulære eller fornærmende de er, utgjøre en sikkerhetstrussel mot Kanada?

Zündel har tross alt, sier hans advokater, gjentatt de samme ting i mer enn 20 år og har aldri blitt dømt for noe kriminelt". Dommeren mente imidlertid at Zundel "inspirerte folk" med en ideologi som i seg selv kunne føre til voldelige aksjoner.

Det er selvfølgelig absurd å hevde at det å være interessert i historieforskning skal lede til voldelige aksjoner, de eneste voldelighetene som har oppstått som følge av Zündel var bombeattentatet mot ham; men i kampen mot nazister er tydligvis alt lov.

Zündels politiske meninger og hans arbeide som hobbyhistoriker var altså i seg selv grunn nok til å sperre han inne på en måte som brøt med grunnleggende rettigheter. Jeg har for øvrig til gode å se folk fra den ekstreme venstresiden bli sperret inne selv om denne ideologien har ført til en rekke terroraksjoner i nyere tid, og hvorfor skulle det å påstå at nazistene ikke massakrerte jøder lede til vold?

Hvis man forsøker å overbevise nazister om at Hitler ikke var en massemorder, vil ikke det da inspirere dem til selv til å frastå fra vold (dersom de syslet med slike tanker)? Som George Orwell sa i sitt anti-kommunistiske mesterverk "Animal Farm": "Alle er like, men noen er likere enn andre". Dette gjelder tydligvis også for prinsippet om likhet for loven.

Zündel ble utlevert til Tyskland, et land han ikke har bodd i de siste 40 årene, tiltalt for en "forbrytelse" begått utenfor Tysklands grenser (og derfor utenfor tysk jurisdiksjon). Å fengsle Zündel i Tyskland for ytringer fremsatt i Kanada, hvor disse ytringene er lovlige, blir som å steine kvinner til døde for utroskap her i Norge fordi denslags er forbudt i muslimske land.

Allikevel sitter Zündel nå og venter på utfallet av rettssaken mot ham. Han er tiltalt for å ha stilt spørsmålstegn ved HoloCa$h, en "forbrytelse" som mange allerede sitter fengslet for i Mellom-Europa (de mest kjente er kjemikeren Germar Rudolf og historikeren David Irving. Robert Faurisson venter på sin dom i Frankrike i disse dager). Roger Garaudy er dømt og har flyktet fra Frankrike til Egypt,bilde til venstre. (Dommen over Zündel er nå avsagt og ble på 5 år som skal sittes ut i Mannheim).

Andre blir straffeforfulgt for å nynne melodien til "Horst Wessel Lied", en tysk marsjsang. Sannelig godt vi har et tolerant, åpent og politisk fritt Europa der vi nyter godt av menneskerettigheter og rettssikkerhetsgarantier, eller hva?

Man kan spørre seg hvorfor "vaktbikkjene" som media og menneskerettighetsorganisasjoner ikke gjør mer for å forhindre slike grove statlige overgrep. Dette blir jo bare spekulasjoner, men det er en kjent sak at media i Norge er dominert av sosialister og venstreekstreme fra AKP-ml. Det kan forklare tausheten fra deres side i denne saken.

I Øst-Europa og i Nord-Amerika er storparten av media eid av jøder (i USA eier de (så og si) samtlige av de store avisene, filmselskapene og TV-kanalene). Dersom jødiskeid media nekter å sette fokus på saker og personer som ikke tjener jødenes, og/eller Israels sak, så er det trist. Bildet til høyre er av Izzy Asper som eier 70% av kanadisk messemedia.

Det er trist for borgerne som blir servert et subjektivt preget nyhetsbilde fremfor den objektive dekningen vi har krav på og det er trist for de jøder som ikke ønsker det som da med rette må kalles en konspirasjon (og er det noen som burde ha lært hva konsekvensene av å bli beskyldt for konspirasjoner vil si så burde det vel være jødene?).

