.:Vigrid Forsiden:.

Øyvind Heian
Skiensveien 11
3268 Larvik

Skien Politi
Postboks 47 Sentrum,
3701 Skien

30. mars 2006.

Ad.: Anmeldelse av rasehets

Jeg anmelder Telemarksavisa TA og de personer i avisen som er ansvarlige for rasistisk hån av nordiske kvinner i form av ”blondinevitsen ” øverst til høyre på siste siden mandag 6. mars 2006 for brudd på rasismeparagrafen § 135a:
----------------------------------------------------------------------------------------
”§ 135a. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf. § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn, eller
c) homofile legning, leveform eller orientering.

Tilføyd ved lov 5 juni 1970 nr. 34, endret ved lover 8 mai 1981 nr. 14, 10 jan 2003 nr. 2, 3 juni 2005 nr. 33 (i kraft 1 jan 2006 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 608). ”
----------------------------------------------------------------------------------------
”Vitsen” oppfyller alle krav til straffeforfølging etter §135a ved at:

"den er offentlig fremsatt” (trykket i TA)

"den forhåner og utsetter for hat, forfølgelse eller ringeakt” (blondiner fremstilles som dumme luddere)

"den rammer en gruppe på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse. (rasetrekket ”blond” er det sentrale i ”vitsens” poeng).

Jeg forlanger tiltale og straff.

Med vennlig hilsen


Øyvind Heian

Vedlegg: TA for- og bakside av 6. mars 2006.

Kopi: TA