.:Hovedsiden:.

HoloCa$h; la oss høre begge sider

Så å si alle har hørt at tyskerne drepte ca. seks millioner jøder i Europa under den andre verdenskrig. TV, filmer, aviser og blader er besatt av temaet. Over hele verden, også i Norge, har store HoloCa$hmuseer blitt bygget.

Forskere utfordrer HoloCa$h

I løpet av de siste tiårene imidlertid, har flere og flere "revisjonistiske" (dvs. kritiske) historikere, inkludert respekterte historikere som Dr. Arthur Butz fra Northwestern University, Prof. Robert Faurisson fra Universitetet i Lyon, Frankrike, og den britiske historikeren David Irving utfordret den aksepterte utryddelseshistorien.

De benekter ikke det faktum at mange jøder ble deportert til konsentrasjonsleire og ghettoer, eller at mange jøder døde eller ble drept under den andre verdenskrig. ”Revisjonistiske” forskere har imidlertid presentert betydelige bevis for at det ikke fantes et tysk program for å utrydde jødene i Europa, at mengder av påståtte massedrap i ”gasskamre” er falske, og at estimatet på seks millioner døde jøder er en uansvarlig overdrivelse. (Bildet over viser noen av de kjente revisjonistene)

Mange påståtte HoloCa$hhistorier er forlatt

Revisjonister peker på det faktum at HoloCa$hhistorien har forandret seg betydelig gjennom årene. Mange utryddelsespåstander som har vært bredt aksepterte er senere blitt frafalt.

For en periode ble det hevdet at tyskerne gasset jøder i Dachau, Buchenwald og andre konsentrasjonsleire i Tyskland. Den delen av utryddelseshistorien viste seg å være for vanskelig å holde ved like, slik at den ble oppgitt for mer enn 20 år siden.

Ingen seriøs historiker vil nå hevde den tidligere påståtte og beviste historien om ”utryddelsesleire” i det gamle Tyske Riket. Til og med den famøse ”Nazi-jegeren” Simon Wiesenthal har vedkjent at ”det ikke fantes utryddelsesleire på tysk jord.” [1]

Fremtredende HoloCa$h-historikere hevder nå at mesteparten av jødene ble gasset i bare seks leire i det som nå er Polen: Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Chelmno og Belzec. Bevisene som er presentert for ”gassing” i disse seks leirene er derimot ikke kvalitativt forskjellig fra ”bevisene” for påståtte ”gassinger” i det Tyske Riket. (Bildet til høyre gikk verden rundt som bevis på massegassing av jøder i Dachau. Det var løgn, men selv om historien nå er forandret tror fremdeles mange amerikanere at det er et gasskammer for gassing av jøder og ikke vanlige tyfuslus).

I de store Nürnbergrettssakene i 1945-1946 og i de påfølgende tiårene etter slutten på andre verdenskrig ble Auschwitz (spesielt Auschwitz-Birkenau) og Majdanek (Lublin) betegnet som de viktigste ”dødsleirene”. For eksempel hevdet de allierte i Nürnberg at tyskerne hadde drept fire millioner jøder i Auschwitz og 1,5 millioner i Majdanek. Idag er det ingen seriøs historiker som vil gå god for disse fantastiske tallene.

I tillegg har flere og flere bevis blitt presentert de siste årene som overhodet ikke kan forenes med påstandene om massemord i disse leirene. For eksempel detaljerte flyfoto tatt av Auschwitz-Birkenau i løpet av flere tilfeldige dager i 1944 (den perioden massedrapene skulle være på sitt mest intense) som ble offentliggjort av CIA i 1979. De viser ingen tegn til likhauger, ingen røyk ut av skorsteinene eller køer av jøder på vei til den sikre død i ”gasskamrene”, noe som ble hevdet og som ville vært helt tydelig hvis Auschwitz i realiteten hadde vært et utryddelsessenter.