Det må kalles en konspirasjon når en etnisk gruppe benytter sin makt over "den fjerde statsmakt", media, til å fortie enorme menneskerettighetsbrudd mot en stadig voksende skare av politiske dissidenter. Det er trist for de som rammes og det må jo også gi anti-semitter "vann på mølla".

Jeg har selv kontaktet Amnesty International og fikk god respons og rask tilbakemelding på mine e-poster.....helt til jeg nevnte navnet Zündel. Da ble det stille. Jeg sendte flere e-poster; "kanskje de bare hadde glemt meg?" tenkte jeg. Fortsatt stille. (Amnesty International er en politisk korrekt organisasjon som kun arbeider for jødedommens globale interesser).

Amnesty International er en privat organisasjon, og som alle andre private organisasjoner er de avhengige av å gå i økonomisk overskudd. Å forsvare rettighetene til personer som blir lagt for hat av mektige grupper, ja av hele nasjonalstater, har aldri vært god forretning.

Hvis Zündel hadde tatt feil i sine påstander, ville han ikke da ha blitt betraktet som en harmløs gammel eksentriker og fått være i fred av myndighetene? Ville de brydd seg om ytringer som ikke kan straffes av forbudene mot rasistiske ytringer hvis de var feilaktige? Ville man ikke da ha nøyd seg med å tilbakevise disse? ADL, bildet til høyre, er en av de mest aktive jødiske hatorganisasjonene som forfølger enhver som ikke slavisk bøyer seg for det jødiske Herrefolket. Flittig sitert av kosher norsk massemedia.

Er man livredde for folk som Zündel, Verbeke, Faurrison, Irving, Rudolf, Töben, Tvedt og alle de andre som alle har blitt plassert i fengsel eller sitter tiltalt eller blir terrorisert nettopp for å ha stilt spørsmålstegn ved HoloCa$h nettopp fordi det de sier er sant, eller inneholder i hvert fall en kjerne av sannhet?

Jeg blir i hvert fall ikke overbevist av krigens seierherrer når de tyr til bøllet mafiametoder, menneskerettighetsbrudd og tortur for å forhindre folk i å stille spørsmålstegn ved deres hellige Sannheter. Tvert i mot tror jeg ingenting på "sannheter" som må beskyttes med overgrep og rå makt.

HoloCa$h er løgn og økonomisk svindel!

Ernst Zündel - gir Livet for vår Ytringsfrihet

I totale samfunn hvor en maktelite har overtatt styringen er kontroll med informasjonsflyten av grunnleggende betydning. Demonisering av enhver som rokker ved maktposisjonen er standard. Ernst Zündel er verdens fremste samvittighetsfange i dag og er nå dømt til 5 års fengsel etter å vært holdt i varetekt i snart 3 år.

Hans uredde angrep på det jødiske Herrefolkets løgner økonomiske mafiametoder som kalles HoloCa$h har fått hele HoloCa$h-mafiaen til å skjelve. Nye og stadig strengere lover stables på beina og fengslene fylles.

VG er et ihuga propagandaorgan for jødiske interesser og kommer med den vanlig tiraden. Ordet HoloCa$h-benekter er det verste den gjengen vet. Ikke et ord fra den kanten om ytringsfrihet for den hater de tydeligvis. Nettavisen er på grensen til kjetteri ved å nevne ordet. Farlig i dagens samfunn og kan koste damen fremtidig avansement. I den nederste linken kan du se at jødene hater ytringsfriheten og siden VG velger en slik hatefull kommentar gjelder det nok for dem også.

Norsk media hater ytringsfriheten!

I totale samfunn hvor en maktelite har overtatt styringen er kontroll med informasjonsflyten av grunnleggende betydning.

Demonisering av enhver som rokker ved maktposisjonen er standard. Ernst Zündel er verdens fremste samvittighetsfange i dag og er nå dømt til 5 års fengsel etter å vært holdt i varetekt i snart 3 år.

