.:Hovedsiden:.

Jødenes Krig for å knuse Tyskland

Med den jødiske krigserklæringen mot Tyskland ble de internasjonale jødiske elementene og deres lakeier samlet om en felles oppgave: Tyskland måtte knuses. Her er et utdrag fra teksten:

”Det israelske folket verden over erklærer økonomisk og finansiell krig mot Tyskland. Fjorten millioner jøder står sammen som en mann, for å erklære krig mot Tyskland. Den jødiske handelsmannen forlater sitt firma, bankieren forlater børsen, kjøpmannen sin butikk og den fattige sitt skur for å delta sammen i denne hellige krigen mot Hitlers folk." Kilde: Daily Express, 24. mars 1933.

Major General J.F.C. Fuller

"Det var ikke de politiske læresetningene til Hitler som drev oss ut i krig. Årsaken var den velykkete politikken som skapte vekst og bygget en ny økonomi. Det var misunnelse, grådighet og frykt som skapte krigen." Kilde: Generalmajor J. F. C. Fuller, historiker i "The second World War", Wien 1950.

Engelsk original: "Not the political teachings of Hitler plunged us into war. The occasion was the success of its growth, building a new economy. The roots of the war, envy, greed and fear." Source: Major General J.F.C. Fuller, historian, see "The second World War," Vienna 1950.

Englands statsminister Winston S. Churchill

"Tysklands utilgivelige forbrytelse i tiden før den 2. verdenskrig var å trekke sin store økonomiske virksomhet vekk fra verdens handelssystem og utvikle sine egne vekslingssystemer for utenlandsk valuta slik at de som kontrollerer verdens finanser ikke lenger fikk tjene penger på den tyske handel". Kilde: Churchill til lord Robert Boothby i Winston Churchill "The Second World War," Scherz, München 1960.

Engelsk original: "The unforgivable crime of Germany before the Second World War was an attempt to extract its economy from the global trading system and create its own exchange system, which could earn the world-finance no longer." Source: Churchill to Lord Robert Boothby, quoted in Sidney Rogerson, Propaganda in the Next, Preface to the second Edition 2001, originally published 1938. Winston Churchill, The Second World War, Scherz, Munich 1960.

"Du må forstå at denne krigen ikke er rettet mot Hitler eller Nasjonalsosialismen (Nazismen), men mot det tyske folks styrke som vil bli knust en gang for alle, uansett om makten er i hendene til Hitler eller en jesuitterprest." Kilde: Winston Churchill, Emrys Hughes: "Winston Churchill - His Career in War and Peace", p. 145; sitert som hos: Adrian Preissinger, Von Sachsenhausen bis Buchenwald, p. 23.

Engelsk original: "You must understand that this war is not against Hitler or National Socialism, but against the strength of the German people, which is to be smashed once and for all, regardless of whether it is in the hands of Hitler or a Jesuit priest."--Winston Churchill, Emrys Hughes, Winston Churchill - His Career in War and Peace, p. 145; quoted as per: Adrian Preissinger, Von Sachsenhausen bis Buchenwald, p. 23.

"Tyskland er blitt for sterkt. Vi må knuse henne." Kilde: Churchill til general Robert E. Wood i november 1936 i Peter N. Nicoll's "Englands Krieg gegen Deutschland" side 83.

Engelsk original: “Germany is becoming too strong. We must crush her.” To American General Robert E. Wood, in November 1936. Quoted in: Peter H. Nicoll, Englands Krieg gegen Deutschland, p. 83.

"Vi vil tvinge denne krigen på Hitler, enten han vil det eller ikke." Kilde: Churchill på radiokringkasting i 1936.

Engelsk original: “We will force this war upon Hitler, if he wants it or not.” Kilde: Winston Churchill (1936 broadcast).

"Denne krigen er en engelsk krig og dens mål er ødeleggelsen av Tyskland." Kilde: Churchill på radiokringkasting i høsten 1939.

Engelsk original: “This war is an English war and its goal is the destruction of Germany.” Kilde: Winston Churchill (Autumn 1939 broadcast).

Major General J.F.C. Fuller

"Chamberlain, sa han, erklærte at Amerika og den internasjonale jødedommen hadde tvunget England inn i krigen." Kilde: Magasinet Life side 77 den 15. oktober 1951.