Vi vet også at ”tilståelsen” av Auschwitz kommandør, Rudolf Höss, avgitt i etterkrigstiden og som er en viktig bestanddel i HoloCa$h/utryddelseshistorien, er falsk og ble avgitt under tortur. [2]

Andre absurde Holoca$hpåstander

Det ble og en gang seriøst hevdet at tyskerne drepte jødene med elektrisitet og damp og at de produserte såpe av de jødiske likene. For eksempel anklaget USA tyskerne for å ha drept jøder i Treblinka, ikke i gasskamre, som blir hevdet idag, men ved å dampe de til døde i ”dampbad”. [3]

Sykdommer drepte mange innsatte

Utryddelseshistorien forbundet med holocaust er overflatisk troverdig. Alle har sett de fryktelige bildene av døde og døende fanger, tatt i Bergen-Belsen, Nordhausen og andre konsentrasjonsleire, når de ble befridd av britiske og amerikanske styrker i løpet av de siste ukene av krigen. Disse stakkars menneskene var ofre, ikke av et utryddelsesprogram, men for sykdommer og underernæring, forårsaket av total tysk kollaps de siste månedene av krigen. Hadde det vært et utryddelsesprogram ville jødene som de allierte fant på slutten av krigen, vært drept for lengst. (Bildet viser internerte ved Dora-Mittelbau som ble drept av alliert flyangrep. Sikkert noen tyfusoffer også).

Konfrontert med de framrykkende Sovjetiske styrkene, ble store masser jøder evakuert i løpet av de siste månedene av krigen, fra leire i øst og ghettoer, til de gjenværende leirene i vest. Disse leirene ble fort overbefolket, noe som forverret arbeidet med å hindre spredningen av epidemier. Videre sørget kollapsen av det tyske transportsystemet for at tilstrekkelig mengder av forsyninger ikke kom frem med mat og medisiner til leirene. Det siste var en følge av de vestalliertes terrorbombing av Tyskland inklusive sivile mål.

Beslaglagte tyske dokument

På slutten av andre verdenskrig beslagla de allierte enorme mengder tyske dokumenter som omhandlet Tysklands politikk overfor jødene under krigen, noe som ofte ble referert til som ”den endelige løsningen” (final solution). Men ikke ett eneste tysk dokument har noen gang blitt funnet som overhodet kan tolkes som en referanse til et utryddelsesprogram. Tvert imot viser dokumentene at den tyske ”endelige løsningen” var basert på emigrasjon og deportasjon, ikke utryddelse.

Vurder, for eksempel, det konfidensielle memorandumet fra det Tyske Utenriksdepartementet, 21 August, 1942. [4] ”Den nåværende krigen gir Tyskland muligheten og plikten til å løse det jødiske problemet i Europa,” heter det i memoet. Politkken med å legge til rette for evakuering av jødene (fra Europa) i tettest mulig samarbeid med kontorene under Reichsführer SS (Himmler) gjelder fortsatt.” Videre: ”antallet jøder som ble deportert på denne måten østover var ikke nok til å dekke behovet for arbeidskraft.”

Dokumentet siterer den Tyske Utenriksministeren von Ribbentrop: ”...mot slutten av denne krigen må alle jødene forlate Europa. Dette var en ukompromissløs bestemmelse gjort av Hitler og er også den eneste måten å hanskes dette problemet på, da bare en global og omfattende løsning kan bli benyttet og individuelle løsninger ikke ville hjelpe stort.”

Memorandumet avslutter ved følgende: ”deportasjonen (av jøder østover) er et steg videre på veien mot den endelige løsningen ... deportasjonen til de polske områdene er midlertidige. Jødene vil bli flyttet videre til de okkuperte (Sovjetiske) østområdene så snart de teknsike forholdene tillater det.” (Jødene transporteres østover i personvogner under en avslappet og gemyttlig stemning som dette bildet klart viser).

Dette utvetydige dokumentet og flere liknende er systematisk skjult eller ignorert av de som opprettholder utryddelseshistorien om holocaust.

