.:Hovedsiden:.

Når dere besøker Auschwitz - en veiledning til norske skoleelever

Kjære elever

Når dere besøker Auschwitz, kanskje sammen med læreren deres, så gjelder det å holde øyne og ører åpne og at dere tenker dere godt om! Vær kritiske! Tro ikke på alt som dere blir fortalt! Auschwitz-Birkenau er idag et minnested og et museum. Det er en viktig brikke i polsk turistindustri. Det er derfor viktig å forberede seg grundig før besøket og det kan du gjøre ved å lese gjennom Sann Historie sine sider på området.

Dødstallene forandres

HoloCa$h er et spørsmål om tro. På den første minnetavlen leser man, at ”nazister” myrdet fire millioner. Så begynte troen å vakle.

I 1991 ble tavlen skiftet ut og tallet redusert til halvannen million. Når må man skifte tavlen neste gang? Det eneste dokumenterte dødstallet i Auschwitz er på 84.000.

Auschwitz har lenge vært et turistmål, hjemmesiden opererer med et tall på mer enn 25.000.000 gjester. Auschwitz-Birkenau er betydningsfullt som selve symbolet på HoloCa$h. Hva som menes med HoloCa$h kommer vi tilbake til. Omkring en million europeiske jøder ble myrdet her, påstår man. På hjemmesiden nevner man ikke at det offisielle tallet inntil 1990 var fire millioner. Tallene endrer seg med tiden. Det underlige er at man ikke får en forklaring på dette. Det skal imidlertid snart vise seg at det er mange andre underlige ting knyttet til Auschwitz som turistmål!

Det Auschwitz er mest kjent for er de påståtte gasskamrene. La oss derfor begynne med de syv påståtte gasskamrene. Det handler ganske enkelt om mordvåpnet over alle mordvåpen. Gasskamrene var Hitlers masseødeleggelsesvåpen! Eller ikke? La oss ta en rundgang i museet:

Likkjeller og Krematorium I

Det påstås at Krematorium 1 fungerte fra 15. august 1940 til Juli 1943. Denne opplysningen bekreftes av originale dokumenter og er sannsynligvis temmelig korrekt. Det hevdes, at tyskerne selv påstod, at det i de tre ovnene kunne brennes 340 lik i døgnet.

Spør nå: Hvorfor er denne gamle tegningen gjengitt så uklart at man ikke kan lese ordene? Be guiden om å frembringe den originale tegningen fra museets arkiv! Den finnes! Når dere har fått denne tegningen, så se etter den døren som dere selv kom inn! Den var ikke der engang! Hvordan kom jødene inn gjennom en dør som ikke var der? Spør så etter hullene i taket eller loftet! De var heller ikke der! Spør hvordan det kan ha seg at det på den originale tegningen står ”Likkjeller” (Leichenkeller) - ikke ”Gasskammer”?!

Ring til hvilket norsk krematorium som helst, de burde være kvalifisert og spør om man i tre ovner kan brenne 340 lik i døgnet! Det kan man ikke! Be derfor guiden i Auschwitz om å frembringe det tyske dokumentet og at denne godtgjør for dets ekthet!

Hullene i taket er viktige. Museet innrømmer, hvis dere spør, at de gamle hullene er fjernet og at det etter krigen ble konstruert nye hull! La klassekameratene dine gå på jakt etter spor av de gamle hullene som hevdes å være murt igjen! Spør eventuelt deres lokale murer, om man kan mure igjen gamle hull slik at sporene forsvinner helt! Det kan man ikke!

Se nå på fotografiet under "Gas Chamber And Crematorium I". Spør guiden hvorfor man etter krigen lagde disse kunstige konstruksjonene, som opprinnelig ikke var der! Spør og om skorsteinen er fra krigens tid - eller om den ble oppført etter krigen. Spør om den i hele tatt har forbindelse inn til ovnene! Det har den ikke! Spør om ovnene er originale! Det er de ikke! Be om en forklaring på de to toalettavløpsrør inne i det såkalte gasskammeret, hvor dere oppholder dere! Hvis guiden er ærlig, så får dere vite at det stammer fra et tidspunkt da det var fire små rom - altså ikke et stort ”gasskammer”!

