.:Vigrid Forsiden:.

17. mai - Norges Nasjonaldag

Huset over er det fysiske symbolet på Norges gjenfødelse som en moderne nasjonalstat hvor nasjon er identisk med folk. Inne i dette huset var det Eidsvoldsmennene ga oss vår nasjonale grunnlov den 17. mai 1814.

Bildet over er av Eidsvoldsforsamlingen som ga oss vår grunnlov den 17. mai 1814. Det er denne grunnloven vi feirer idag. Og med den fødselen av den nye folkestaten Norge som hjem for det norske folk. Mannen som står oppreist er grunnlovens far, Christian Magnus Falsen, som var valgt til president og ordstyrer for grunnlovsforsamlingen takket være sine kunnskaper, ærlighet og kjærlighet til folket. De to viktigste paragrafene og bestemmelsene Grunnlovsforsamlingen vedtok var de to første paragrafene. Vi gjengir dem under:

§ 1.
Kongeriket Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig-monarkisk.

§ 2.
Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.

Et par idioter mente at jøder burde ha adgang til Riket, men da reiste Theis-Lundegaard seg og sa med myndig røst: " “Staaer op Alle, som ingen Jøder ville have i Landet!” Forsamlingen reiste seg spontant og jublet og dermed var jødeparagrafen vedtatt med overveldende flertall. Grunnlovens far, Falsen, på bildet til venstre mens Lundegaard er på bildet til høyre.

Når vi derfor feirer 17. mai er det et skår i gleden at jødepraragrafen ble opphevet og vi kan garantere at den skal gjeninntas i Grunnloven. Alt annet er et forræderi mot Grunnlovens fedre, Grunnloven selv og fremfor alt Det Norske Folk.

Jødedyrkende forrædere vil ikke vi i Vigrid eller andre gode Nordmenn ha noe med å gjøre. De kan dra til Israel og delta i Herrefolkets folkemord der nede og ikke her hjemme.