Upålitelige vitnemål

HoloCa$h-historikere vektlegger kraftig såkalte ”øyenvitneskildringer” eller ”vitnemål fra overlevende” for å støtte opp under utryddelseshistorien. Men slike ”bevis” er notorisk kjent for sin upålitelighet. Som en jødisk historiker har poengtert, ”det meste av memoarene og rapportene (fra ”overlevende”) er fulle av absurde overdrivelser, dramatiske effekter, overdreven egeninvolvering, dilettantisk filosofering, liksom-lyrikk, uverifiserte rykter, fordommer, ensidige angrep og unnskyldninger.” [5] (Erling Bauck, til venstre, er en typisk representant for storløgnerne. Se egen avdeling om Bauck).

Hitler og ”den endelige løsning”

Det finnes ikke dokumenterbare bevis for at Adolf Hitler noen gang ga en ordre om å utrydde jødene, eller at han kjente til noe utryddelsesprogram. Istedet viser alle dokumenterbare spor at den tyske lederen ville at jødene skulle forlate Europa ved emigrasjon hvis mulig eller ved deportasjon hvis nødvendig.

Et dokument som ble funnet etter krigen i arkivene i Rikets Rettsdepartement, viser hans tanker om jødene. Om våren 1942, noterer Statssekretær Schlegelberger i et memorandum at Hitlers Kansellisjef, Dr. Hans Lammers, har informert ham: ”Føreren har ved flere anledninger gjort det klart at han vil utsette løsningen på det jødiske problem til etter krigens slutt.” [6]

Og den 24 Juli, 1942, ga Hitler utvetydig og ettertrykkelig vekt på sin målsetning om å fjerne jødene fra Europa først etter at krigen var over: ”Jødene er interessert i Europa på grunn av økonomiske aspekter, men Europa må tilbakevise de, om så bare på grunn av selvinteresse, fordi jødene er tøffere rasemessig. Etter at denne krigen er over, vil jeg hardnakket ha det synet ... at jødene må reise og emigrere til Madagaskar eller en annen jødisk nasjonalstat.” [7]

Himmler`s SS og leirene

Jødene var en viktig del av Tysklands arbeidsstyrke under krigen og det var i Tyskland sine interessser å holde dem i live.

Sjefen for SS leirenes administrasjonskontor sendte et direktiv, datert 28. desember, 1942, til alle konsentrasjonsleirene, inkludert Auschwitz. Det kritiserer kraftig den høye dødsraten blant de internerte grunnet sykdommer og beordret at ”leirdoktorene må bruke alle midler tilgjengelig for å redusere dødsraten betydelig, i de ulike leirene.” Videre: ”Leirdoktorene må overse og sørge for, oftere enn før, næringstilgangen for fangene og, i samarbeid med administrasjonen, utarbeide forbedringsforslag til leirkommandantene ... Leirdoktorene må tilse at arbeidssituasjonen i de ulike leirene blir forbedret så mye som mulig.”

Til slutt poengteres det i direktivet at ”Reichsführer SS [Himmler] har beordret at dødsraten absolutt må reduseres.” [8] (Himmler til høyre gjorde alt i sin makt for å holde de internerte friske og i god arbeidsform - inklusive jødene).

Sjefen for SS departementet som overså konsentrasjonsleirene, Richard Gluecks, sendte et sirkulærbrev til hver leirkommandant, datert 20. januar, 1943. Der beordrer han: ”Som jeg allerede har poengtert, etthvert middel må brukes for senke dødsraten i leiren.” [9]

Seks millioner?

Det finnes ingenting som vi normalt vil klassifisere som bevis for den ustanselig repeterte påstanden om at tyskerne utryddet seks millioner jøder. Det som er klart derimot, er at millioner av jøder ”overlevde” tysk styre under den andre verdenskrig, mange av dem internert i Auschwitz og andre såkalte ”utryddelsesleire.” Dette faktumet alene burde bidra til å reise alvorlig tvil om utryddelseshistorien.

En ledende sveitsisk avis, Baseler Nachrichten, beregnet og publiserte i Juni 1946, etter nøye granskning at ikke mer enn 1.5 milioner jøder kunne ha forsvunnet under tysk styre gjennom den andre verdenskrig. [10]

Ensidig ”HoloCa$homania”

Til og med etter mer enn 60 år ser det ikke ut til at strømmen av HoloCa$h-filmer og bøker vil avta. (Til venstre er norges nye domkirke for HoloCa$h-religionen).