Engelsk original: "Chamberlain, he says, stated that America and world Jews had forced England into the war." Kilde: Magasinet Life side 77 den 15. oktober 1951.

Cohn var sønn av en jøde og født i Breslau, Sclesien

"Hitler ønsker ikke krig, men vi vil tvinge den på ham, ikke i år, men snart." Kilde: Emil Ludwig Cohn i Les Annales, Juni 1934 (også sitert i hans bok "The New Holy Alliance").

Engelsk original: "Hitler will have No war but we will force it on him, not this year, but soon." Kilde: Emil Ludwig Cohn i Les Annales, June, 1934 og boken "The New Holy Alliance".

Bildet over er fra London hvor en jøde hisser til krig mot Tyskland i mars 1933

"Vi jøder vil frembringe en krig mot Tyskland." Kilde: David A. Brown, National Chairman, United Jewish Campaign, 1934 (sitert i "I Testify Against The Jews" av Robert Edward Edmondson, side 188 og "The Jewish War of Survival" av Arnold Leese, side 52).

Engelsk original: "We Jews are going to bring a war On Germany." Kilde: David A. Brown, National Chairman, United Jewish Campaign, 1934 sitert i "I Testify Against The Jews" by Robert Edward Edmondson, page 188 og i "The Jewish War of Survival" by Arnold Leese, page 52.

Vladimir Jabotinsky

"I måneder nå har kampen mot Tyskland fått hjelp av hvert jødisk samfunn, på alle konferanser, i alle våre foreninger, og av alle jøder over hele verden. Det er grunn til å tro at vår del av kampen har en generell verdi. Vi kommer til å utløse en åndelig og materiell krig fra hele verden mot Tysklands ambisjoner om igjen å bli en stor nasjon og overtakelsen av tapte territorier og kolonier. Men våre jødiske interresser forlanger den fullstendige ødeleggelse av Tyskland. Kollektivt og individuelt er den tyske nasjonen en fare for oss jøder." Kilde: Vladimir Jabotinsky (grunnleggeren av den jødiske terroristgruppen Irgun Zvai Leumi, bildet til venstre) i Mascha Rjetsch, Januar 1934 (også sitert i "Histoire de l'Armée Allemande" av Jacques Benoist-Mechin, Vol. IV, s. 303).

Engelsk original: "For months now the struggle against Germany is waged by each Jewish community, at each conference, in all our syndicates, and by each Jew all over the world. There is reason to believe that our part in this struggle has general value. We will trigger a spiritual and material war of all the world against Germany's ambitions to become once again a great nation, to recover lost territories and colonies. But our Jewish interests demand the complete destruction of Germany. Collectively and individually, the German nation is a threat to us Jews." Kilde: Vladimir Jabotinsky (grunnleggeren av den jødiske terroristgruppen Irgun Zvai Leumi, bildet til venstre) i Mascha Rjetsch, Januar 1934 (også sitert i "Histoire de l'Armée Allemande" av Jacques Benoist-Mechin, Vol. IV, s. 303).

”Det er bare en makt som virkelig teller. Makten av politisk press. Vi jøder er det mektigste folket i verden, fordi vi har denne makten, og fordi vi vet hvordan vi skal bruke den.” Kilde: Vladimir Jabotinsky, Jewish Daily Bulletin, 27 juli 1935.

Engelsk original: "There is only one power which really counts. The power of political pressure. We jews are the most powerful people on earth, because we have this power, and we know how to apply it." Kilde: Vladimir Jabotinsky, Jewish Daily Bulletin, 27 Juli, 1935

US Generalmajor George Van Horn Moseley

”Krigen som nå er foreslått har som mål om å opprette et globalt Jødisk hegemoni.” Kilde: Brigadier General George Van Horn Mosely, The New York Tribune, 29. mars 1939.

Engelsk original: "The war now proposed is for the purpose of establishing jewish hegemony throughout the world." Kilde: Brigadier General George van Horn Moseley, The New York Tribune, March 29. 1939.