Hans uredde angrep på det jødiske Herrefolkets løgner økonomiske mafiametoder som kalles HoloCa$h har fått hele HoloCa$h-mafiaen til å skjelve. Nye og stadig strengere lover stables på beina og fengslene fylles.

Jødene hater ytringsfriheten!

Ved hjelp av domstoler, polititerror, mediafordømmelse og generell forfølgelse fra myndigheter skal enhver ytring om HoloCa$h som ikke er kosher knebles.

På den andre siden hjernevaskes europeisk ungdom av skolene og mange organisasjoner som deltar i den jødiske pengeutpressingsmafiaen som kalles HoloCa$h. Og ikke bare ungdommen skal hjernevaskes med "Shoa", som er jødenes navn på svindelen, men kosher massemedia jobber febrilsk med å spy ut artikler som fordømmer kjetterne som er så frekke å benekte den nye verdensreligionens grunnleggende dogme: Gassingen av millioner jøder i Auschwitz. Vi hylder de tapre få som har stått opp mot den jødiske terroren og nå råtner i fengsel for sine meningers mot.

Og det artige er at når media i dag bruker tallet 1 million om antall drepte i Auschwitz så er det takket være menn som Irving, Zündel, Verbeke, Rudolf, Leuchter og de andre martyrene for Ytringsfriheten. Men det er norske journalister for feige til å innrømme.

Martyrenes Liv og Blod vanner Frihet og Demokrati!

Mannen som senket Auschwitz-løgnen sitter i tysk fengsel etter en behandling som i virkeligheten er kriminell bortføring. Ved hjelp av tekniske lovtolkninger og direkte løgn arresterte politiet i Jew$A Zündel og sendte han til Canada.

Han var gift i Jew$A og bodde hos sin kone der. I Canada har han bodd i hele sitt voksne liv, men han ble likevel utlevert til Tyskland for å dømmes der siden han er tysk statsborger. Hans forbrytelse?

Han senket Auschwitz-løgnens flaggskip gjennom sin bevisførsel i to rettssaker i Canada i siste halvdel av 1980-årene. Deretter måtte minnetavlene med 4 millioner skiftes ut til de nye med 1,5 millioner. Zündel var Mannen. Og nå får han straffen for å avsløre jødenes HoloCa$h-løgn. Fengsel til han dør hvis zionistene får sin vilje. Og det gjør de som regel. Vi får se.

Zündel knuste jødeløgnen!

Ernst Zündel er verdens fremste samvittighetsfange, men du vil aldri se han bli tildelt Nobels fredpris eller andre utmerkelser som jødesiden bruker for å fremme sin egen agenda.

For Zündel har vært frekk nok til å påvise jødenes løgner mere effektivt enn kanskje noen annen i de seneste årene. Under rettsakene mot han i siste halvdel av 1980-tallet beviste han og hans medarbeidere at massegassing av jøder aldri hadde forekommet i Auschwitz slik propagandaløgnene sa det.

For det er han forfulgt, fengslet og nå utlevert til Tyskland hvor han skal stilles for retten etter de jødiske okkupasjonslovene som Tyskland fremdeles styres etter. Utvidet med straff for alle som påpeker sannheten om jødene.

Ernst Zündel - Sannhetens Martyr!

Tyskland er en jødisk slavestat og har vært det etter at den internasjonale jødedommen og deres lakeier og nyttige idioter knuste Europa i 1945. Ernst Zündel gir oss et lite eksempel fra cellen sin i Mannheim. Zündel er kjent som mannen som knuste Auschwitz-myten om de 4 millioner gassete jødene i det offentlige rom. Derfor har jødene puttet han i fengsel. Er det noe jødene og deres lakeier hater så er det ytringsfrihet.

Ernst Zündel - Gir Livet for vår Ytringsfrihet!