Spør hvordan samme rom på samme tid kan fungere som både oppbevaringsrom for lik og som rom for gasninger av mange mennesker! Hvordan kunne det være plass til begge på samme tid? Spør om det eksisterer likkjellerbøker! Det gjør det! Spør om antall døde svarer til ovnenes kapasitet og til mengden av brennstoff! Tallene passer! Men hvordan blir det så plass til ytterligere gasninger? Guiden kan ikke besvare spørsmålet! Gå tilbake til hullene i taket! De er fremdeles ikke der! Hvordan kunne man helle giftgass gjennom hull som slett ikke var der? Hva blir deres konklusjon etter besøket i Gasskammer I?

Bunker I og Bunker II

Det sies videre at fra første halvdel av 1942 begynte nasjonalsosialistene å anvende Bunker 1 (det lille røde huset) og Bunker 2 (det hvite lille huset) - de to små mystiske husene! Men hvor har de to små husene blitt av mon tro? Hvor er de? Under til venstre er et bilde av restene av Bunker 2.

Spør guiden hvor de to husene er blitt av! Hvor er de originale tegningene? De finnes ikke! Hvor er bildene? De finnes ikke! Fortsett å spør om det lille røde huset og det lille hvite huset - de to små mystiske husene! Ikke vær fornøyd med svar som at noen hadde hørt eller at noen hadde sagt, at noen hadde sett de to små husene! Og hvis guiden sier at kommandanten selv har sagt at det en gang var to små hus, spør om han sa eller skrev dette før eller etter han ble utsatt for tortur. Spør en norsk dommer eller politimann, hva han mener om forklaringer frembragt ved tortur. Be om bevis.

I Auschwitz fantes det posthus, bibliotek, kino, teater, bordell, svømmebasseng, fotballbane, sykehus osv. - alt til fangenes forlystelse og rekreasjon.

Spør også hvordan det er mulig å brenne lik i store hull i jorden, som museet påstår. Prøv å grav et hull selv og brenn et dødt dyrs kadaver. Det er nesten umulig. Hvordan kunne man så brenne masser av lik? Spør også om grunnvannstanden i Auschwitz-Birkenau. Vannspeilet ligger for det meste like under jordoverflaten. Hullene måtte altså være vannhull! Hvem vil finne på å brenne lik i vannhull?

Likkjeller og Krematorium II

Det er riktig, at krematoriet var i drift fra mars 1943 til November 1944 - dog ikke alle dagene. Vi vet alt om konstruksjonen og innretningen av dette bygningsverket. De originale dokumentene ligger i arkivene i Auschwitz. Be om å få dokumentasjon. Hvis man ikke vil gi dere dokumentasjonen så spør hvorfor man ikke vil dette.

Et krematorium er ikke det samme som et gasskammer. I aviser og på fjernsyn viser man ofte bilder av krematorier, men aldri av gasskamre. Hvorfor? Be nå om bevis for eksistensen av et gasskammer i denne bygningen. Be om de originale tegningene. Gjennomgå de med en lærer - eller enda bedre, en lokal arkitekt. Bygningene ble jo oppført, som alle andre bygninger, på basis av en arkitekttegnig. En lokal arkitekt vil fort kunne forklare for dere at bygningen umulig kunne fungert som gasskammer. Hvorfor fører så museet dere bak lyset?

Det påstås at tyskerne hevdet at ovnene i denne bygningen - 15 ovner ialt - kunne kremere 1440 lik i døgnet. Kontakt nå igjen et lokalt krematorium. Spør om disse tallene kan være riktige. Spør nå guiden hva dette er for sludder. Be om å få se dokumentasjon på at tyskerne tullet slik.

Be også om dokumentasjon for at tyskerne ønsket å fjerne beviser for deres ”forbrytelser” ved krigens slutt. Hvilke bevis? Hvor står det? Se etter hullene i taket og loftet! Alle vitner påstår at SS førte giftgass gjennom hullene i taket. Men det finnes ikke noen hull. La hele klassen gå på jakt etter de fire store firkantede hullene, som vitnene påsto fantes i taket/loftet. Legg også merke til de merkelig ureggelmessige hullene som er laget etter krigen og er der nå. Hvorfor disse uregelmessighetene? Sammenlign de med de falske hullene i Krematorium I. Ser du sammenhengen? Bildet over til høyre er et av hull i taket til Krema II som det påstås at SS helte Zyklon-B ned gjennom.

