.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
Postboks 249
1372 Asker

REKOMMANDERT

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo.

Drammen, 8. Desember 2001.

Ad.: Anmeldelse av husransakelse i og tyveri fra min leilighet av politiet den 23. Mars 2001 som brudd på mine rettigheter etter Grunnlovens §102.

På min fødselsdag den 23. Mars 2001 ble jeg arrestert av politiet og satt i glattcelle i 3 døgn. Under dette oppholdet tok politiet seg inn i en leilighet jeg leide i Hokksund og stjal PC'en min samt en del Vigrid-magasiner og arbeidsnotater og utklipp fra meg.

Siden begrunnelsen for politiets krenkelse av mitt privatliv er at jeg gir uttrykk for politisk og religiøst ukorrekte meninger er dette et klart brudd på mine grunnlovfestede rettigheter i henhold til Grunnlovens §102 som lyder: Huusinqvisitioner maae ikke finde Sted, uden i criminelle Tilfælde.

At norges politiske maktelite har vedtatt å legge en politisk sensurbestemmelse inn i straffeloven (§135A) for dermed å kriminalisere politiske og religiøse meningsmotstandere betyr ikke en automatisk opphevelse av de Grunnlovsparagrafer som er vedtatt for å sikre privatpersoners rettssikkerhet overfor statlige overgrep.

For at en slik opphevelse av Grunnlovsparagrafer skal være gyldig må de forandres gjennom en spesiell prosedyre i Stortinget som nettopp er laget slik for å hindre slike fascistiske overgrep som nå ble begått mot meg. Denne prosedyren er ikke fulgt og grunnlovens §102 er derfor fremdeles gyldig i sin helhet og kan ikke tilsidesettes av "lov"paragrafer som vedtas på et lavere nivå i vårt lovhierarki.

Dette er elementært i enhver rettsstat og selve forutsetningen og betingelsen for at en rettsstat av nordisk modell skal kunne fungere og ikke skli ut til et talmudsk fascistdiktatur.

Jeg krever derfor de ansvarlige for krenkelsen straffet og krever en personlig erstatning på kr. 6 millioner for tort, svie og oppreisning.

Av erstatningsbeløpet donerer jeg 3 millioner til et fond for bekjempelse av kjønnslemlestelse av guttebabyer etter jødisk modell. De resterende 3 millioner donerer jeg til fondet for bekjempelse av rasehets mot den nordiske kvinne. Se tidligere anmeldelser. Vigrid påtar seg å forvalte begge fondene midlertidig.

Med Nordisk Hilsen


Tore W. Tvedt
Borgerrettsbevegelsen Vigrid

Kopier til: Stortingets justiskomite, Den Norske Advokatforening.


Tore W. Tvedt
Postboks 249
1372 Asker

REKOMMANDERT

Justiskomiteen,
Stortinget,
0026 Oslo

Drammen, 8. Desember 2001.


Ad.: Flytting av straffelovens §135A fra straffeloven til sensurlovene.

Det er med stor sorg vi i borgerrettsbevegelsen Vigrid ser hvilken utglidning lovgiverne i Det Norske Storting har ført landet vårt ut i ved å vedta sensurbestemmelser som hører hjemme i unntakstilstandsbestemmelsene til den alminnelige kriminelle strafferettslovgivningen.

Vi trodde rett og slett ikke at en slik mangel på respekt for nordisk rettsfølelse og rettspraksis var mulig i Norge.

Så vidt meg bekjent gikk hverken den tyske okkupasjonsmakt eller Quislings regjering under krigen til det skritt å innføre sensur via straffeloven. Men de var jo av nordisk ætt.

Plasseringen av §135A i straffeloven må sees på som et endelig brudd med beskyttelsen av det norske folks rett til å ha og gi uttrykk for politiske og religiøse oppfatninger som er i strid med hva den nåværende makteliten mener er politisk korrekt.

I tillegg praktiseres denne paragrafen som om den overstyrer Grunnlovens bestemmelser (§102) om den vanlige borgers ukrenkelighet i sitt eget hjem basert på at han gir uttrykk for andre meninger enn makthaverne. Det er et grunnleggende prinsipp i en rettsstat at en lov på lavere nivå ikke kan oppheve eller tilsidesette en lov på høyere nivå.

Vi viser til vår anmeldelse til riksadvokaten som er vedlagt og gir et eksempel på en slik krenkelse.

Vi håper at Stortingets Justiskomite består av så mange ærlige nordiske mennesker av god karakter (man kan jo håpe selv om det er tvilsomt) at dette forholdet kan bringes i orden og Norge gjenoppstå som rettsstat. Noe vi i dag ikke lenger er.


Med Nordisk Hilsen


Tore W. Tvedt
Borgerrettsbevegelsen Vigrid

Vedlegg: Anmeldelse av brudd på Grunnlovens §102.


Tore W. Tvedt 
Postboks 249
1372 Asker

REKOMMANDERT

Den Norske Advokatforening
Juristenes Hus
Kristian Augusts gate 9
0164 Oslo.

Drammen, 8. Desember 2001.

Ad. Flytting av straffelovens §135A fra straffeloven til sensurlovene.

Jeg ser i avisene at Den Norske Advokatforening engasjerer seg i USA's forbryterske feilbruk av militær standrett i sin internasjonale terrorkamp mot politiske fiender.

Vi har også i Norge lenge hatt en lignende trend hvor man har vedtatt politiske sensurbestemmelser som en del av vår kriminelle straffelov ved innføring av straffelovens §135A.

Dette er en nordisk rettsstat fullstendig uverdig og Den Norske Advokatforening bør for vår alles del engasjere seg i få den fjernet fra vår straffelov. Hvis et regime ønsker å sensurere sine meningsmotstandere har de all anledning til å gjøre det ved å iverksette unntakstilstand av mild grad og deretter innføre sensur.

Så vidt meg bekjent gikk hverken den tyske okkupasjonsmakt eller Quislings regjering under krigen til det skritt å innføre sensur via straffeloven. Det er derfor en skam for det norske folk at det er skjedd i dag. Det burde også være utålelig for en advokatstand som ønsker å opprettholde Norge som en nordisk rettsstat.

Husk: "Med lov skal landet bygges; med ulov ødelegges".

Dette må sees på som en glimrende anledning for Den Norske Advokatforening til å vise at man ikke bare, som på nordmenns vis, er best i å rydde opp i fjerne deler av kloden og hjemme kun bekymre seg om timelønnen ved offentlige oppdrag, men også ta ansvar for rettssikkerheten i vårt eget land.

På forhånd takk for engasjementet.

Med Nordisk Hilsen

Tore W. Tvedt
Borgerrettsbevegelsen Vigrid

Vedlegg: Anmeldelse av brudd på Grunnlovens §102.