.:Vigrid Forsiden:.

Det gamle testamentet: Oppskrift på jødisk folkemord- og maktstrategi

Rabbi Yitzhak Ginsburg: Jødisk liv er uendelig mer hellig enn ikke-jødisk liv.

Mange jøder tror fullt og fast at jødene skal herske over jorden, at alle andre folkeslag skal bli jødenes slaver og at alle andre nasjoner skal utryddes. Men hvor får disse jødene disse ideene fra? Man behøver ikke se lenger enn til jødenes hellige skrifter, det gamle testamentet og Talmud. I det gamle testamentet står det klart og tydelig at jødene er Guds utvalgte folk, og at de skal herske over jorden.

Når du leser de etterfølgende skriftstedene, så er det viktig å huske på at mange jøder tror absolutt på disse skriftstedene, og de tror også at Jahve har gitt disse løftene til jødene. Jødene, som er mestere i propaganda, har klart å overbevise kristne om at disse løftene også gjelder kristne, noe som jødene selvfølgelig ikke tror selv. Mange jøder hater og forakter kristne, og tror tvert imot at de kristne er Jahves fiender som vil bli rammet av de plagene som står i disse skriftstedene.

2 Mos 34:11 Gi nøye akt på det jeg befaler deg i dag! Se, jeg vil drive ut for deg amorittene, kanaaneerne, hetittene, perisittene, hevittene og jebusittene. 12 Ta deg i vare så du ikke slutter pakt med innbyggerne i det landet du kommer til, for at de ikke skal bli en snare for dere.

(Kommentar: Amorittene, kanaaneerne, osv. refererer til alle som ikke er jøder.)

Rebbe Menachem Schneerson, som fikk medalje av den amerikanske kongressen, sier:
"Alle ikke-jøder har sataniske sjeler, og den eneste hensikten med deres liv, er å tjene jødene."

5 Mos 7,1 Når Herren din Gud har ført deg til det landet som du nå går inn i for å legge under deg, da vil han drive ut mange folkeslag for deg: hetittene, girgasjittene, amorittene, kanaaneerne, perisittene, hevittene og jebusittene, sju folkeslag som er større og sterkere enn du. 2 Når Herren din Gud overgir dem til deg, så du vinner over dem, skal du slå dem med bann. Du må ikke slutte pakt med dem og ikke vise dem nåde. 3 Du må ikke komme i svogerskap med dem, ikke gi din datter til en av deres sønner og ikke ta noen av deres døtre til kone for din sønn, 4 for da vil de få din sønn til å gå bort fra meg og dyrke andre guder. Og da vil Herrens vrede flamme mot dere, og han vil utrydde deg på kort tid. 5 Men slik skal dere gjøre med dem: Dere skal rive ned altrene deres, slå i stykker steinstøttene, hogge ned Asjera-pælene og brenne opp gudebildene. 6 For du er et hellig folk for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud valgt ut blant alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk.

(Kommentar: Eiendomsfolk = de som skal eie jorden, dvs. jødene er valgt ut av Jahve til å eie alle jordens rikdommer. Hetittene, girgasjittene osv. refererer til goyim, det vil si alle som ikke er jøder. Merk også at 5 Mos. 7,3 forbyr raseblanding for jøder. Som kjent jobber mange jøder knallhardt for raseblanding for alle andre enn jødene.)

5 Mos 7,16 Du skal gjøre ende på alle de folk som Herren din Gud overgir til deg, og ikke skåne dem.

Rabbi Manis Friedman: "Den eneste måten å kjempe en moralsk krig er den jødiske måten:
Ødelegg deres hellige steder ogd rep menn, kvinner og barn (og husdyrene deres).

5. Mos 20,16-17 Men i de byene som tilhører disse folkene, og som Herren din Gud vil gi deg til eiendom, skal du ikke la en eneste skapning få leve. Du skal slå dem alle med bann og utrydde dem, både hetittene, amorittene, kanaaneerne, perisittene, hevittene og jebusittene, slik Herren din Gud har befalt deg.

5.Mos 25,19 Når Herren din Gud lar deg få fred for alle fiender omkring i det landet Herren din Gud gir deg til eiendom og lar deg innta, da skal du utslette minnet om amalekittene under himmelen. Glem det ikke!

1 Sam 15,3 Dra nå ut og slå amalekittene. Slå alt som tilhører dem, med bann. Spar ingen. Drep menn og kvinner, småbarn og spedbarn, okser og sauer, kameler og esler!»

(Kommentar: Amalekittene refererer til alle de som motsetter seg det jødiske verdensherredømmet, og som derfor skal utryddes.)

5 Mos 28,7 Når dine fiender reiser seg mot deg, vil Herren sørge for at de blir slått av deg. Drar de ut mot deg på én vei, skal de flykte for deg på sju veier.

De som setter seg opp mot jødenes verdensherredømme, vil bli knust.
Teksten på bildet: Ranan Yousef Arafat 3 år. Drept av IsraHell.
Til venstre bilde av Ranan før den jødiske raketten traff henne mens til høyre er hun etter at jødene myrdet henne.