Den ufortrødne mediakampanjen, som den jødiske historikeren Alfred Lilienthal kaller ”Holocaustmania”, fremstiller skjebnen til jødene under den andre verdenskrig som den mest sentrale hendelsen i historien. Det er ingen ende på spillefilmer, tv-serier, nådeløs forfølgelse av ”nazistiske krigsforbrytere”, de ensidige ”informasjonskampanjene”, og de selvrettferdigjørende opptredener av politikere og berømtheter på minnemarkeringer av HoloCa$h.

Storbritannias sjefsrabbiner, Immanuel Jakobovits, har nylig beskrevet HoloCa$hkampanjen som ”en industri, med god betaling for forfattere, forskere, filmskapere, monumentbyggere, museumsplanleggere og til og med politikere.” Han la videre til at noen rabbinere og teologer er ”partnere i denne gigantindustrien.” [11]

Ikke-jødiske ofre er simpelthen ikke tillagt samme medfølelse. For eksempel er det ikke noen norske minnesmerker, studiesentre eller årlige markeringer for Stalins ofre, som langt overgikk Hitlers.

Hvem tjener på dette?

Den ustoppelige fokuseringen på HoloCa$h fra media er rutinemessig brukt for å rettferdiggjøre enorm amerikansk støtte til Israel og for å legitimere israelske handlinger som ellers ville være vanskelig å unnskylde, til og med når disse kommer i konflikt med nasjonale interesser. (Jødene bygger apartheidmur gjennom Palestina).

Den sofistikerte og velfinansierte HoloCa$h media-kampanjen er avgjørende for israelske interesser, som skylder sin eksistens til enorme årlige subsidier fra amerikanske skattebetalere. Som Professor W. D. Rubinstein fra Australia åpenhjertig har uttalt: ”Hvis holocaust viser seg å være en zionistisk myte; vil det sterkeste våpnet i det israelske arsenalet kollapse.” [12]

Den jødiske historielæreren Paula Hyman fra Colombia University kommenterer: ”Med hensyn til Israel kan HoloCa$h brukes til å dempe politisk kritikk og hindre åpen debatt; det forsterker følelsen av at jødene er et evig forfulgt folk som bare kan stole på seg selv. Det nærmest religiøse ved jødenes lidelser under nazistene tar ofte plassen til rasjonell argumentasjon og er beregnet til å overbevise tvilere av legitimiteten til den nåværende israelske statens politikk.” [13]

En viktig grunn til at HoloCa$hhistorien har vist seg så standhaftig er at regjeringer i mektige land også har interesse av at den opprettholdes. Seierherrene av den andre verdenskrig - USA, Sovjetunionen og Storbritannia - har all mulig interesse av å fremstille det nedkjempede Hitler-regimet så negativt som mulig. Desto mer ondt og satanisk Hitler-regimet fremstår, desto mer edel og legitim fremstår den allierte krigføringen.

For mange jøder har HoloCa$h blitt både en lukrativ geskjeft og nærmest en religion, noe den jødiske forfatteren og avisredaktøren Jacob Timerman poengterer i sin bok, The Longest War. Han forteller at mange israelere, som bruker betegnelsen Shoa, som er hebraisk for HoloCa$h, spøker med at ”There`s no business like Shoa business.” [14] (Bildet viser allierte fly som peprer overlevende barn i ruinene av et brennende Dresden etter at byen ble jevnet med jorden).

Mediakampanjen som følger HoloCa$h fremstiller jødene som totalt uskyldige offer, og ikke-jøder som moralsk tilbakestående og ikke til å stole på, som lett kan bli nazister under de rette omstendighetene. Dette selvrettferdigjørende, men forstyrrede bildet er ment å styrke den jødiske gruppesolidariteten.

En hovedlærdom ved HoloCa$h for jøder er at ikke-jøder aldri kan bli fullt ut til å stole på. Hvis et folk så kulturelt og utdannet som det tyske kunne snu seg mot jødene, tenker man seg, da kan naturligvis ingen ikke-jødisk nasjon noengang være til å stole på. HoloCa$hbudskapet er derfor misantropisk eller utslag av en forakt av menneskeheten.

