.:Vigrid Forsiden:.

Verdensøya mot Anglozionistene

Verdenskartet tradisjonelt

Når vi mennesker tenker og konstruerer meninger om dette og hint bruker vi mentale modeller og tankemønstre vi har inne i hodene våre. Disse tankemønstrene og modellene er vi hjernevasket med fra tidligste tid av for at våre forestillinger skal stemme overens med makthavernes. Det er årsaken til at alt undervisningsvesen i de vestlige land er sentralisert og enten gjort offentlig eller er offentlig styrt og godkjent. Kosher godkjent og innenfor den anglozionistiske eller kulturmarxistiske verdensoppfatning. De to er det samme siden de begge er undersystemer for den internasjonale finansoligarkiske Verdensorden.

Noe av det vi lærer er at jorden er delt i 7 verdensdeler; Europa, Asia, Afrika, Nord- og Sør-Amerika, Australia og Antarktis. I denne verdensoppfatningen har verden et helt klart definert sentrum: Midt-Østen. Derfor er Midt-Østen markert som en "verdensdel" på kartet over.

Verdens sentrale veikryss: Midt-Østen

Når vi ser dette på tradisjonelt vis og kombinerer det med en rivende global utvikling med voldsomt økende handel og tilhørende godstrafikk ser vi hvilken sentral stilling Midt-Østen har. Med en utvikling av hurtige godsjernbaner vi alt gods fra Afrika passere Kairo i Egypt for deretter å krysse over til Palestina hvor trafikken deler seg i tre spor: Til Vest-Europa over Damascus i Syria, Til Russland over Baghdad i Irak og til Sentral- og øst-Asia over Basra i Irak og over Teheran i Iran.

Det er overhodet ingen tilfeldighet at det er nettopp i disse landene anglozionistene fører total krig for å få råderetten over dem. I dette perspektivet må vi også se det nye, intime samarbeidet mellom Saudi-Arabia og Israel med front mot makthaverne i nettopp Palestina, Syria, Irak og Iran. Og den internasjonale støtten til de militære kuppmakerne i Egypt. Utifra dette tradisjonelle verdensbildet vil med tiden verdens herskere sitte i Midt-Østen og styre verden siden de besitter verdens største og mest sentrale "Veikryss". Dette er anglozionistene og jødenes våte drøm som de jobber intenst for i deres totale assymetriske verdenskrig om total verdensmakt.

Dette var hensiktsmessig den gang verdens ledende land var europeiske og storparten av verdenshandelen ble fraktet med båt. I dag er denne forestillingen om jorden og dens landmasser bakstreversk og kontraproduktiv og overhodet ikke i samsvar med en globalisert verden som kun kan forstås gjennom evne til globalisert tenking. La oss derfor ta en titt på en annen måte å presentere den samme landmassen på og som vil kunne gi oss helt andre tankemodeller i hodene våre når vi tenker globalt. Både politisk, militært og handelsmessig.

En Verdensøy med to satelitter og Antarktis

Det mentale sinnsbildet vi har blir, i alle fall for meg, et helt annet når vi ser verdens landmasser i dette perspektivet. Vi har en eneste stor verdensøy bestående av Europa, Asia og Afrika med Australia som en nær satelitt og hele det amerikanske kontinent som en satelitt med Sør-Amerika nesten hengende i løse luften og Antarktis som et stort kontinent utenfor den søramerikanske spissen igjen.

Nå er sentrum av den enorme landmassen forflyttet nordøstover fra Midt-Østen til Vest-Sibir eller Kazakhstan, sånn cirka. Ved å studere dette kartet forstår vi den amerikanske maktelitens totale desperasjon: De er egentlig ekstremt isolert fra verdens sentrum og kan kun opprettholde sin dominans ved en aggressiv militær opptreden som aldri lar resten av verden få slappe av og komme til naturlige ordninger seg imellom.

Med en gang USA og England slipper taket i verden vil alle andre land utvikle en samhandel basert på landverts forbindelser med høyhastighets godstog som hovedtransportmiddel. USA har i dag, overfor resten av verden, den samme posisjon som England hadde i tidligere århundrer overfor det kontinentale Europa: Øystatens isolasjon hvis eneste mulighet for betydning alltid lå i å alliere seg med alle andre mot makt nr en på kontinentet. England slappet aldri av og det ble gjennom to verdenskriger pluss utallige andre mindre innblandingskriger Europas skjebne og undergang. Det samme er og vil USA fortsette å være for resten av verden.

Man kan si det slik at England ødela Europa og vi ville vært bedre tjent med om øya hadde vært lagt øde i Vikingtiden og aldri igjen bebodd. Tilsvarende ville resten av verden vært mest tjent med om indianerne hadde vunnet indianerkrigene og aldri latt noen engelskmenn fått bosette seg der med sitt nedarvete øybeboerhat mot kontinentalfolk. Det er ingen tilfeldighet at denne sneversynte hatmentaliteten fant gjenklang hos og ble brukt av de internasjonale zionistene gjennom noen hundre år til å fronte deres egne menneskefiendtlige maktagenda. Ordet "Anglozionisme" sier alt.

MacKinder's Kjerneland gir nå ny mening

Mot denne anglozionistiske maktmentaliteten, basert på destabilisering av alle andre, stiller verden i dag med starten på en Ny Verdensorden basert på lov og rett og fredelig sameksistens. Grupperingen heter BRICS som står for landene Brasil, Russland, India, China og Sør-Afrika med flere land som observatører. Ved en fredelig videreutvikling langs de siste 30 års linjer vil vi om 30 år se at alle delene av landmassene vil være sammenknyttet med tog og veiforbindelser over de 5 hovedstengslene: I tunneller under Gibraltarstredet, Suez-kanalen, Forbindelsen Ethiopia, Yemen, Oman til Iran, Australia over Indonesia via Sumatra til Malaysia og under Beringstredet mellom Sibir og Alaska.

Det artige er at denne måten å se verden og verdensutviklingen på hverken er ny eller original. Det vi i Vigrid har gjort er å kombinere noen gamle ideer med noen nye og fremstiller det som de eneste i en større sammenheng på norsk. Og da i en videreutviklet form. De av dere som også er interesserte i de store geopolitiske linjene vil også være kjente med at tunnellforbindelsene vi har nevnt har vært diskutert åpent i flere år av entusiaster. Spesielt Gibraltar-linjen og Beringstredet. Det eneste som kan hindre denne utviklingen i å presse seg frem er at de anglozionistiske krigshisserne heller vil gjøre rent bord gjennom krig og overta all verdensmakt. Når det er gjort vil de likevel gjennomføre. Så alternativene er BRICS sin modell av frie folk i samarbeide og gjensidig fordelaktig handel og velstand eller Anglozionistenes modell av Verden som en slavestat hvor slavene ,99%, treller for finansoligarkenes 1%.

Vil du som vi at BRICS-modellen vinner så ta kontakt og jobb sammen med oss om den løsningen. Det er den eneste geopolitiske løsningen som vil gi noen som helst mulighet til sikre vårt nordiske folks eksistens.