5 Mos 28,13 Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale. Alltid skal du ha fremgang, aldri tilbakegang, så sant du lyder budene fra Herren din Gud, som jeg gir deg i dag, og legger vinn på å leve etter dem.

Salmene 2,8 Be meg, så gir jeg deg folkene til arv og hele jorden til eie. 9 Du skal knuse dem med jernstav og slå dem i stykker som leirkar.

(Kommentar: Mange jøder tror at jødene skal få alle jordens rikdommer til eie, og de som motsetter seg dette, skal bli knust.)

Jesaja 61, 5 Fremmede skal stå og gjete sauene deres; utlendinger skal dyrke jorden og stelle vintrærne for dere. 6 Men dere skal kalles Herrens prester og tjenere for vår Gud. Dere skal leve av folkenes rikdom og overta deres skatter.

(Kommentar: Mange jøder tror at jødene skal eie alle jordens rikdommer, og goyim skal bli jødenes slaver.)

Rabbi Yitzhak Ginsburg: Om en jøde trenger en lever, kan han ta den fra en tilfeldig goy.

Mika 4: 11 Nå har mange folkeslag samlet seg mot deg. De sier: «Sion er vanæret, vi ser på henne med skadefryd.» 12 Men de kjenner ikke Herrens tanker og forstår ikke hans plan: å samle dem som korn på treskevollen. 13 Stå opp og tresk, du Sions datter, for jeg vil gi deg horn av jern, og du skal få klover av kobber. Du skal knuse mange folk og vie deres bytte til Herren, deres gods til hele jordens herre.

Rebbe Menachem Schneerson: Alt som er skapt, er skapt utelukkende for å tjene jødene.

Sakarja 14:12 Dette er den plage som Herren vil la ramme alle folk som går til strid mot Jerusalem: Kjøttet skal råtne på dem mens de ennå står på føttene. Øynene skal råtne i sine huler, og tungen råtne i munnen på dem.

(Kommentar: Mange jøder tror at disse plagene vil ramme dem som motsetter seg jødenes verdensherredømme.)

13 Den dagen skal det skje at Herren lar det komme en stor forvirring over dem, så de farer på hverandre og løfter hånd mot hverandre.

(Kommentar: En oppskrift som jødene alltid har brukt, er å få andre folkeslag til å føre krig for seg. For eksempel slåss nå USA og NATO for at jødene skal få overherredømme i Midt-Østen.)

14 Ja, Juda skal stride mot Jerusalem. Og rikdommen fra alle folkeslagene rundt omkring skal bli samlet inn, gull og sølv og klær i store mengder.

(Kommentar: Mange jøder tror at alt gull og sølv på jorden skal tilfalle jødene. Og mange ikke-jøder tror at jødene allerede har samlet seg store mengder med gull og sølv. Ifølge Sions vises protokoller 9,5: " .. Gullet er i våre (jødenes) hender.")

---------------------

Sluttkommentar: Jødene sitter ikke passive med hendene i fanget og venter på at Jahve skal oppfylle disse skriftstedene. Tvert imot har mange jøder jobbet knallhardt i minst 3000 år nå for at disse skriftstedene skal bli oppfylt. Spesielt hardt har mange jøder jobbet for å oppfylle de skriftstedene som omhandler de plagene og lidelsene som skal ramme goyim.

Hvitt fosfor - med hilsen fra Guds Utvalgte.

Andre sitater:

"De beste blant goyim (ikke-jøder) fortjener å bli drept."
Talmud: Soferim, Kapitel 15, Regel 10


"Det er vår plikt å tvinge alle mennesker til å akseptere de syv Noahide lover, og hvis ikke - vil de bli drept. " --Rabbi Yitzhak Ginsburg

"Hedningene (ikke-jøder) eksisterer kun for å tjene jøder som slaver. Goyim ble bare født til å tjene oss. Uten oss har de ingen plass i verden. Hvorfor trenges goyim? De er her utelukkende for å arbeide. De skal arbeide, de skal pløye. De skal høste. Vi vil sitte som Effendi (herskere) og spise. Det er grunnen til at hedningene ble skapt."
--Rabbi Ovadia Yosef

M. A. Rothschild:
"Så lenge jeg kan kontrollere en nasjons pengesystem interesserer det meg ikke hvem som lager lovene".

"Husk mine barn, at hele jorden skal tilhøre oss jøder, og at hedningene, som bare er ekskrementer fra dyr, ikke skal eie noenting."
--Mayer Amschel Rothschild til sine sønner på dødsleiet.

"Forskjellen mellom en jødisk sjel og sjelene til ikke-jøder er større og dypere enn forskjellen mellom en menneskelig sjel og sjelene til dyr."
--Rabbi Abraham Isaac Kook

"...for Gud motsvarer ethvert tap av menneskeliv på vår side tusen menneskeliv hos Goyim."
Sions vises protokoller, 2:5

"...Vi er interessert i det motsatte, i Goyims utslettelse.
Sions vises protokoller, 3:7

"...Vårt herredømme vil således utvikle seg til et så mektig despoti at det vil være i stand til, når som helst og hvor som helst, å slå ned misfornøyde eller gjenstridige elementer av Goyim."
Sions vises protokoller, 5:1