Bernard Abraham Lecache, fransk jøde, kommunist og stifter av LICRA - (Antihvit, projødisk hatorganisasjon)

”Tyskland er vår fiende nummer en. Det er vår intensjon å erklære krig uten nåde mot henne. Man kan være sikker på en ting: Vi vil føre an i den krigen!” Kilde: Bernard Lecache, president i "la Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme," i deres avis "Droit de Vivre" (Rett til Liv), 9. November, 1938.

Engelsk original: "Germany is our public enemy number one. It is our object to declare war without mercy against her. One may be sure of this: We will lead that war!" Kilde: Bernard Lecache, president i "la Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme," i deres avis "Droit de Vivre" (Rett til Liv), 9. November, 1938.

Ilya Ehrenburg, Jødisk kommunist og sjefspropagandist for de allierte

”Drep tyskerne overalt hvor du finner dem! Hver eneste tysker er din moralske fiende. Ha ingen medlidenhet med kvinner, barn eller gamle! Drep alle tyskere -- Utrydd dem!" Kilde: Ilya Ehrenburg, Glaser (side 111).

Engelsk original: "Kill the Germans, wherever you find them! Every German is our moral enemy. Have no mercy on women, children, or the aged! Kill every German -- wipe them out!" Kilde: Ilya Ehrenburg, Glaser (side 111).

Eugen Gerstenmaier, Antinazi-motstandsmann under krigen og Bundestagspresident 1954-69"

”Det vi i den tyske motstandsbevegelsen mot Hitler ikke klarte å forstå under krigen, fikk vi lære grundig etterpå: Denne krigen ble ikke ført mot Hitler, men mot Tyskland." Kilde: Eugen Gerstenmaier, President of the German Bundestag since 1954, member of the resistance group "Bekennende Kirche" during WW2.

Engelsk original: "What we didn't want to comprehend in the German (anti-Hitler) resistance during war, we learned completely afterwards: this war wasnt led against Hitler but against Germany." Kilde: Eugen Gerstenmaier, President of the German Bundestag since 1954, member of the resistance group "Bekennende Kirche" during WW2.

Henry Morgenthau, jøde og minister under Roosevelt

”Tyskland må bli forvandlet til en ødemark, slik det ble under 30-årskrigen." Kilde: Das Morgenthau-Tagebuch, The Morgenthau Dairy, side 11.

Engelsk original: "Germany must be turned into a waste land, as happened there during the 30-year War." Kilde: Das Morgenthau-Tagebuch, The Morgenthau Dairy, side 11.

Lord Halifax, sentral engelsk utenriksminister og ambassadør

”Nå har vi tvunget Hitler til krig slik at han ikke lenger kan oppheve de forskjellige delene av Versailles-diktatet på en fredelig måte." Kilde: Lord Halifax, Engelsk ambassador i Washington (1939).

Engelsk original: "Now we have forced Hitler to war so he no longer can peacefully annihilate one piece of the Treaty of Versailles after the other." Kilde: Lord Halifax, English embassador in Washington (1939).

Lord Vansittart, sentral engelsk ambassadør og rådgiver

”Vi erklærte ikke krig i 1939 for å redde Tyskland fra Hitler.....eller kontinentet fra fascisme. Som i 1914 gikk vi til krig for den mindre beundringsverdige grunn av at vi ikke kunne akseptere en dominerende tysk rolle i Europa." Kilde: Lord Vansittart ifølge Sunday Correspondent, London (17.9.1989)

Engelsk original: "We didn't go to war in 1939 to save Germany from Hitler...or the continent from fascism. Like in 1914 we went to war for the not lesser noble cause that we couldnt accept a German hegemony over Europe." Kilde: Lord Vansittart ifølge Sunday Correspondent, London (17.9.1989).

Louis Marschalko: "The World Conquerors : The Real War Criminals."

”Da jødene mistet Tyskland, mistet de et territorium de kunne bruke som maktbase. Derfor var de bestemt på å gjenerobre det." Kilde: The World Conquerors : The Real War Criminals.

Engelsk original: "In losing Germany, Jewry lost a territory from which it exerted power. Therefore it was determined to re-conquer it." Kilde: The World Conquerors : The Real War Criminals.

