.:Vigrid Forsiden:.

"The Big Game" - USA erobrer Sentral-Asia

Det er greit å starte med en titt på Mackinders forestilling om The Heartland - Kjernelandet i Sentral-Asia. Den som ikke forstår hva dette innebærer har ikke snev av sjangse til å forstå den anglo-amerikanske blokken sin geopolitiske strategi, kriger og andre krigshandlinger etter den andre verdenskrig. Hva Det Britiske Samveldet angår har erobring av Kjernelandet eller innesperring av kontinentalmaktene Tyskland, Russland og Kina vært strategisk krigsmål nr. 1 i flere hundre år og førte til begge verdenskrigene i forrige århundrede. En strategi angloamerikanerne har lykkes 100% med så langt til vår andres ulykke.

Sentral-Asia's sentrale betydning som verdens omdreiningspunkt blir ikke mindre av at området er sentrum i verdens energirikeste region: Olje- og gass-ellipsen fra Sudan til Beringshavet som vist på bildet over.

Et land som trenger olje og gass som billig energiforsyner slik at produksjon, levestandard og bruttonasjonalprodukt, og alle andre ting som hører med til vekst, velstand og makt, har i utgangspunktet to måter å skaffe seg energiressursene på: Gjennom handel eller militær erobring. Anglo-amerikanerne har fra første stund av satset alt på den militiære løsningen som den billigste og greieste. Den gir rikdom til makthaverne og krig til folkene og det passer finansoligarkene og krigsprofitørene bra.

Dette handlingsmønsteret ble overtatt av USA da det etter den andre verdenskrig overtok lederrollen i den angloamerikanske blokken. Derfor angripes og erobres land etter land i eller rundt denne gassellipsen og blant landene i "den indre halvmåne" utenfor Kjernelandet. Dette har intet som helst med Saddam Hussein og masseødeleggelsesvåpen som alle visste ikke fantes. Eller med krigen mot Terror eller krigen for demokrati eller som den norske regjeringen sier "Krigen for at afghanske jenter skal få skolegang". Dette er kriger som kun har erobring av makt og medfølgende rikdommer, slik at den britiske og amerikanske finanseliten kan bli enda rikere og pryde seg med enda mere makt, som mål.

Over er et kart over Sentral-Asia med en del land uthevet med farge. Krigen i Georgia i 2008 hvor Georgia med støtte av USA og Israel angrep i Kaukasus var et ledd i denne dominansekrigen. Russland vant, men uten at det stopper USA.

I løpet av 2010 har USA forsterket det militære nærværet sitt i Azerbadsjan sammen med Israel og bygger nå en rørledning gjennom Azerbadsjan og georgia for å lede oljen der utenfor Russland og Iran og slik at Kina ikke får den. Tilsvarende med olje og gass fra Turkmenistan som ledes i en rørledning gjennom Afghanistan til Det Indiske Hav i Pakistan. Dermed er også den energien ledet vekk fra Russland og Kina. Se kartet over.

Hva kan så Russland og Kina svare med? Ikke så mye, egentlig. De spiller så godt de kan med dårlige kort. Begge landene er under utvikling og er totalt underlegne USA og deres lakeistater militært. Det de gjør er likevel ikke dumt: De bygger ut jernbanenettet mellom seg med forgreninger til landene i Sentral-Asia. De bygger også rørledninger for olje og gass for å sikre seg mot at USA stjeler alt. Kartet over viser hovedtraseene for dette jernbanenettet unde bygging eller modernisering. De har også forsøkt å bygge samarbeidsallianser rundt seg, men de blokkeres av angloamerikanernes drevne spill.

Generelt kan vi si at Russland og Kina kom for sent i gang og har for små ressurser til å demme opp for det angloamerikanske erobringstoktet inn i Kjernelandet, men de gjør så godt de kan og så får vi se hvor det bærer. USA har hastverk og kan slå hardt til når det skal være. Særlig mot Iran hvor hele angrepsopplegget er gjennomarbeidet og styrkene på plass i jernringen rundt. Media i de vestlige land har trappet opp hatkampanjen sin mot styret i Iran til krigsnivå så de regner med at krig er ventet når som helst.

Hvis du hører med til dem som tror på medias propaganda så slutt med det. Dette er tradisjonell krig om makt og ressurser og intet annet fra angloamerikanerne sin side.