Hvis vitnene sier at det var hull, selv om dere ikke kan finne disse - hvem skal man stole på? Spør om den lille heisen som førte likene opp fra det påståtte ”gasskammeret”. Spør hvilken vei døren inn til ”gasskammeret” gikk? Den gikk innover. Se selv på den originale tegningen i arkivet. Hvordan kunne man da få åpnet den med angivelig så mange lik som sperret etter trengsel om å prøve å komme ut?

Likkjeller og Krematorium III

Denne bygningen er konstruert på samme måte som "Likkjeller og Krematorium II". Dette sees dels av luftfotografier fra 1944, dels av originaltegninger. Og det sees når dere selv besøker lokalitetene. Der gjelder altså samme argumentasjon som ovenfor. Legg merke til tegningen. Hvorfor er den gjengitt slik at man ikke kan lese hva som står? Be om en tydelig kopi av originalen. Legg merke til at det ikke er hull i taket og gjennom loftet.

Spør også om luftfotografiene fra 1944. Spør hvorfor de er overmalt med streker og flekker. Spør om dørene til likkjelleren. Hvilken vei gikk de? Spør hvor man oppbevarte likene hvis likkjelleren ble anvendt til gassing av mennesker.

Likkjeller og Krematorium IV

Det påstas at det ble brent 265 lik i døgnet og at bygningen var i drift fra mars 1943 til 7. oktober 1944. Tegningen på siden er igjen så uklar at man ikke kan bruke den til noe. Hvorfor? Be om originalen og snakk deretter med en arkitekt om den. Eller med læreren deres. Prøv selv, med tegningen i hånd, å gjennomgå en tenkt gassing. Dørene inne til bygningen er anbrakt slik at det ville bli kaos. Døde og levende ville rote seg inn i hverandre og total forvirring ville råde. Det er kun noen små vinduer oppe under taket.

Når SS-mannen skulle tømme inn giftgassen måtte han benytte seg av en stige. Først må han opp og åpne vinduene. Så må han ned for å hente gassboksen og boksåpneren. Så opp og åpne boksen, deretter inn med gassen - forutsatt at ingen lang jøde har stengt vinduet. Så ned igjen med den tomme boksen pluss den temmelig store åpneren. Så opp igjen for å lukke vinduet. Så omsider ned igjen. Når det da var fem eller seks slike vinduer og hvert vindu krever seks turer blir det 30-35 turer per gassing.

Likkjeller og Krematorium V

Her sies det det samme som ovenfor, men det er to nye bilder.De to bildene viser noen menn, noen lik og røyk. Ingen vet hvor, når eller hvem som har tatt bildene. Stammer bildene overhodet fra Auschwitz? Er det overhodet mulig å brenne lik på denne måten? Dermed har dere avsluttet gjennomgangen av Hitlers masseødeleggelsesvåpen i Auschwitz-Birkenau. Var de såkalte gasskamrene virkelig gasskamre?

Over til venstre har vi lagt ut bildet som Auschwitzmuseet presenterer som brenning av lik i graver i 1944 tydeligvis koblet til Krematorium V. Til høyre er et forstørret utsnitt av bildet som tyder på det er et fotografi basert på en tegning. Sovjeterne (og de andre allierte) brukte denne metoden under krigen for å fabrikere krigspropaganda. Bildet viser helt klart at dette ikke er virkelige kropper.

Konklusjon

Når dere stiller fornuftige og kritiske spørsmål til det norske HoloCa$hsenteret, vil dere ofte oppleve å ikke få noen svar. Dere blir bedt om å uforbeholdent tro på HoloCa$h! Der er akkurat som til den kristne konfirmasjonsundervisningen. Ingen beviser - men krav om at dere tror på gasskamrene. Legg også merke til at forskere som stiller naturlige spørsmål, blir fordømt, baktalt, rakket ned på og i noen land sendt i fengsel! Brev blir ikke besvart. Eller man får ikke noe konstruktivt svar. Be om originale tegninger. Be om originale fotografier. Fåes ikke, dessverre.

