.:Vigrid Forsiden:.

Thorgrim O. Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad

Pressens Faglige Utvalg
Postboks 46 Sentrum
0101 Oslo

Drammen, 13. mars 2006

Ad.: Anmeldelse av rasehets mot den Nordiske Blonde Jente og Kvinne

Det foregår etter vår oppfatning et politisk styrt globalt folkemord på den hvite rase som fortrenges fra sine landområder og utslettes både kulturelt og fysisk i sine opprinnelige bosettingsområder. Også her i Norge.

Den politiske utryddelsespolitikken består av flere elementer som virker sammen.

Et av de viktigste virkemidlene i dette folkemordet på den hvite rase i alminnelighet og det norske folk i særdeleshet er fornedrelsen av våre nordisk utseende kvinner. I praksis retter rasehetsen og nedvurderingen seg mot den mest sårbare delen av vårt folk. Nemlig mot våre unge nordisk utseende jenter i tenårene. I denne alderen er de spesielt sårbare og dette utnyttes på det mest kyniske av dem som står bak rasehetsen.

Resultatet viser seg overalt i samfunnet med trakassering og overgrep mot våre blonde piker og kvinner. Etter hvert vil hatkampanjen også føre til selvhat og selvforakt. Resultatene av folkemordkampanjen viser seg allerede og de er stygge.

Spesielt i Grenland som har vært rystet av en serie voldtekter i de seneste årene som politiet selvsagt ikke har oppklart. Når Telemark Arbeiderblad (TA) derfor fremstiller nordiske kvinner generelt som billige luddere som ikke vet hvem som er far til barna deres er dette dobbelt ille. Vi må av den grunn regne med at forakt for den nordiske kvinne vil øke i Grenland. Og med økingen i forakt vil også overgrepene selvsagt tilta i antall og styrke.

Vi anmelder derfor TA og de personer i avisen som er ansvarlige for rasistisk hån av den nordiske jente og kvinne i form av ”blondinevitsen ” øverst til høyre på siste siden mandag 6. mars 2006.

Vi vil be om at TA pålegges å trykke en offentlig unnskyldning overfor våre nordiske kvinner med løfte om at den rasistiske hetsen ikke skal gjenta seg samt straffes med en bot på 6 millioner som fordeles mellom de nordiske voldtektsofrene i Grenland-regionen.

Med nordisk hilsen


Thorgrim O. Bredesen
Borgerrettsbevegelsen Vigrid

Vedlegg: TA for- og bakside av 6. mars 2006.

Kopi: TA