.:Vigrid Forsiden:.

Hvilket mål har de såkalte antirasistene?

”/ Abolish the White Race/- The goal of abolishing the white race is on its face so desirable that some may find it hard to believe that it could incur any opposition other than from committed white supremacists.” - Noel Ignatiev

Innledning

Man hører stadig vekk antirasister og politisk korrekte bruker ord som toleranse, flerkultur, innvandring, integrering, inkludering, brobygging, rasisme og fremmedfrykt med mer. Hva er det de egentlig mener med dette? Og hva er deres egentlig mål?

Vi vil nå ta for oss disse spørsmålene. Vi vil argumentere for at alle antirasistiske argumenter, alltid på en eller annen måte, leder mot det man kaller for ”smeltedigelen”. Smeltedigelen eller ”The Melting Pot” er en visjon om at alle menneskerasene skal blandes og følgelig bli en blandingsrase. Vi vil videre vise til at antirasistene ikke krever at denne politikken gjennomføres i ikke-hvite land som for eksempel Japan eller Iran. Anti-rasistene krever denne politikken KUN for ALLE hvite land. Derfor er antirasist ikke noe mer enn et kodeord for anti-hvit. De vil at den hvite rase skal forsvinne og argumenterer alltid i henhold til dette, men de benytter seg oftest av vikarierende argumenter. Dersom du skulle finne på å argumentere mot dette konseptet om ”smeltedigelen” så vil du bli beskyldt for å være en rasist, eller eventuelt en nazistsomharlysttilådrepeseksmillionerjøder.

Innvandring, integrering og assimilering leder mot ”smeltedigelen”

Dersom man ser på antirasister som objektivt mot rasisme kan de virke veldig inkonsekvente. Ser man derimot på antirasister som anti-hvite så ser man fort at de er 100 % konsekvente.

Lav fødselsrate

Hvite/vestlige land har en lav fødselsrate. Man kan derfor argumentere for at vestlige/hvite land derfor trenger ikke-vestlig/ikke-hvit innvandring for å kompensere for dette. Eller man kan argumentere for at siden norske/hvite kvinner har en lav fødselsrate så bør vi oppmuntre dem til å få flere norske/hvite barn, slik at vi ikke dør ut. Antirasister vil argumentere for det første argumentet, siden dette leder mot deres egentlige mål: ”Abolish the White Race¬¬.” Og skulle du argumentere for å få flere hvite barn vil du bli beskyldt for å være en nazistsomharlysttilådrepeseksmillionerjøder.

Høy levestandard

Et annet argument som blir brukt for å rettferdiggjøre ikke-hvit innvandring er å påpeke at hvite land har en høy levestandard, og derfor er det umoralsk for oss hvite å nekte ikke-hvite å leve et godt liv i vårt samfunn. Nå har det seg slik at også Japan har en høy levestandard, men de samme antirasistiske kreftene som krever at alle hvite land skal ta inn innvandring fra den tredje verden, krever ikke at Japan skal gjøre det. Nå skal det imidlertid nevnes at Japan har innvandring, men poenget er at ingen antirasister virkelig bryr seg om hva ikke-hvite land gjør. Nettopp fordi antirasister virkelig bare er anti-hvite.

Kolonisering

Kolonisering er et annet argument som brukes for å rettferdiggjøre innvandring. Dersom man diskuterer med antirasister i for eksempel Norge eller USA og spør hvorfor Frankrike må ha innvandring, vil man ofte få til svar at det er fordi Frankrike hadde mange kolonier. Japan hadde også kolonier. Men som poengtert tidligere så er antirasist bare et kodeord for anti-hvit og målet til antirasistene er: ”Abolish the White Race¬¬.” Så vi ser at de ikke egentlig er opptatt av at land som tidligere hadde kolonier må ha innvandring. Det de vil er å rettferdiggjøre innvandring til hvite land.