HoloCa$h som hatlegitimering

Historien om HoloCa$h blir ofte brukt til å promotere hat og fiendskap, spesielt mot det tyske folk, Øst-Europeere og lederskapet av den romersk katolske kirke (ref. eksempelvis Jøden Berthold Grünfeldts utfall mot katolisismen her i landet).

Den kjente Jødiske forfatteren, Elie Wiesel, er en tidligere fange i Auschwitz som var formann for det offisielle U.S. HoloCa$h Memorial Council. Han fikk Fredsprisen i 1986. Denne dedikerte zionisten skrev i sin bok, Legends of our time: ”Enhver jøde skal, et eller annet sted i sin tilværelse, lage rom for en sone av hat - sunt, virilt, hat - for hva tyskerne personifiserer og for hva som bor i tyskerne.” [15]

La begge sider bli hørt

Selv om de troende av den ortodokse utryddelseshistorien ennå finnes, øker skepsisen om HoloCa$hhistorien dramatisk og har gjort det spesielt de seneste årene..

Som respons på denne trenden, har flere nasjoner kriminalisert det å tvile på HoloCa$h. Revisjonister i Frankrike og Tyskland har blitt kraftig bøtelagt og fengslet. Lærere i USA har blitt systematisk fjernet fra sine stillinger fordi de tviler på HoloCa$h. Kriminelle banditter (blant andre jødiske terrorgrupper) har angrepet prominente HoloCa$hrevisjonister; èn har blitt drept.

Til tross for disse desperate forsøkene på å kneble ytringsfriheten, bisarre mediaangrep mot de som ”fornekter HoloCa$h”, en tilsynelatende evigvarende mediakampanje, og til og med fysiske angrep, blir betydelige fremskritt gjort. Fler og fler tenkende personer over hele verden er villig til å uttrykke tvil om, i det minste, de mer absurde HoloCa$hpåstandene.

Oppsumering

HoloCa$h som en utryddelseshistorie er i ferd med å synke som et resultat av at tidligere uutgitte bevis blir kjent og etter at flere og flere blir klar over faktaene om hva som trolig er det mest hypede og politiserte kapittelet i moderne historie.

Å kunstig holde ved live hatet og følelsene fra fortiden forhindrer ekte forsoning og varig fred.

Noter

1. Books and Bookmen, London, April 1975, s. 5, and in Stars and Stripes (Europe), Jan. 24, 1993, s. 14.

2. Ruper Butler, Legions of Death (England: 1983), s. 235-237, and R. Faurisson, Journal of Historical Review, Winter 1986-87, s. 389-403.

3. Nuremberg document PS-3311 (USA-293). IMT blue series, Vol. 32, s. 153-158; IMT, Vol. 3, s. 566- 568.; NMT green series, Vol. 5, s. 1133, 1134.

4. Nuremberg dokument NG-2586-J. NMT grønne serie, Vol. 13, s. 243-249.

5. Samuel Gringauz i Jewish Social Studies (New York), January 1950, Vol. 12, s. 65.

6. Nuremberg dokument PS-4025. D. Irving, Göring: A Biography (New York: 1989), s. 349.

7. H. Picker, Hitlers Tischgesprche im Führerhaupt quartier (Stuttgart: 1976), s. 456.

8. Nuremberg document PS-2171, Annex 2; NC og A rød serie, Vol. 4, s. 833-834.

9. Nuremberg dokument NO-1523; NMT grønn serie, Vol. 5, s. 372-373.

10. Baseler Nachrichten, June 13, 1946, s. 2.

11. H. Shapiro, "Jakobovits," Jerusalem Post (Israel), Nov. 26, 1987, s. 1.

12. Quadrant (Australia), Sept. 1979, s. 27.

13. New York Times Magazine, Sept. 14, 1980, s. 79.

14. The Longest War (New York: Vintage, 1982), s. 15.

15. Legends of Our Time (New York: Schocken Books, 1982), chap. 12, s. 142.