Sir Hartley Shawcross, Britisk sjefsanklager i Nürnberg

”Hverken Hitler eller det tyske folk ønsket denne krigen. Vi besvarte ikke Hitler's forskjellige fredsutspill. Nå må vi innrømme at Hitler hadde rett." Kilde: Sir Hartley Shawcross, Britisk sjefsanklager i Nürnberg i en tale i Stourbridge, 16. mars 1984.

Engelsk original: "Hitler and the German people didn't want this war. We didn't answer Hitlers various petitions for peace. Now we have to admit that he was right." Kilde: Sir Hartley Shawcross, British chief-accuser in Nuerenberg in a speech at Stourbridge, March 16, 1984.

Bildet over er fra London hvor en jøde hisser til boykottkrig mot Tyskland

”Før året er omme vil en økonomisk blokk bestående av England, Russland, Frankrike og USA bli dannet for å bringe den tyske og italienske økonomien til sine knær.” Kilde: Paul Dreyfus, "La Vie de Tanger" 15. mai 1938.

Engelsk original: "Before the end of the year, an economic bloc of England, Russia, France and the U.S.A will be formed to bring the German and Italian economic systems to their knees." Kilde: Paul Dreyfus, "La Vie de Tanger" 15. mai 1938.

”De millioner av jøder som bor i Amerika, England og Frankrike, Nord- og Sør Afrika, og ikke å forglemme de i Palestina, er fast bestemt på å bringe utrydningskrigen mot Tyskland helt til dens slutt.” Kilde: Central Blad Voor Israeliten i Nederland, 13. September 1939

Engelsk original: "The millions of Jews who live in America, England and France, North and South Africa, and, not to forget those in Palestine, are determined to bring the war of annihilation against Germany to its final end." Kilde: The Jewish newspaper, Central Blad Voor Israeliten in Nederland, September 13, 1939

”Jødene som en gruppe ser på denne krigen som en hellig krig.” Kilde: The Daily Herald, No.7450, 1939, sitert I "Reichstagsbrand, Aufklärung einer historischen Legende," av U. Backes, K.H. Janßen, E. Jesse, H. Köhler, H. Mommsen, E Tobias.

Engelsk original: "The Jews, taken collectively, view this war as a holy war." Kilde: The Daily Herald, No.7450, 1939, sitert I "Reichstagsbrand, Aufklärung einer historischen Legende," av U. Backes, K.H. Janßen, E. Jesse, H. Köhler, H. Mommsen, E Tobias.

”Dette er vår krig, og dere kjemper den for oss. Selv om vi jøder fysisk ikke er med dere i skyttergravene, er vi likevel moralsk med dere." Kilde: Schlomo Asch, Les Nouvelles Litteraires, 10. Februar 1940.

Engelsk original: "This is our war and you are fighting it for us. Even if we Jews are not bodily in the trenches we are nevertheless morally with you." Kilde: Schlomo Asch, Les Nouvelles Litteraires, 10. Februar 1940.

”Den jødiske verdenskongressen har vært i krig med Tyskland i syv år." Kilde: Rabbi M. Perlzweig (leder av den britiske avdelingen av the World Jewish Congress), Toronto Evening Telegram, 26. Februar 1940.

Engelsk original: "The Jewish World Congress is in a state of war with Germany for seven years." Kilde: Rabbi M. Perlzweig (leder av den britiske avdelingen av the World Jewish Congress), Toronto Evening Telegram, 26. Februar 1940.

”Det vil være den polske hæren som invaderer Tyskland på krigens første dag." Kilde: Den polske ambassadøren i Paris (15.8.1939).

Engelsk original: "It will be the Polish army that will invade Germany on the first day of war." Kilde: The Polish embassador in Paris (15.8.1939).

”3. juni 1938 skrøt avisen "the American Hebrew" av at de hadde jøder i de mest betydningsfulle stillinger i Storbritannia, Russland og Frankrike og at disse "Israels tre sønner" ville sende nazidiktatoren til Helvete." Kilde: Joseph Trimble, The American Hebrew.

Engelsk original: "On the 3rd of June, 1938, the American Hebrew boasted that they had Jews in the foremost positions of influence in Britain, Russia and France, and that these "three sons of Israel will be sending the Nazi dictator to hell." Kilde: Joseph Trimble, The American Hebrew.