Tyskland var nazistisk

Tyskland og Italias fortid blir brukt som et argument for at Tyskland og Italia må ha innvandring. Dersom dette virkelig var det antirasistene mente så skulle altså land som Frankrike og Storbritannia derfor ikke trengt innvandring siden de kjempet mot nazismen og Tyskland. Og følgelig skulle man også kreve at Japan måtte ha massiv innvandring siden de, i likhet med Italia, var alliert med Tyskland. Men igjen ser vi at anti-rasister ender opp med å kreve at hvite land må ha innvandring og integrering. Fordi målet til antirasistene er: ”Abolish the White Race¬¬.”

Tatt landet fra indianerne

USA må selvfølgelig ha ikke-hvit innvandring fordi hvite tok landet fra indianerne. Dette vil de som er anti-hvite, men kaller seg antirasistiske, argumentere for. Så kan man jo undres over hvordan indianerne vil få det noe bedre ved at USA tar i mot massiv innvandring fra den tredje verden?! Svaret er vel at antirasistene ikke bryr seg om indianere. Antirasistene er kyniske og bruker ”indianer-argumentet” for å rettferdiggjøre innvandring siden dette leder mot deres egentlige mål: ”Abolish the White Race¬¬.”

Island

Islendingene tok ikke Island ifra Indianerne. Ikke var Island nazistisk, ei heller har landet hatt kolonier. Men siden Island er et hvitt land så er det ingen vei utenom. Vi ser at antirasistene er målrettet. Total utsletting av den hvite rase er målet. Det disse anti-hvite antirasistene vil argumente for er at Island har en høy levestandard og en lav fødselsrate, derfor må Island ha innvandring. Japan også har en høy levestandard og en lav fødselsrate. Men Japan er ikke et hvitt land og antirasister er anti-hvite. Derfor bryr de seg ikke om Japan. Ved å blande japanere med afrikanere kommer man ikke noe nærmere antirasistenes egentlige mål som er: ”Abolish the White Race¬¬.” Smeltedigelen som det også kalles. Folkemord mot hvite vil være et mye riktigere begrep.

Folkemord

Mange tror at dersom man skal utføre et folkemord så må man drepe en masse mennesker. Men dersom vi leser FNs definisjon, samt bruker en logisk tankegang, så ser vi at enhver handling som blir begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan, er folkemord. Man trenger altså ikke å drepe et eneste menneske for å begå et folkemord.

Folkemord omtales i FNs konvensjon av 9. desember 1948 om forhindring og avstraffelse av forbrytelsen folkemord (folkemordkonvensjonen). Her defineres folkemord som:

«en hvilken som helst av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan:

- å drepe medlemmer av gruppen;
- å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen;
- bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis;
- å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen;
- med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe.»

Antirasistene vil at ALLE hvite land, og de er KUN opptatt av at hvite land, skal ha innvandring, integrering og assimilering. Dette skal lede til ”smeltedigelen” hvor alle skal bli brune, eller som Noel Ignatiev ”Abolish the White Race¬¬.” Ved å føre denne politikken har antirasistene definert hvilken rasemessig gruppe de har til hensikt å ødelegge - den hvite rase. Dette punktet dekker hva de gjør: ”- bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis;”

Hva er vårt mål?

Vårt mål er å sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid til våre hvite barn. Vi mener at alle raser har rett til å eksistere. Dette inkluderer, vår rase, den hvite rase. Men hvis jeg sier at, min rase, den hvite rase har rett til å eksistere, vil ”antirasistene” beskylde meg for å være en nazistsomharlysttilådrepeseksmillionerjøder. De sier de er antirasistiske, det de er, er anti-hvite.

Vi som er pro-hvite mener, som sagt, at alle raser har rett til å eksistere. I vårt verdensbilde er det plass for alle raser og folkeslag ett eller annet sted i verden. I antirasistenes verdensbilde er det ikke plass for oss hvite. Det er vi som er pro-hvite som er for en mangfoldig verden. Antirasistene forsøker å fremstille oss nazistersomharlysttilådrepeseksmillionerjøder. Virkeligheten er omtrent omvendt. De vil ha en verden uten hvite, mens vi mener alle raser har rett til å eksistere, inkludert den hvite rase. Det er viktig å hele tiden huske på at det er VI som har det moralske overtaket, det er VI som er imot folkemord. Det er VI som har rett.