Tenk over alle disse tingene.. Spør Odd Bjørn Fure (direktør ved norsk HoloCa$hmuseum på Bygdøy) eller historielæreren ved universitetet hvorfor de ikke vil inngå i en åpen debatt med de forskere som stiller de samme spørsmålene dere bør stille når dere besøker Auschwitz.

Bildet over til venstre er av HoloCa$h-mafiaens hovedkvarter, Villa Grande, på Bygdøy.

Still samme spørsmål til alle de menneskene som faktisk lever av å utbre den blinde troen på HoloCa$h. Snakk også med arkitekter, med en murer - med alle som har sin sunne fornuft i behold.

Konsentrasjonsleirene

Konsentrasjonsleirer er ikke noe tysk påfunn. De ble oppfunnet av engelskmennene under Boerkrigen i Sør-Afrika (1899-1902). Siden ble konsentrasjonsleire flittig benyttet av USA under den andre versdenskrig, hvor alle tyske statsborgere i USA ble internert. Likeledes beskyttet de snille amerikanerne sitt land ved å sperre inne samtlige japanere - også de som hadde oppnådd amerikansk statsborgerskap. Fangeleirene i den amerikanske løsrivelseskrigen 1860-1865 var også konsentrasjonsleire hvor de internerte døde som fluer.

Endlösung

Endlösung - den endelige løsning på jødeproblemet - er et uttrykk først anvendt av jøden Theodor Hertzl på den Zionistiske verdenskongress i Basel 1897, hvor talen omhandlet hvordan man skulle skaffe jødene et eget land. Foruten drømmemålet Palestina var også Madagaskar, et frodig landområde i Sibir og et område i Brasil aktuelt.

Ideen med et eget jødisk land, et Israel, ble anbefalt av Adolf Hitler i hans bokverk "Min Kamp" og av bilkongen Henry Ford i hans bok "Den internasjonale jøde". Ordet "Endlösung" er således i manipulasjonens navn blitt mistolket.

Jødenes opphold i Auschwitz og andre konsentrasjonsleire skulle utelukkende være av midlertidig karakter inntil Adolf Hitler kunne erobre et egnet landområde for dem. Av samme grunn fantes det mange tusen jøder i de tyske militære styrkene, også offiserer, som kjempet under hakekorset for det Hitler hadde forespeilet dem.

Fantes det da ikke noe Holocaust? Jo, men de foregikk bare ikke i tyske konsentrasjonsleire, men i byene Dresden, Leipzig, Hamburg, Nagasaki og Hiroshima med mange flere. Forbryterne ble hverken ettersøkt eller straffet. De ble hedret som store helter.

Referanser:

Bøker:

1 Arthur R. Butz, The Hoax of The Twentieth Century, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago , IL 60625, USA.

2 Ernst Gauss (ed.), Dissecting the Holocaust. The Growing Critique of ‘Truth’ and 'Memory', revised paperback edition. Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago, , IL 60625, USA.

3 Don Heddesheimer, The First Holocaust, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago , IL 60625, USA.

4 Carlo Mattogno, Jürgen Graf, Treblinka, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago , IL 60625, USA.

5 Carlo Mattogno, Auschwitz: The End of a Legend -- A Critique of J.-C. Pressac, Institute for Historical Review, P.O. Box 2739, Newport Beach, CA 92659 USA.

6 Germar Rudolf, The Rudolf Report, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago , IL 60625, USA.

Tidsskrifter:

1 Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago , IL 60625, USA.

2 The Journal of Historical Review, (ISSN: 0195-6752), Institute for Historical Review, P.O. Box 2739, Newport Beach, CA 92659 USA.

3 The Revisionist, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago , IL 60625, USA.

4 The Barnes Review, 645 Pennsylvania Ave SE, Suite 100, Washington D.C. 20003 USA.

Hjemmesider:

1 Vrij Historisch Onderzoek: http://www.vho.org/

2 Institute for Historical Review: http://www.ihr.org/

3 Committee for Open Debate on the Holocaust: http://www.codoh.com/

4 The Barnes Review: http://www.barnesreview.org/

5 Zundelsite: http://www.zundelsite.org/

6 Adelaide Institute: http://www.adelaideinstitute.org/

7 Wilhelm Tell Website: http://www.ety.com/tell/